Zoznam remeselných živností

Obsahová náplň remeselných živností, s charakteristikou jednotlivých odborov. Všeobecné a odborné podmienky pre získanie remeselnej živnosti.

V tejto rubrike uvádzame zoznam remeselných živností, ich obsahové vymedzenie (teda ktoré činnosti patria medzi konkrétnu remeselnú živnosť) a takisto súvisiace činnosti, ktoré je možno vykonávať ako voľnú živnosť.

Zoznam remeselných živností vychádza zo Živnostenského zákona 455/1991 Zb. a metodického pokynu Ministerstva vnútra Pozitívne a negatívne vymedzenie obsahu remeselných živností z mája 2010.

Podmienky pre vydanie oprávnenia na poskytovanie služieb, ktoré sú remeselnými živnosťami:

Všeobecné podmienky:

  • Vek 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.
  • Ak fyzická osoba ustanoví zodpovedného zástupcu – odborný garant za výkon služby, musí tieto  podmienky spĺňať  zodpovedný zástupca. U právnickej osoby musí tieto podmienky spĺňať štatutárny orgán a tiež povinne ustanovený zodpovedný zástupca.  U podniku zahraničnej osoby musí podmienky spĺňať vedúci  podniku zahraničnej osoby a u organizačnej   zložky podniku zahraničnej osoby vedúci  organizačnej zložky

Odborné predpoklady:

  • § 21 alebo § 22 Živnostenského zákona – výučný  list  alebo iný doklad  o ukončení príslušného  učebného alebo študijného  odboru.
  • Ak fyzická osoba  ustanoví  zodpovedného zástupcu musí odborné predpoklady spĺňať  tento zodpovedný  zástupca. U právnickej osoby musí odborné predpoklady spĺňať povinne  ustanovený  zodpovedný  zástupca.  Zodpovedný zástupca môže vykonávať túto funkciu len v jednej prevádzkarni.  Živnostenský úrad  môže povoliť výnimku, na základe žiadosti podnikateľa.   Zodpovedný zástupca musí byť v pracovno-právnom vzťahu k podnikateľovi;   to neplatí ak je ním manžel,  príbuzný v priamom rade alebo  súrodenec.  V  pracovno- právnom vzťahu  k právnickej osobe nemusí byť  zodpovedný zástupca,  ak je zároveň  jej spoločníkom, alebo  členom  a ak ide o obec, tak  jej  starosta.

Doklady uvedené ako odborné predpoklady (§21 a 22) je možné nahradiť :

a) výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru s dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo

b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole, strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore) alebo

c) dokladom o ukončení strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo

d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo

e) dokladom o vzdelaní uvedeným v písmenách a) až d) alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou alebo

f) dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

Prehľad remeselných živností

Jednotlivé remeselné živnosti rozoberieme v samostatných článkoch.

Medzi remeselné živnosti patria: zámočníctvo, nástrojárstvo, kovoobrábanie, galvanizácia kovov, smaltovanie, motorových a ostatných dopravných prostriedkov, opravy pracovných strojov, diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel, opravy karosérií, výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín, výroba a opravy protetických výrobkov, výroba a opravy ortopedickej obuvi, hodinárstvo, výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika, kamenárstvo, výroba potravín a nápojov, mäsiarstvo, výroba piva a sladu, výroba mliečnych výrobkov, výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov, výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov, stolárstvo, zlatníctvo a klenotníctvo, stavebníctvo, murárstvo, tesárstvo, pokrývačstvo, klampiarstvo, izolatérstvo, strechár, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, inštalácia a opravy, chladiarenských zariadení, podlahárstvo, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení, kachliarstvo, pánske, dámske a detské kaderníctvo, kozmetické služby, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, čistenie a kontrola komínov, manikúra-pedikúra.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...