Živnosť a výrobná činnosť – prevádzkareň

Vyrábate niečo? Musíte mať zriadenú prevádzkáreň.

Na vykonávanie svojej činnosti môžete ako živnostník zriadiť jednu alebo niekoľko prevádzkarní. Sídlom prevádzkarne môže byť aj trvalé bydlisko fyzickej osoby.

V prípade živností, pri ktorých dochádza k výrobe, manipulácii s tovarom a podobne úrady zriadenie prevádzkarne jednoznačne vyžadujú. Pri iných typoch živností je vhodné jej zriadenie so živnostenským úradom konzultovať.

Podnikateľ má povinnosť prevádzkareň označiť svojím obchodným menom, ku ktorému môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie. Pre každú prevádzkareň musí živnostník určiť zodpovedného zástupcu. Nie je to nevyhnutné iba v prípade, že má jedinú prevádzkareň a riadi ju sám. Zrušenie prevádzkarne je potrebné živnostenskému úradu oznámiť do 15 dní. Rovnako je zrušenie potrebné oznámiť aj okresnému úradu a obci, a to najneskôr sedem dní vopred.

V prevádzkarni musí byť umiestnená inšpekčná kniha autorizovaná príslušným živnostenským úradom. Tá je dokladom podnikateľa, do nej zapisujú živnostenské úrady a ďalšie orgány (napr. Slovenská obchodná inšpekcia a pod.) záznamy o zisteniach z kontroly dodržiavania povinností a podmienok prevádzkovania živnosti vyplývajúcich podnikateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Okrem toho sa do inšpekčnej knihy zapisujú navrhnuté opatrenia alebo uložené opatrenia, ako aj lehoty na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. Novú autorizáciu inšpekčnej knihy treba vykonať po každej zmene týkajúcej sa obchodného mena, predmetu podnikania, adresy prevádzkarne alebo osobných údajov zodpovedného zástupcu.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...