poradna-podnikanie-otazky-odpovede

Začiatok reklamácie: musí zákazník najprv doručiť tovar?

Zákon hovorí, že predávajúci musí vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Slovenská obchodná inšpekcia často rozdávala pokuty, ak predávajúci podmieňoval začatie reklamácie doručením reklamovaného tovaru. Prečítajte, na aké rozhodnutie sa môžete odvolať, ak by ste aj vy dostali podobnú pokutu.

Slovenská obchodná inšpekcia viackrát pokutovala predávajúcich za nevybavenie reklamácie na čas (do 30 dní) v prípadoch, ak zákazník nedoručil tovar na reklamáciu. Pokutu zdôvodňovala SOI tým, že lehota na vybavenie reklamácia sa počíta odo dňa uplatnenia reklamácie a nie odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007 hovorí:

Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V jednom z rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie dostal e-shop pokutu za to, že v obchodných podmienkach uvádzal vetu „Dňom zahájenia reklamačného konania je deň doručenia reklamovaného výrobku predajcovi“, čo SOI vyhodnotila ako neprijateľnú podmienku s odôvodnením:

Podmienka obmedzuje práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady požadujúc pre začatie reklamačného konania súčasne aj doručenie reklamovaného výrobku, pričom pre začatie reklamačného konania, vychádzajúc z právnej úpravy § 499 a nasl., ako aj § 619 a nasl. OZ o zodpovednosti za vady výrobku, je pre uplatnenie reklamácie rozhodujúce vytknutie vady a preukázanie kúpno-predajného vzťahu a skutočnosť nedoručenia výrobku nemá vplyv na začatie plynutia lehoty na vybavenie reklamácie.

Predávajúci podal voči tomuto rozhodnutiu odvolanie a odvolací orgán v druhostupňovom rozhodnutí uviedol, že*:

doručenie reklamovaného výrobku pre začatie reklamačného konania je logickým postupom pri uplatňovaní práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady. V zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Odvolací orgán má za to, že k tomu, aby predávajúci mohol určiť spôsob vybavenia reklamácie, a teda si splniť svoju zákonnú povinnosť, musí mať reklamovaný výrobok k dispozícii.

Ďalej k tomu uvádza:

Navyše, ak si spotrebiteľ v zmysle § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa uplatní reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, k čomu je potrebné aby predávajúci výrobkom disponoval.

A nakoniec odvolací orgán k vete „Dňom zahájenia reklamačného konania je deň doručenia reklamovaného výrobku predajcovi“ dodáva, že

že podmienka, ktorú účastník konania zakotvil vo svojich OP ohľadne viazanosti začatia reklamačného konania na doručenie reklamovaného výrobku je pre spotrebiteľa prijateľná. Ak by nebolo možné uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady viazať pri zásielkovom predaji na súčasné doručenie reklamovaného výrobku, mohla by nastať situácia, že spotrebiteľ si uplatní právo zo zodpovednosti za vady bez doručenia reklamovaného tovaru a predávajúcemu začne márne plynúť lehota na vybavenie reklamácie bez možnosti posúdenia reklamovaného výrobku a následného určenia spôsobu vybavenia reklamácie, nakoľko ten nemá fyzicky k dispozícii.

Do obchodných podmienok si preto pokojne môžete uviesť vetu, že podmienkou pre začatie reklamačného konania doručenie reklamovaného tovaru. Vyplýva z toho aj fakt, že vybavenie reklamácie do 30 dní nie je možné bez predchádzajúceho doručenia reklamovaného tovaru.

Upozorňujeme, že toto sa netýka tovaru, ktorý sa nedá doručiť predávajúcemu (napríklad zabudovaný spotrebič, vstavaná skriňa, zamurovaný krb a pod.). K takémuto tovaru SOI dodáva:

Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu alebo do servisného strediska, kupujúci môže požadovať odstránenie vady na mieste alebo dohodnúť spôsob prepravy výrobku.**

* Rozhodnutie Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave č. SK/0383/99/2015

** Uplatnenie reklamácie pri kúpe tovaru (https://www.soi.sk/files/documents/uplatnenie_reklamacie.rtf)

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...