prevadzka

Vznik prevádzky a jej nahlásenie úradom

Otvárate si obchod, prevádzku, podnik so službami, reštauráciu alebo inú prevádzkáreň? Prečítajte si, kde všade treba nahlásiť novú prevádzku.

Ak otvárate novú prevádzku (správne prevádzkáreň) – napríklad predajňu, obchod, reštauráciu, miesto, kde poskytujete služby a pod., potom ju musíte nahlásiť na viacerých miestach.

Nahlásenie živnostenskému úradu

Ak si ešte len živnosť zakladáte, prevádzkareň môžete nahlásiť hneď v ohlásení o živnosti. Ak už živnosť máte, novú prevádzkareň musíte nahlásiť živnostenskému úradu najneskôr v deň zriadenia prevádzkarne.

Ak živnostenskému úradu neohlásite zriadenie prevádzkarne, živnostenský úrad vám môže udeliť pokutu až do výšky 1659 EUR.

Pre nahlásenie prevádzkarne musíte preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť – preukazujete vlastnícke právo, užívacie právo alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti (výpis z listu vlastníctva, nájomná zmluva a pod.).

Stiahnite si vzor oznámenia o zriadení prevádzkarne živnostenskému úradu.

Nahlásenie daňovému úradu

Zriadenie prevádzkarne musíte nahlásiť aj daňovému úradu. Lehota na splnenie tejto povinnosti je 30 dní odo dňa, kedy ste zriadili prevádzkareň. Túto povinnosť si môžete splniť na jednotnom kontaktnom mieste (na živnostenskom úrade), ktoré to nahlási za vás na daňový úrad.

Ak si nesplníte túto povinnosť, môžete od daňového úradu dostať pokutu od 30 do 3000 EUR.

Nahlásenie obci

Vo väčšine prípadov obec alebo mestská časť, v ktorej chcete prevádzkovať obchod či podnik, bude vyžadovať oznámenie o zriadení prevádzkarne. Túto povinnosť ukladajú všeobecne záväzné nariadenia obcí.

Obce súčasne vyžadujú aj oznámenie otváracích hodín, ktoré podliehajú schváleniu obce.

Lehota na podanie tohto oznámenia sa líši podľa obce či mestskej časti, väčšinou je to 5 až 15 dní pred či po začiatku vykonávania činnosti v danej prevádzkarni.

Nahlásenie na „hygiene“

Ešte predtým, než v prevádzke začnete vykonávať akúkoľvek podnikateľskú činnosť, musíte ju nahlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý vám prevádzku musí najprv schváliť. Bez tohto schválenie nemôžete v prevádzke podnikať.

Prečítajte si podrobnosti o schválení podnikateľských priestorov od hygieny.

Nahlásenie „veterine“

Ak si otvárate akúkoľvek potravinovú prevádzku, potom musíte prevádzku nahlásiť aj na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, resp. na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Táto povinnosť sa týka napríklad výrobní potravín, baliarní potravín, skladu potravín, predajňa potravín, pekární, cukrární, bufetu, supermarketu, stánku s trvalým stanovišťom, stánku na trhovisku, ambulantného predaja, pojazdných kaviarní, automatov s potravinami, čerpacích staníc a pod.

Oznámenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor si môžete stiahnuť tu (pdf, 240kB). Oznámenie treba odoslať alebo doručiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe podľa sídla vášho podnikania. Pozrite si zoznam a kontakty na regionálne veterinárne a potravinové správy.

Ak si túto povinnosť registrácie nesplníte, hrozí vám pokuta od 100 až do 100.000 EUR.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...