Uvedenie priestorov do prevádzky

Všetky priestory na podnikanie musia mať schválenie od hygieny

Viete, že každý podnikateľ musí mať svoje podnikateľské priestory schválené „od hygieny“? Táto povinnosť tzv. uvedenia priestorov do prevádzky sa týka aj živnostníkov aj firiem. Prečítajte si podrobnosti.

Mnohí podnikatelia netušia o povinnosti, ktorú im ukladá Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Podľa tohto zákona je každý podnikateľ povinný nechať si priestory, v ktorých bude podnikať, schváliť od regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§52):

Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby sú povinné predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností.

A v § 13 sa uvádza:

(…) úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní.

Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, aj živnostníkov aj sro-čiek, ale dokonca aj všetkých právnických osôb, akými sú nadácie, neziskové organizácie či občianske združenia.

Povinnosť sa týka všetkých priestorov, v ktorých sa vykonáva (resp. plánuje) podnikateľská činnosť. Dokonca táto povinnosť sa vzťahuje na priestory, v ktorých sa vykonáva akákoľvek činnosť okrem bývania.

Povinnosť schválenia priestorov sa netýka len prevádzkarne – teda priestorov, ktoré máte zapísaných v živnostenskom liste, ale akýchkoľvek priestorov, v ktorých vykonávate podnikateľskú činnosť.

Podnikateľ si teda musí nechať schváliť akýkoľvek priestor, ktorý využíva na podnikanie. Týka sa to nielen napríklad reštaurácie, ale aj predajne, skladu, kancelárie alebo priestorov, kde vôbec neprichádzajú zákazníci alebo priestorov, v ktorých nepracujú zamestnanci.

Dôležité je vedieť, že bez schválenia (teda bez kladného stanoviska z regionálneho úradu verejného zdravotníctva) oficiálne nemôžete v daných priestoroch vykonávať podnikateľskú činnosť.

Povinnosť schválenia priestorov spočíva v podaní tzv. žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky, ktorú musí podnikateľ podať na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.  Táto žiadosť sa nazýva aj žiadosť o vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa § 13 zákona č. 355/2007.

Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky

Žiadosť treba podať ešte pred začatím podnikania v daných priestoroch, resp. podľa zákona podnikateľ nesmie pred schválením žiadosti v daných priestoroch vykonávať podnikateľskú činnosť.

V žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky sa uvádza:

  • obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO v prípade právnickej osoby, alebo meno, priezvisko, bydlisko, IČO v prípade fyzickej osoby podnikateľa,
  • umiestnenie objektu, v ktorom sa bude vykonávať činnosť,
  • popis objektu (napojenie na inžinierske siete, pracovné podmienky – vetranie, nútená výmena vzduchu, vykurovanie, osvetlenie, podlahy, steny, svetlíky, okná, svetlá výška, rozmery, hygienické zariadenie atď.),
  • kópia dokladu o oprávnení na podnikanie (napr. živnostenský list),
  • meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá je zodpovedná na za činnosti, ktoré sa v priestore budú vykonávať,
  • dokumentácia s opisom činností, ktoré sa budú v priestore vykonávať (vrátane pracovnej doby, či sa tam bude pracovať na zmeny a pod.)
  • zoznam strojov, nástrojov a zariadení, ktoré sa používať pri práci,

Úrad verejného zdravotníctva si však môže od vás vyžiadať ďalšiu doplňujúcu dokumentáciu – napríklad kópiu kolaudačného rozhodnutia, kópiu rozhodnutia o zmene v užívaní stavby, zriaďovaciu listinu a pod.

Napríklad kolaudačné rozhodnutie si úrad žiada väčšinou v prípade výrobných prevádzok.

V prípade zariadení spoločného stravovania (napr. reštaurácie a pod.) musíte predložiť aj prevádzkový poriadok, ktorý sa schvaľuje samostatne. V prípade iných priestorov, ktoré budú manipulovať s potravinami (predajne), sa takisto predkladá aj prevádzkový poriadok, ale nie je potrebné nechať si ho schváliť. Podrobnejšie k potravinovým prevádzkam a ich schvaľovaniu si môžete pozrieť v samostatnom článku Schválenie potravinovej prevádzky od hygieny.

V prípade, ak si priestory nenecháte vopred schváliť, hrozí vám pokuta vo výške od 165€ do 16 596€.

Formulár žiadosti nájdete na webstránke príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa sídla firmy alebo priestoru. Pozrite si adresy a webstránky regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Vzor žiadosti sa v rôznych regiónoch líši a takisto je rozdielne množstvo požadovaných informácií v žiadosti.

Po schválení vám úrad vydá kladné stanovisko – rozhodnutie.

Žiadosť vás bude stáť 50 EUR. Potvrdenie o úhrade správneho poplatku musí byť súčasťou žiadosti.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...