Voľné živnosti: 23. Informácie, komunikácie a vydavateľstvo

Odporúčané označenie voľných živností z oblasti informácií, komunikácie a vydavateľstva.

Pozn. zoznam živností a ich vymedzenie nie je záväzné – pri zakladaní živností je možné zvoliť aj vlastné označenie a popis. Viac informácií.

23.1 Počítačové služby

 • hardvérové  poradenstvo:
  • poradenstvo v oblasti informačných systémov  týkajúce sa technického vybavenia
 • softvérové poradenstvo a dodávka softvéru:
  • poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia,
  • spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
  • poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 • služby pri údržbe systémov (softvéru):
  • poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér  v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom – obnova systému po havárii
 • poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
 • poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
 • služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov:
  • správa počítačových sietí
 • montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
 • návrh a optimalizácia informačných technológií
 • údržba a oprava mechanických častí počítačov
 • služby webového servera:
  • poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom
 • poskytovanie dátových služieb -internetová čitáreň
 • poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov

23.2 Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

 • spracovanie údajov:
  • spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu,
  • animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej technicky
 • služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie:
  • poskytovanie dát v určitom slede alebo postupnosti, vyhľadávaním alebo sprístupnením on-line dostupné každému alebo pre obmedzený počet užívateľov, publikovanie  zoznamov a adresárov on-line
 • služby súvisiace  so zaznamenávaním vstupných údajov:
  • práce spojené so zaznamenávaním údajov dodaných zákazníkom na pásku, disketu alebo iné médium alebo priamo do systému na spracovanie
 • rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora

23.3 Vydavateľská činnosť

 • vydávanie kníh, máp, zborníkov
 • vydávanie novín a časopisov – periodických a neperiodických publikácií
 • vydávanie hudobnín
 • vydávanie manuálov pracovných činností
 • nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...