Voľné živnosti: 25. Činnosti v oblasti nehnuteľností a prenájom

Odporúčané označenie voľných živností z oblasti nehnuteľností a prenájmu.

Pozn. zoznam živností a ich vymedzenie nie je záväzné – pri zakladaní živností je možné zvoliť aj vlastné označenie a popis. Viac informácií.

25.1 Správa bytového, alebo nebytového fondu

 • obsah činnosti vymedzuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (obsahom sa rozumie: obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu, ktorými sa zabezpečuje:

a) prevádzka, údržba, oprava a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
b) služba spojená s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
c) vedenie účtu domu v banke,
d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,
e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Poznámka: z hľadiska špecifikácie predmetu podnikania je dôležité, či sa mienia v jeho rámci vykonávať údržbárske činnosti spojené so zabezpečovaním riadneho udržiavania príslušného bytového, alebo nebytového fondu, t.j. služby spojené s údržbou a opravami BF, a ak, v akom rozsahu voľných živností (s ohľadom na to, že väčšina týchto činností má charakter remeselných živností), alebo pôjde iba o obstarávanie údržby a opráv prostredníctvom iných oprávnených osôb.

25.2 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

 • prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
 • prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

Poznámka: základnými službami treba rozumieť taký okruh služieb, ktoré zabezpečujú (podmieňujú) možnosť ich riadneho užívania nájomcom. Za takéto služby v praxi možno považovať napr.:

 • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, elektrickej energie, plynu,
 • odvoz tuhého komunálneho odpadu,
 • odvod odpadovej vody alebo odvoz splaškov,
 • kominárske služby,
 • upratovanie spoločných priestorov a pod.

25.3 Prenájom hnuteľných vecí

 • prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)
 • prenájom strojov a zariadení
 • prenájom prístrojov
 • prenájom vybavenia prenajímaných priestorov vnútorným zariadením

Poznámka: súčasťou živnostenského oprávnenia nie je prenájom zbraní.

25.4 Údržba bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu ….

rozsahom sa rozumie napr. maliarske práce, upratovacie práce ….

Poznámka: z hľadiska špecifikácie predmetu podnikania je dôležité, či sa mienia v jeho rámci vykonávať údržbárske činnosti spojené so zabezpečovaním riadneho udržiavania príslušného bytového, alebo nebytového fondu, t.j. služby spojené s údržbou a opravami BF, a ak, v akom rozsahu voľných živností (s ohľadom na to, že väčšina týchto činností má charakter remeselných živností), alebo pôjde iba o obstarávanie údržby a opráv prostredníctvom iných oprávnených osôb.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...