Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(53) V akej lehote je SZČO povinná nahlásiť zmeny (zmena názvu, sídla, bydliska, bank. účtu) príslušnej zdravotnej poisťovni?

Zmeny je SZČO povinná nahlásiť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.

Zmeny je SZČO povinná nahlásiť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.

Platitelia poistného, ktorí sú zamestnávateľmi, SZČO alebo samoplatiteľmi sú povinní:

písomne alebo elektronicky oznámiť vznik alebo zmenu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 5 (zamestnávateľ) do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku alebo zmeny platiteľa poistného spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou; oznámenie obsahuje názov, sídlo, identifikačné číslo, číslo bankového účtu, deň určený na výplatu príjmov zo závislej činnosti a ak je zamestnávateľom fyzická osoba, aj meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...