potraviny-eshop-tajny-kontrolny-nakup

Utajený kontrolný nákup vo vašom e-shope s potravinami: nové právomoci úradov od 1.1.2017

Úrady môžu urobiť v e-shope s potravinami či výživovými doplnkami kontrolný nákup v utajení. Prečítajte si, ktorých e-shopov sa to týka a čo môžu kontrolovať. Ako prebieha takýto kontrolný nákup?

Od nového roka majú úrady, ktoré dozerajú na bezpečnosť a kvalitu potravín, nové právomoci. Zákon o potravinách, účinný od 1.1.2017 dáva týmto úradom právomoc vykonať vo vašom e-shope s potravinami kontrolný nákup v utajení.

Kontrolný nákup v utajení môže urobiť napríklad Štátna alebo regionálna veterinárna a potravinová správa, prípadne Úrad verejného zdravotníctva.

Týka sa to všetkých e-shopov, ktoré predávajú potraviny (aj nápoje, výživové doplnky, minerálnu vodu, žuvačky, cukrárske suroviny a pod.), ale aj predmety určené na styk s potravinami – napríklad pomôcky na varenie, pečenie a pod.

Zákon o potravinách 152/1995 hovorí (§ 20a):

Orgán úradnej kontroly potravín je pri kontrole predaja na diaľku oprávnený vykonať kontrolný nákup potravín, výživových doplnkov a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami (ďalej len „kontrolný nákup“).

Podobný kontrolný nákup v utajení môže vykonať aj Slovenská obchodná inšpekcia, tá sa však zameriava na dodržanie povinnosti e-shopu podľa zákonov na ochranu spotrebiteľa (SOI nerieši kontrolu samotných potravín, len formálne dodržiavanie povinností pri predaji na diaľku). Prečítajte si viac o kontrolnom nákupe v utajení zo strany SOI.

Ako prebieha kontrolný nákup v e-shope

Kontrolóri urobia vo vašom e-shope nákup. Podľa údajov z objednávky sa ale nedozviete, že ide o kontrolný nákup.

Po vykonaní nákupu vám musia do 10 dní oznámiť, že urobili kontrolný nákup pre získanie vzorky.

Na požiadanie musíte predložiť doklad o pôvode tovaru (napríklad nadobúdacia faktúra a pod.). Ak do 5 dní nepredložíte doklad o pôvode tovaru, orgán kontroly môže nariadiť okamžité nariadiť okamžité stiahnutie potravín, výživových doplnkov a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami z predaja vo vašom internetovom obchode. Pri ohrození života alebo zdravia ich dokonca môže nechať zničiť – na vaše náklady.

Následne ste do 10 dní povinný orgánu vrátiť sumu, za ktorú bol vykonaný kontrolný nákup.

Čo sa kontroluje

Kontrolný úrad môže kontrolovať v e-shope mnoho vecí, napríklad či:

 • nepredávate potraviny, na ktorých výrobu boli použité nepovolené zložky alebo zakázané zložky,
 • vediete záznamy o dodávateľoch a odberateľoch v záujme vysledovateľnosti potravín,
 • zabezpečujete zdravotné prehliadky zamestnancov,
 • ste zabezpečili školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín,
 • nepredávate nesprávne označené alebo vôbec neoznačené potraviny,
 • či sú etikety na potravinách v slovenčine a či obsahujú všetky povinné údaje,
 • máte pri produktoch v e-shope uvedené všetky povinné informácie,
 • nepredávate potraviny klamlivo označené alebo ich neprezentujete klamlivým spôsobom – napríklad či pri potravinách neuvádzate akékoľvek liečivé účinky, ktoré je zakázané uvádzať;
 • nie sú potraviny balené do obalov alebo obalových materiálov, ktoré nespĺňajú požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami,
 • nepredávate alebo ponúkate potraviny neschválené orgánom verejného zdravotníctva – napríklad výživové doplnky, ktoré musia byť registrované na Úrade verejného zdravotníctva,
 • máte registráciu na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe,
 • neporušujete zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh,
 • nepoužívate technológie, ktoré nezodpovedajú hygienickým a zdravotným požiadavkám na výrobu potravín, na manipulovanie s nimi a na ich umiestňovanie na trh,
 • nepredávate geneticky modifikované potraviny neoznačené podľa osobitných predpisov,
 • neporušujete zákaz klamlivého označenia potravín alebo ich klamlivej reklamy,
 • nepredávate potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené,
 • nepredávate potraviny neznámeho pôvodu,
 • nepredávate potraviny bez označenia prítomnosti výrobkov a látok spôsobujúcich alergiu alebo neznášanlivosť, ak ich obsahujú,
 • nepredávate potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti,
 • máte zdravotnú spôsobilosť.

Kontroluje sa aj samotná kvalita potravín, napr. jej farba, chuť, konzistencia.

Podľa aktuálnych informácií kontrolu e-shopov s potravinami chystá v najbližšom období Štátna veterinárna a potravinová správa.

Súčasťou kontroly bude aj to, či má prevádzkovateľ internetového obchodu s potravinami splnenú registračnú povinnosť na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe a tiež, či máte prevádzku (napríklad miesto, kde skladujete potraviny alebo výživové doplnky) schválenú od hygieny.

Pri porušení niektorej z povinností začne kontrolný orgán správne konanie a udelí blokovú pokutu.

Pokuty za porušenie zákona sú naozaj obrovské, až do 5.000.000 EUR.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...