vysledna-cena-po-zlave

Tovar v akcii, výpredaji alebo so zľavou musíte označiť výslednou cenou

Akýkoľvek tovar, ktorý ponúkate so zľavou, musíte označiť výslednou predajnou cenou. A to aj v prípade, ak máte v obchode výpredaj na všetko. Nestačí len uviesť výšku zľavy.

Ak máte v obchode v ponuke tovar so zľavou, vo výpredaji či v akcii, musíte ho riadne označiť výslednou predajnou cenou. To znamená, že nestačí pri tovare či produkte uviesť výšku zľavy, ale musíte uviesť cenu tovaru po odpočítaní zľavy. Týka sa to nielen kamenných predajní, ale aj tovaru predávaného v e-shopoch.

Napríklad ak máte v predajni či e-shope výrobok, ktorý pôvodne stál 100 EUR a ponúkate na neho 20% zľavu, musíte uviesť aj jeho konečnú cenu po zľave, teda cenu 80 EUR.

Povinnosť uvádzať výslednú cenu sa však týka aj prípadov, ak v obchode ponúkate zľavu na všetok tovar. Aj v tomto prípade musí byť každý výrobok označený aj výslednou cenou po zľave.

Ak máte napríklad v second hande akciu 30% zľava na všetok tovar, každý jeden druh oblečenia musíte mať označený výslednou cenou po odpočítaní zľavy.

V prípade takejto zľavy na všetok tovar je označovanie každého tovaru výslednou cenou samozrejme časovo a logisticky náročné, ale vyplatí sa to urobiť, v opačnom prípade vám Slovenská obchodná inšpekcia udelí pokutu za porušenie Zákona na ochranu spotrebiteľa. Konkrétne ide o povinnosť podľa §14 tohto zákona, ktorý hovorí:

Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou.

Cena pred zľavou ani uvedenie percentuálnej výšky (napr. zľava 10%) či zľavy v eurách (napr. zľava 3€) nespĺňa požiadavku na označenie predajnou cenou. Každý tovar musí byť označený cenou, ktorý za tovar zákazník zaplatí. Tovar samozrejme môže byť označený cenou pred zľavou aj výškou zľavy, no tieto údaje sú dobrovoľné, ale označenie konečnou predajnou cenou je povinné.

SOI k tomu uvádza:

Uvádzanie výrobkov bez úplnej a jasnej uvedenej konečnej ceny je obmedzením práv spotrebiteľa, keďže v prípade záujmu o viaceré výrobky nemá spotrebiteľ k dispozícií jedno zo základných kritérií, na základe ktorého si spotrebiteľ vyberá spomedzi viacerých výrobkov. Informácia o konečnej cene výrobku patrí medzi základne údaje, ktoré musia byť spotrebiteľovi jednoznačne poskytnuté, keďže významným spôsobom môžu ovplyvniť jeho ekonomické správanie.

Výrobky v priamej ponuke pre spotrebiteľa určené na predaj musia byť označené cenou platnou v okamihu ponuky.  Povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa o cene výrobku je splnená vtedy, ak sú poskytované informácie spotrebiteľovi prístupné okamžite, bez toho, aby bol nútený urobiť
akýkoľvek úkon smerujúci k zisteniu ceny konkrétneho výrobku. To, že spotrebiteľ je informovaný o zľave na vybrané druhy písomnou informáciou
v prevádzkarni, nie je možné považovať za dostačujúce, nakoľko predajná cena konkrétneho výrobku má byť vopred (jednoznačne a úplne) stanovená a označujúca tento výrobok, bez toho aby bolo potrebné urobiť úkon smerujúci k jej určeniu. Treba brať do úvahy, že bez uvedenia ceny nemôže spotrebiteľ posúdiť ekonomickú výhodnosť či nevýhodnosť plánovanej kúpy.

Ak neoznačíte tovar konečnou predajnou cenou, už po zľave, hrozí vám od SOI pokuta, zvyčajne rádovo v stovkách EUR.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...