články na tému príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(45) Aká je celková cena práce pre stanovenie výšky príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle zákona o službách zamestnanosti?

Celková cena práce je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom za príslušné obdobie a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.