články na tému príspevok na podnikanie

Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(45) Aká je celková cena práce pre stanovenie výšky príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle zákona o službách zamestnanosti?

Celková cena práce je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom za príslušné obdobie a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.