Spoločnosť s ručením obmedzením – s.r.o.

Základné informácie o s.r.o.

Môže ju založiť jeden alebo niekoľko (max. 50) spoločníkov. Všetci spoločníci ručia za záväzky spoločnosti obmedzene, t.j. iba do výšky svojho kapitálového vkladu. Tento vklad musia zložiť vopred a musí byť spolu minimálne 200 000 Sk, pričom vklad každého zo spoločníkov musí byť aspoň 30 000 Sk. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktoré tvoria spoločníci. Môže sa tiež ustanoviť dozorná rada – pre kontrolnú činnosť.

Štatutárnym zástupcom (osobou oprávnenou jednať v mene spoločnosti) je konateľ. Konateľ môže byť jeden, alebo viacerí. Ak je konateľov viac, spoločenská zmluva ustanovuje spôsob konania (samostatne alebo spoločne) v mene spoločnosti. Konateľ môže ale nemusí byť spoločník spoločnosti.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...