SCHVALENIE-PREVADZKARNE-Z-HYGIENY

Schválenie prevádzky od hygieny: zmeny od januára 2020

V súčasnosti majú všetci podnikatelia povinnosť nechať si svoju prevádzku schváliť od hygieny. Od januára 2020 sa táto povinnosť už nebude niektorých podnikateľských činností týkať. Zároveň nebude potrebné nechať schvaľovať prevádzku pri zmene prevádzkovateľa.

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007 Z. z. nadobudne účinnosť 1. januára 2020 a podnikateľov odbremení o niektoré byrokratické povinnosti.

Aktualizované 14.1.2020: navrhované zmeny v zákone neboli zatiaľ schválené a nenadobudli plánovanú účinnosť od 1.1.2020. O prípadných zmenách budeme informovať na našom webe.

Oznamovacia povinnosť namiesto schvaľovania prevádzky

Ako je to teraz: každá prevádzka, a to aj vrátane tých, kde sa vykonávajú len administratívne činnosti (teda napríklad kancelárie), musí mať od regionálneho úradu schválenie prevádzky.

Od januára 2020 bude povinnosť nechať si prevádzku schváliť nahradená len oznamovacou povinnosťou. Táto zmena sa však nebude týkať úplne všetkých činností, ale len niektorých, napr.:

  • bežné obchody, v ktorých sa predáva  tovar (okrem predaja pokrmov, nápojov či potravín)
  • administratívne priestory
  • telovýchovno-športové zariadenia
  • zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, masážne salóny a pod.) a ubytovacie zariadenia s výnimkou ubytovacích zariadení sociálnych služieb a ubytovacích zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • zotavovacie podujatia
  • prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov.

Tip: prečítajte si ako na schválenie potravinovej prevádzky od hygieny.

Pri zmene prevádzkovateľa nebude potrebné nové schválenie

Druhou dôležitou zmenou je schvaľovanie prevádzky pri zmene prevádzkovateľa. Doposiaľ, ak má prevádzka už schválené priestory, no mení sa prevádzkovateľ, tento nový podnikateľ si musel nechať priestory opätovne schváliť.

Po novom, ak dôjde zmene majiteľa prevádzky, bude stačiť len oznamovacia povinnosť a nový prevádzkovateľ nemusí žiadať o schválenie prevádzky, pre ktorú už bolo v minulosti udelené rozhodnutie. Samozrejme za predpokladu, že v prevádzke nedôjde k zmene prevádzkovaných činností.

Ak teda prevezmete obchodný priestor, ktorý už raz má udelené schválenie, nemusíte znovu žiadať o nové schválenie, stačí si len splniť oznamovaciu povinnosť.

Prevádzkový poriadok

Ďalšou zmenou je zrušenie povinnosti predkladať prevádzkový poriadok na schválenie „hygiene“. Ide napríklad o zariadenia spoločného stravovania, telovýchovno-športové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo a ubytovacie zariadenia s výnimkou zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Neruší sa však povinnosť mať prevádzkový poriadok vypracovaný; len už nebude potrebné nechať si ho schváliť od úradu verejného zdravotníctva.

Tip: prečítajte si, čo je prevádzkový poriadok a ktoré prevádzky ho musia mať.

Ďalšie doklady, ktoré nebude potrebné predkladať

Novela zákona ruší aj povinnosť predkladať hygiene doklad o oprávnení na podnikanie a doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel.

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...