SCHVALENIE-PREVADZKARNE-Z-HYGIENY

Schválenie potravinovej prevádzky od hygieny

Ako a kde vybaviť schválenie prevádzkarne od hygieny. Čo musí obsahovať žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky, kde podať žiadosť a koľko to stojí.

Všetky prevádzkarne, v ktorých sa vykonáva akákoľvek činnosť spojená s výrobou, spracúvaním alebo distribúciou potravín, musí mať schválenie „od hygieny“, to znamená od regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Na úrade žiadate o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.

Táto povinnosť sa týka napríklad obchodov s potravinami, skladov potravín, reštaurácií, výrobcov potravín alebo akéhokoľvek zariadenia spoločného stravovania.

Upozorňujeme, že táto povinnosť sa vzťahuje aj na internetový predaj potravín, to znamená aj v prípade, ak potraviny predávate v e-shope.

V praxi to znamená, že treba požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky. O schválenie by ste mali žiadať ešte pred začatím prevádzkovania činnosti v prevádzkárni.

To zároveň znamená, že kým vám úrad verejného zdravotníctva nevydá súhlasné stanovisko, tak v prevádzkárni nemôžete vykonávať činnosť, pre ktorú žiadate schválenie.

Ak si nesplníte túto povinnosť, môžete od orgánu verejného zdravotníctva dostať pokutu od 150 do 20 000 EUR.

Žiadosť

Pre schválenie je potrebné podať žiadosť o vydanie rozhodnutia – uvedenie priestorov do prevádzky. Stiahnite si vzor žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky.

Na základe tejto žiadosti vydá regionálny úrad tzv. záväzné stanovisko k vašej žiadosti, ktorým posudzuje a vyhodnocuje vašu prevádzkareň z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie.

Žiadosť musí obsahovať:

 • identifikačné údaje:
  • fyzické osoby (živnostník – SZČO): meno, priezvisko, bydlisko, IČO,
  • právnické osoby: obchodné meno, právna forma, sídlo, IČO,
 • určenie pracovnej činnosti (predmet činnosti tak, ako je uvedené v živnostenskom liste) – podľa činnosti, ktorá bude vykonávaná v posudzovaných priestoroch;
 • umiestnenie prevádzky (adresa, popis lokality),
 • popis objektu a samotných priestorov, kde sa bude vykonávať činnosť (napojenie na inžinierske siete, pracovné podmienky – vetranie, nútená výmena vzduchu, vykurovanie, osvetlenie, podlahy, steny, svetlíky, okná, svetlá výška, rozmery, hygienické zariadenie atď.),
 • podrobný popis jednotlivých pracovných činností, pracovná doba, zmennosť,
 • zoznam strojov, nástrojov, zariadení, ktoré budú používané pri práci,
 • identifikáciu všetkých zdravotných rizík a nebezpečenstiev, vyplývajúcich z pracovného procesu (po konzultácii).

K žiadosti musíte priložiť nasledovné prílohy:

 • oprávnenie na podnikanie – overená kópia (živnostenský list alebo výpis z obchod. registra),
 • kópia listu vlastníctva (nájomnej zmluvy);
 • kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie stavebného úradu o zmene účelu užívania
  stavby/časti stavby (platí len výrobné prevádzky/činnosti),
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti (tzv. zdravotný preukaz) a odbornej spôsobilosti (tzv. hygienické minimum alebo nahrádzajúci doklad vzdelania),
 • potvrdenie o úhrade poplatku (e-kolok).
 • návrh prevádzkového poriadku (v prípade výroby jedál alebo v prípade zariadenia spoločného stravovania).

Žiadosť vás bude stáť 50 EUR.

Žiadosť treba podať na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v územnom obvode sídla budúcej prevádzky.

Pozrite si zoznam regionálnych úradov verejného zdravotníctva podľa jednotlivých krajov.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...