Remeselné živnosti: Stavebníctvo

Obsahové vymedzenie remeselých živnosti z oblasti stavebníctvo – murárstvo, tesárstvo, pokrývačstvo, klampiarstvo, izolatérstvo, strechár, vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo, podlahárstvo, kachliarstvo. Ktoré činnosti patria do týchto remeselných živností a ktoré činnosti je možné vykonávať ako voľnú živnosť.

19. Murárstvo

Murárstvo zahŕňa:

 • Vykonávanie murárskych, obkladačských, šamotárskych prác,
 • kladenie keramických podláh pri výstavbe, rekonštrukciách /mimo reštaurátorských prác/ súčasných i historických objektov.
 • Odborné hlavne murárske práce zamerané na realizáciu múrov, klenieb z rôznych materiálov,
 • murovanie kanalizačných stôk a nadväzujúcich kanalizačných a vodárenských objektov.
 • Zhotovovanie vnútorných a vonkajších omietok, žiaruvzdorných výmuroviek, striekanie (torkretovanie).
 • Osadzovanie prefabrikovaných prekladov, schodov, zárubní, okien, zábradlí, rímsových dosák, komínových zostáv a podobne.
 • Vykonávanie konštrukcií zo sklobetónu, kyselinovzdorných podláh a obkladov,
 • vykonávanie špeciálnych izolácií historických objektov,
 • zhotovovanie mozaík (výtvarných podľa umeleckého návrhu) i mozaikových obkladov.
 • Zhotovovanie zateplovacieho systému fasád budov vrátane povrchovej úpravy.
 • Vykonávanie špeciálnych dlažieb (kamenné dosky, benátska dlažba).
 • Obkladačské práce so všetkými druhmi obkladových materiálov vo vzťahu ku živnosti.
 • Vykonávanie opráv žiaruvzdorných výmuroviek, vložkovanie komínov keramickými materiálmi.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
 • vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
 • montáž priečok a zavesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
 • obkladanie stien suchým spôsobom
 • výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov bez úpravy stavebných otvorov
 • betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy – ukladanie hotových betónových dielcov),
 • obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov
 • tapetovacie, maliarske a natieračské práce
 • kladenie zámkovej dlažby
 • výroba stavebných prefabrikátov, zmesí a výrobkov (panely, kvádre a pod.)
 • kladenie textilných dlážkových krytín
 • montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov
 • lešenárske práce – montáž a demontáž lešenia
 • armovacie práce

20. Tesárstvo

Tesárstvo zahŕňa:

 • Ručná a strojná príprava dreva s následným vykonávaním všetkých potrebných tesárskych úkonov (spojov, detailov, výrobkov) a ich osadzovanie podľa výkresov debnení.
 • Zhotovovanie krovov, debniacich prvkov.
 • Výroba a montáž drevených konštrukcií, altánkov, pergôl, drevených blokov pre exteriéry, drevených schodov, stropov, okeníc, zábradlí, okien dverí, zárubní, kladenie tesárskych (palubovkových) podláh z hobľovaných materiálov a plávajúcich podláh.
 • Zhotovovanie podkladov pre strešné krytiny.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • úpravy dreva (prirodzené a umelé sušenie dreva, nátery  a morenie dreva, impregnácia dreva)
 • zhotovovanie jednoduchých tesárskych výrobkov (maltovnice, lešenárske kozy, rebríky, rohože, hasnice, ochranné zábradlie, drevené ploty,)
 • príprava debnenia pre základy
 • obkladanie stien (stropov) dreveným materiálom (hobra, sololit)
 • rezanie hranolov a lát
 • montáž ľahko prestaviteľných priečok na báze dreva suchou cestou

21. Pokrývačstvo

Pokrývačstvo zahŕňa:

 • Zhotovovanie a opravy mäkkých a tvrdých krytín striech a strešných konštrukcií zo všetkých druhov materiálov (napr. lepenky, cementových, keramických pálených materiálov, bridlíc, laminátov, kombinovaných izolačných materiálov).
 • Úpravy krytín, sanácia poškodených krytín, osadzovanie atypických kovových doplnkov (hrotov, krížov, zámočníckych výrobkov).
 • Izolácie plochých striech a zhotovovanie asfaltových náterov a lepenie pásov do asfaltu.
 • Zhotovovanie (osadzovanie) atypických zostáv krytín podľa historických vzorov pri obnove historických pamiatok.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • manipulačné práce pri demontáži strešnej krytiny
 • osadzovanie odkvapov z hotových komponentov a lapačov snehu
 • čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok
 • penetračné nátery

22. Klampiarstvo

Klampiarstvo zahŕňa:

 • Ručná a strojná úprava plechov zo všetkých druhov materiálov delením a tvárnením.
 • Zhotovovanie, montáž a opravy stavebných klampiarskych výrobkov z rôznych materiálov strihaním, ohýbaním, stáčaním, drážkovaním, falcovaním.
 • Oplechovanie striech, výroba plechových krytín.
 • Zostavovanie plechových dielov do montážnych celkov cínovaním, zváraním, nitovaním.
 • Zhotovovanie plechových nádob, skriniek klampiarskou technológiou,
 • Výroba a montáž vzduchotechnických rozvodov, oplechovanie tepelných izolácií, osadzovanie a opravy odkvapových kompletov a lapačov snehu, klampiarskych stavebných prvkov,
 • vložkovanie komínov plechovými vložkami.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • povrchové úpravy plechov – natieraním

23. Izolatérstvo

Izolatérstvo zahŕňa:

 • Izolácie stavieb, konštrukcií, potrubí, podláh, izolácie zariadení proti nepriaznivým vplyvom tepla, chladu, hluku , chvenia, proti zemnej a atmosférickej vlhkosti, tlakovej a agresívnej vode, kyselinovzdorné a
 • protipožiarne izolácie za použitia špeciálnych materiálov.
 • Vykonávanie a opravy mäkkých krytín, komplexných strešných plášťov plochých striech, tepelných izolácií striech,
 • zatepľovanie budov obkladaním tepelnoizolačnými materiálmi,
 • tepelná izolácia potrubných rozvodov.
 • Striekanie stavebných oceľových konštrukcií špeciálnymi protipožiarnymi izoláciami.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • ochranné nástreky  izolačných materiálov
 • termodiagnostika objektov – informatívne meranie termokamerou
 • montáž okenného a dverového tesnenia

24. Strechár

Remeselná živnosť strechár zahŕňa:

 • Zhotovovanie, oprava, údržba krovov, debniacich prvkov, drevených konštrukcií, nosných konštrukcií vrátane strešných krytín šikmých a plochých striech, ozdobných prvkov.
 • Poznanie stavebných výkresov, noriem, schém, projektovej dokumentácie stavieb, vlastností charakteristiku a
 • použitie rôznych stavebných materiálov.

25. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvozahŕňa:

 • Montáž, opravy, údržba vnútorných rozvodov (vrátane prípojok z hranice objektov) studenej, teplej vody, kanalizácie, vrátane pripojenia armatúr a spotrebičov,
 • vykonanie individuálnych (tlakových) skúšok,
 • komplexné odskúšanie u všetkých druhov stavebných objektov, za použitia všetkých druhov montážnych postupov a technológií.
 • Montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vnútorných rozvodov vykurovania, výmenníkových staníc (týka sa všetkých druhov médií).
 • Montáž výstroje rozvodov, spotrebičov, individuálne (tlakové a tesnostné) a komplexné odskúšanie vodovodných , kanalizačných a vykurovacích systémov.
 • Hydraulické nastavenie (vyváženie) systémov centrálneho vykurovania.
 • Oprava vodovodných batérií a splachovačov

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • demontáž rozvodov a armatúr
 • vykonávanie protikoróznych nástrekov
 • vysekávanie drážok na vodovodné a kúrenárske potrubie
 • kladenie potrubí mechanizmami
 • vŕtanie studní
 • montáž jednoduchých závlahových systémov

26. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

Inštalácia a oprava chladiarenských zariadení zahŕňa:

 • Inštalácia, opravy, revízie a skúšky chladiacich a mraziacich zariadení (chladničiek, mrazničiek, chladiacich skríň, chladiaceho nábytku, distribučných chladiacich zariadení /skrine, vitríny, boxy/), výčapných stolov, chladiacich dopravných zariadení, doskových zmrazovačov.
 • Údržba chladiacich systémov podľa dokumentácie výrobcov.
 • Montáž, servis, technické prehliadky a oprava klimatizačných zariadení  (aj autoklimatizácii)  a
 • súvisiace stavebno technické práce.

27. Podlahárstvo

Podlahárstvo zahŕňa:

 • Kladenie a opravy podláh rôzneho druhu (napr. parketových, palubovkových,  mozaikových, liatych) na drevenom, betónovom, škvarobetónovom alebo izolačnom podklade.
 • Kladenie, lepenie a zváranie podlahových povlakov, vykonávanie izolačných a vyrovnávajúcich vrstiev, vykonávanie poteru, brúsenie, leštenie a napúšťanie povrchu, upevňovacích krycích líšt a dosiek.
 • Zhotovovanie podláh z dyhovaných dosiek.
 • Ukladanie podláh z rôznych druhov materiálov (laminátových, drevených a podobne).

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • kladenie dlážkových krytín (napr.: korkových, PVC) suchou cestou a lepením
 • úprava, príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín
 • brúsenie drevených podlahových krytín

28. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení zahŕňa:

 • Činnosti spojené s montážou, rekonštrukciou a údržbou elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích vyhradených zariadení uvedených v skupinách A a B podľa prílohy č. 1 vyhlášky MPSaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

29. Kachliarstvo

Kachliarstvo zahŕňa:

 • Navrhovanie, stavby a rekonštrukcie, montáž, demolácia a opravy kachľových pecí, sporákov na pevné palivo, krbov, udiarní, pecí, grilov, vrátane zariadení pre odvod spalín a ostatných individuálne konštruovaných i sériovo vyrábaných lokálnych pecí na pevné palivo.
 • Stavba, opravy a rekonštrukcie historických lokálnych pecí.
 • Pripájanie lokálnych pecí vrátane teplo-vzdušných a teplovodných výmen-níkov ku komínovým prieduchom.
 • Vložkovanie komínov, súvsiace murárske, obkladačské, šamotárske práce, opravy výmuroviek pecí.

Nasledujúce súvisiace činnosti nepatria medzi remeselné a je ich možné vykonávať ako voľnú živnosť:

 • montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...

1 Response

 1. Katarína Bakaľárová píše:

  manžel má dostatočnú prax,no nie vzdelanie aby mohol vykonávať remeselnú živnosť -strechar.Poradte,akú živnosť si má zvoliť aby mohol vykonávať túto prácu