overene-meradlo

Predávate tovar na dĺžku, hmotnosť či objem? Potrebujete overené meradlo

Ak vo svojej predajni ponúkate na predaj akýkoľvek tovar účtovaný na základe jeho hmotnosti, dĺžky a pod., musíte mať v prevádzke overené meradlo – váhu, meter a pod. O tejto požiadavke však mnoho predávajúcich ani netuší.

Povinnosť mať v predajni overené meradlo sa týka všetkých predajní, ktoré predávajú tovar podľa jeho miery – to znamená tovar, ktorý sa nepredáva na kusy, ale na kilogramy, litre či na metre.

Môže ísť napríklad o:

  • reštaurácie, kde sa podávajú pokrmy,
  • galantériu, kde sa predávajú látky (obrusy, záclony a pod.) na metre,
  • kaviarne, kde sa podávajú zákusky,
  • kvetinárstvo, kde sa predávajú stuhy na metre,
  • potraviny, kde sa váži tovar (ovocie, zelenina, mäso, lahôdky),
  • železiarstvo, kde sa predávajú klince na kilogramy,
  • domáce potreby, kde sa predávajú laná na metre,
  • akýkoľvek iný tovar predávaný na dĺžku – napr. pletivá, hadice, siete, fólie a pod,
  • predajne s rozlievaným vínom, nápojmi alebo inými tekutinami.

Meradlom sa myslí napríklad váha na váženie hmotnosti, dĺžkové meradlo – „meter“ (kovové, drevené) na meranie dĺžky, odmerný valec na meranie objemu tekutín a nápojov a pod.

Požiadavku na meradlo v predajni stanovuje Zákon o ochrane spotrebiteľa:

Predávajúci je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov.

Na to, aby si zákazník mohol overiť hmotnosť či dĺžku, musí mať predávajúci k dispozícii meradlo. Zákon č. 157/2018 o metrológii hovorí, že na meranie, ktoré súvisí s platbami, je potrebné použiť určené meradlo, ktoré musí mať platné overenie. Meraním, ktoré súvisí s platbami, sa podľa tohto zákona myslí najmä meranie na určovanie ceny pri priamom predaj spotrebiteľovi.

Aj Slovenská obchodná inšpekcia hovorí, že určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné overenie, ak sa toto vyžaduje. O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie pri meraniach súvisiacich s platbami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia, pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov, v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti, pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Z toho vyplýva, že tovar odpredávaný na dĺžku, hmotnosť a pod, si vyžaduje používanie určitého meradla, a toto musí byť úradne overené. Ďalej SOI dodáva:

Len takto overené určené meradlo možno považovať za spoľahlivé pri predaji výrobkov spotrebiteľom, a to znamená, že aj spĺňajúce požiadavku umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o hmotnosti a o miere odpredávaných produktov.

V prípade nezabezpečenia meradla s platným úradným overením je spotrebiteľovi znemožnené prekontrolovať si dodržanie deklarovanej hmotnosti a miery zakúpených výrobkov, respektíve je sťažené uplatnenie reklamácie na dodržanie hmotnosti a miery výrobkov vo vzťahu k ich účtovnej cene.

Odobratím možnosti prekontrolovať si správnosť účtovanej hmotnosti, miery alebo množstva na úradne overenom meradle, sú porušované práva spotrebiteľa tým, že tento si nemôže byť istý, že skutočne zaplatil za správne množstvo alebo mieru, resp. že dostal množstvo alebo mieru ním požadovanú. Nakoľko meradlá v dôsledku ich používania alebo opotrebenia môžu vykazovať výrazné odchýlky od ich správnej činnosti, je potrebné v pravidelných, právnym predpisom ustanovených intervaloch zabezpečovať ich úradné overenie. Pokiaľ predávajúci používa neoverené meradlo, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že spotrebiteľovi nebude účtované správne množstvo výrobku, pričom tento má v dôsledku dôkaznej núdze len minimálne možnosti na svoju obranu, nakoľko rozdiel, ak vôbec, spravidla zistí až po opustení predajne.

Overenie meradla

Meradlá môžu byť overené priamo od výroby, ak je na nich uvedený značka schváleného typu (napr. značka „TSK“, „P“ alebo „ε“, – podľa typu meradla) – tzv. prvotné overenie, alebo ak je overené príslušným orgánom metrológie a má overovaciu značku s dátumom overenia, tzv. následné overenie. Platnosť overenia (aj prvotného aj následného) je obmedzená len na istý čas a pred jeho uplynutím je potrebné nechať si meradlo znova overiť.

Zoznam jednotlivých druhov meradiel a dĺžka platnosti overenia je uvedený vo Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole (č. 210/2000).

Ak kupujete nové meradlo, napríklad váhu, tá bude mať prvotné overenie od výroby uvedené niekde v blízkosti výrobného štítku alebo priamo na ňom. Takto napríklad vyzerá platné označenie novej váhy:

Ukážka výrobného štítku s prvotným overením váhy *

Ukážka výrobného štítku s prvotným overením váhy *

Číslo 16 pri písmene M znamená rok, kedy výrobok prešiel procesom posúdenia zhody (teda prvotným overením). Platnosť overenia sa počíta odo dňa uvedenia meradla do používania – teda od dňa kúpy – ak ste váhu kúpili v tom istom roku ako bol rok overenia. Ak ste váhu kúpili v neskoršom roku, tak platnosť sa počíta od začiatku nasledujúceho roka.

meradla-overovacie-znacky

meradla-overovacie-znacky-eu

Platnosť overenia

Doba platnosti overenia je rôzna podľa typy meradla. Napríklad doba platnosti overenia pre váhy je 2 roky. Pre dĺžkové meradlá („meter“) platí overenie 5 rokov (ak sú kovové), resp. 2 roky (ak sú drevené či plastové).

Po vypršaní platnosti si musíte nechať meradlo overiť u akreditovanej inštitúcie, napr. Slovenský metrologický ústav. Po overení dostanete na meradlo nálepku s vyznačeným dátumom platnosti. Samozrejme, meradlo musí byť funkčné, preto je vhodné nechať si meradlo najprv skalibrovať, inak vám metrologická inštitúcia nemusí zariadenie overiť.

Ak nemáte v predajni meradlo

Ak v predajni nemáte meradlo s platným overením, môžete dostať pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ak predávate tovar na mieru (na váhu, dĺžku a pod.), SOI vám skontroluje platnosť meradiel. Pokuty za neplatné alebo chýbajúce meradlo sa pohybujú okolo 150 EUR.

Pokutu dostanete aj v prípade, ak v predajni máte meradlo, ale to nemá platné overenie. Napríklad ak predávate vážený tovar či pokrmy a máte tam len obyčajnú domácu váhu bez overenia.

Mimochodom, kontrolu v súvislosti s meradlami môže vo vašej firme vykonať okrem SOI aj Slovenský metrologický inšpektorát, ktorý má oprávnenie vstupovať do vašich obchodných a skladovacích priestorov. Tento inšpektorát vám môže udeliť pokutu od 200 do 10.000 EUR za to, že nepoužívate overené, za poškodenie overovacej značky na meradle, za neoprávnenú opravu meradla alebo hoci aj napríklad za špinavú váhu.

Ďalšie povinnosti

Podľa zákona o metrológii ste ďalej povinný udržiavať používané určené meradlo v takom technickom stave, ktorý zabezpečí jeho správne používanie a jeho metrologické charakteristiky v rozsahu metrologických požiadaviek.

Ďalej musíte viesť evidenciu každého používaného určeného meradla, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu každého používaného určeného meradla s uvedením miesta jeho používania a každý dátum jeho overenia, a uchovávať doklad o každej oprave určeného meradla.

O evidencii meradiel píšeme podrobnejšie v článku Čo je metrologický program.

* Zdroj obrázku: najlacnejsiemeradla.sk

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...