instagram

Predávate tovar cez Instagram? Aj tam potrebujete obchodné podmienky

Každý predávajúci musí pri predaji na diaľku uvádzať množstvo povinných informácií. Týka sa to nielen klasických e-shopov, ale aj tých, čo predávajú tovar prostredníctvom Facebooku, Instagramu či iných sociálnych sietí. SOI udeľuje pokuty aj predajcom na Instagrame.

Ak nesplníte predpísané informačné povinnosti, môžete dostať pokutu. A to prekvapivo celkom vysokú.

Predávajúci, ktorý na Instagrame ponúkal tovar na predaj, neuviedol obchodné podmienky – presnejšie všetky povinné informácie, ktoré sú obvykle súčasťou tzv. obchodných podmienok.

Za toto porušenie Zákona o ochrane spotrebiteľa dostal predávajúci pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie vo výške 1.000€.

SOI  to odôvodnila takto:

Nakoľko v danom prípade ide o zásielkový predaj, spotrebiteľ nemá možnosť osobného prezretia si výrobku ako v prípade kúpy výrobku v klasickej kamennej predajni, kde má väčšiu možnosť výberu, ako aj zváženia samotnej kúpy. Poskytnutie uvedených informácií zákon viaže na ich poskytnutie pred odoslaním objednávky, a teda uzavretím zmluvy na diaľku. V procese rozhodovania sa spotrebiteľa o pristúpení ku kúpe boli spotrebiteľovi nesprávne poskytnuté základné informácie nevyhnutné pre zváženie uzatvorenia zmluvy na diaľku.

Ďalej SOI dodáva:

Predávajúci neoznámil žiadnym spôsobom spotrebiteľovi na internetovej stránke [profilu na Instagrame] hlavné vlastnosti predávaného tovaru, sídlo predávajúceho, adresu elektronickej pošty účastníka konania, platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; neuviedol na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Predávajúci nezabezpečil, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Ak predávate tovare cez sociálne siete, radi vám pomôžeme s obchodnými podmienkami.

Rozhodnutie SOI č. D/0446/08/17

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...