mikrovlnne-rury-navod-na-pouzitie

Predávate mikrovlnné rúry? Návod na použitie musí obsahovať tieto informácie

Ak predávate mikrovlnky (v kamennej predajni alebo v e-shope), musíte zabezpečiť, aby k nim bol priložený písomný návod na používanie. Ten musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať osobitné informácie.

K niektorým výrobkom existujú osobitné predpisy, ktoré určujú, čo musí obsahovať návod na ich použitie. Takýmito výrobkami sú napríklad elektrické spotrebiče pre domácnosť. O povinných informáciách, ktoré musia obsahovať priložený návod na použitie k mikrovlnnej rúre, hovorí slovenská technická norma – STN EN 60335-2-25 (Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-25: Osobitné požiadavky na mikrovlnné rúry a kombinované mikrovlnné rúry).

Podľa tejto normy návod na použitie mikrovlnnej rúry musí obsahovať okrem iného:

Text „Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a na podobné účely, ako napríklad:

  • kuchynky zamestnancov v obchodoch, úradoch a iných pracoviskách;
  • hospodárske domy;
  • zákazníkmi v hoteloch, moteloch a v iných ubytovacích zariadeniach;
  • zariadenia, ktoré poskytujú ubytovanie s raňajkami.“

Text „Používať iba taký kuchynský riad, ktorý je vhodný na používanie v mikrovlnných rúrach.“

Text “ Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrievanie vyhrievacích podložiek, papúč, špongií, vlhkých utierok a podobne, môže viesť ku riziku poranenia, vznietenia alebo požiaru.“

Podrobné pokyny na čistenie dverových tesnení, ohraničených vnútorných (dutých) priestorov a priľahlých častí.

Text „Rúra sa musí pravidelne čistiť a akákoľvek zvyšky potravy sa musia z nej odstraňovať.“

Text „Nesplnenie požiadavky udržiavať rúru v čistote môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a prípadne vyústiť do nebezpečnej situácie.“

Minimálna výška voľného priestoru nad horným povrchom rúry.

Text: „Mikrovlnné zohrievanie nápojov môže vyústiť do oneskoreného búrlivého varu, preto treba dávať pozor pri manipulácii s nádobou. „

Ďalej by mal návod obsahovať aj bezpečnostné upozornenia:

Základné pokyny „ČÍTAJTE POZORNE A UCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE“, napríklad:

  • VÝSTRAHA: Ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené, rúra sa nesmie používať, kým ju neopraví oprávnená osoba. 
  • VÝSTRAHA: Je nebezpečné, aby ktokoľvek iný ako oprávnená osoba vykonával akýkoľvek servis alebo opravy vyžadujúce odstránenie krytu, ktorý bráni vystaveniu pôsobenia mikrovlnnej energie. 
  • VÝSTRAHA: Tekutiny alebo iné potraviny sa nesmú zohrievať v utesnených nádobách, pretože by mohli explodovať.

Text „Ak je sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu“.

Ak nebudú vyššie uvedené informácie uvedené v návode na použite k mikrovlnnej rúre, predávajúci môže dostať pokutu od Slovenskej inšpekcie (očakávajte vo výške cca 500€).

Pripomíname, že všetky informácie v návode na použitie musia byť uvedené v slovenskom jazyku.

Podrobnosti o návodoch na použitie pre mikrovlnné rúry a iné domáce spotrebiče nájdete vo vyššie spomínanej technickej norme. Technické normy žiaľ nie sú voľne prístupné na stiahnutie či prečítanie, musíte si ich zakúpiť, napríklad na tejto webstránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Tlačená verzia stojí 17,20€, elektronická verzia 15,48€.

Tip: prečítajte si všetko o návodoch na použitie.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...