obal-jedlo-poplatok

Predávate jedlo „so sebou“ alebo robíte roznášku jedla? Za obal si nesmiete účtovať poplatok

Robíte rozvoz jedla? Predávate pizzu? Balíte jedlo zákazníkom, aby si ho mohli zobrať so sebou? A tiež účtujete poplatok za obal či krabicu? Porušujete zákon a môžete dostať pokutu.

Aktualizované 24.7.208: Aktuálne informácie k účtovaniu poplatkov za obaly na jedlo nájdete v tomto článku.

Aktualizované 5.11.2017: Na konci článku nájdete aj stanovisko SOI k účtovaniu gastro obalov.

Účtovanie poplatku za krabicu na pizzu či polystyrénový obal na jedlo je bežnou praktikou reštaurácií, bufetov či donáškových služieb. Pri predaji jedla ale zo zákona nemôžete za obal na jedlo účtovať žiaden poplatok. A to ani za škatuľu na zákusky či za PET fľašu na víno.

Hovorí o tom zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007:

Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.

To znamená, že obal na jedlo musíte zákazníkovi poskytnúť zadarmo, resp. v cene jedla.

Takisto pripomíname, že ak je cena za jedlo účtovaná na základe hmotnosti, nemôžete do celkovej účtovanej hmotnosti zarátať hmotnosť obalu.

Dodržiavanie tejto povinnosti kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. Obvyklá pokuta za účtovanie obalu je okolo 250 – 300 EUR.

Zákaz účtovania poplatkov za obal na jedlo sa týka napríklad:

 • pizzerií, ktoré si nesmú účtovať poplatok za škatuľu na pizzu,
 • reštaurácií, ktoré balia denné menu do polystyrénových obalov a za takýto obal nesmú účtovať poplatok,
 • predajní so sudovým vínom, ktoré čapujú do plastových fliaš,
 • cukrární, ktoré nesmú účtovať poplatok za škatuľu na zákusky,
 • bufetov alebo stánkov, ktoré balia jedlo „so sebou“.

Niekoľko prípadov, kedy predávajúci dostal pokutu za naúčtovaný obal za jedlo:

 • Pizzeria dostala pokutu 266€ za to, že si účtovala 40 centov za krabicu na pizzu.
 • Firma, ktorá rozváža denné menu, dostala pokutu 300€ za to, že si naúčtovala obalový materiál za 0,33€.
 • Podnikateľ dostal pokutu 250€ za to, že zákazníkovi naúčtoval krabicu na pizzu za 0,33€.
 • Predajca živých kaprov dostal pokutu 350€ za to, že si naúčtoval obalový materiál vo výške 17 centov.
 • Cukráreň dostala pokutu 150€ za to, že zákazníkovi naúčtovala 0,05€ za papierovú tácku.
 • Predajňa sudového vína dostala pokutu 200€ za to, že si naúčtovala 0,17€ za PET fľašu, do ktorej zákazníkovi načapovali víno.
 • Pizzeria dostala pokutu 400€ za to, že na svojom webe ponúkali denné menu s cenou navýšenou o poplatok za obal vo výške 20-30 centov.
 • Cukráreň dostala pokutu 200€ za to, že si účtovala 40 centov za krabicu na zákusky.

Uvádzame niekoľko prípadov a zdôvodnení z rozhodnutí SOI:

 • V čase kontroly pri prešetrení podnetu vykonali inšpektori SOI, vystupujúc v pozícii spotrebiteľov, kontrolný nákup, do ktorého objednali na telefónnom čísle zverejnenom na internetovej stránke predávajúceho jedlo – Menu č. 4, ktoré doručil zamestnanec účastníka konania – pracovník rozvozu, pričom predávajúci v rámci objednaného a zakúpeného jedla účtoval aj náklady na obalový materiál v hodnote 0,33 €.  Účastník konania porušil ustanovenie § 17 citovaného zákona tým, že v rámci objednaného a zakúpeného jedla účtoval aj náklady na obalový materiál, pričom tieto náklady má znášať predávajúci.
 • V čase kontroly pri prešetrení podnetu vykonali inšpektori SOI, vystupujúc v pozícii spotrebiteľov ,kontrolný nákup – objednávku pizze (1 ks Pizza Gondola 500 g á 4,40 €/ks) na vopred dohodnuté miesto mimo priestorov prevádzkarne, ktorú doručil zamestnanec účastníka konania spolu s dokladom o kúpe, pričom pri účtovaní kontrolného nákupu bola účtovaná aj položka Balenie – box pizza v sume 0,33 €. Účastník konania porušil ustanovenie § 17 citovaného zákona tým, že pri účtovaní kontrolného nákupu bola účtovaná aj položka Balenie – box pizza (obalový materiál), pričom tieto náklady má znášať predávajúci.
 • V čase kontroly bolo zistené, že predávajúci balil predávané výrobky do hygienicky nezávadných obalov, no náklady na tento obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádzal spotrebiteľ. Kontrolou bolo zistené, že, na internetovej stránke prevádzkovaného predávajúcim bola cena za obedové menu č. 1, 2 a 3 na donášku zvýšená z dôvodu započítania obalového materiálu. Uvedeným nedostatkom bolo ohrozené základné právo spotrebiteľa na ochranu ekonomických záujmov, nakoľko spotrebiteľ v danom prípade znáša náklady obalový materiál, pričom tieto náklady má znášať predávajúci.
 • Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: Podľa § 17 zákona predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku, keď kontrolou bolo zistené, že účastník správneho konania pri predaji sudového vína „stolové víno biele suché“ á 1,55 €/l zakúpené v kontrolnom nákupe načapoval do použitej plastovej fľaše, teda obalu, ktorý nie je určený na opakované použitie. Citované zákonné ustanovenie v záujme ochrany zdravia a života spotrebiteľa ukladá predávajúcemu povinnosť dodržiavať hygienické podmienky predaja výrobkov. Za tým účelom je predávajúci povinný zabezpečiť pre spotrebiteľa pri predaji výrobkov vhodný a hygienicky nezávadný obalový materiál, alebo výrobky pri predaji do takýchto obalov baliť. Keďže zabezpečenie obalových prostriedkov je výlučnou povinnosťou predávajúceho, zároveň je predávajúci povinný znášať aj náklady spojené s ich zabezpečením.
 • V čase kontroly bolo zistené, že predávajúci pri predaji výrobku, ktorého povaha to vyžaduje, nepredával takýto výrobok v hygienicky nezávadných obaloch na svoje náklady. Na tento obalový materiál – poskytnutý obalový materiál automaticky účtoval spotrebiteľovi, nakoľko iný bezplatný obal nebol k dispozícii. Predávajúci účtoval aj tortovú škatuľu, nakoľko nemal k dispozícii bezplatný obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci, nakoľko v čase kontroly bolo zistené, že predávajúci pri predaji výrobku, ktorého povaha to vyžaduje, nepredával takýto výrobok v hygienicky nezávadných obaloch na svoje náklady, na tento obalový materiál – poskytnutý obalový materiál automaticky účtoval spotrebiteľovi.
 • Dňa xx bola inšpektormi Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach vykonaná kontrola za účelom šetrenia písomného podania spotrebiteľa v prevádzkarni Pizzeria, donášková služba, pri ktorej bolo zistené, že ste nezabezpečili dodržanie povinnosti predávajúceho podľa § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v zmysle ktorého je predávajúci povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku; náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci, keď ste vo vykonanom kontrolnom nákupe (1ks pizza Quattro stagioni 780g á 145,-Sk/ks, 70g saláma malokarpatská á 29,-Sk/70g) účtovali 12,-Sk za obalový materiál. V prípade predaja pizze donáškovým spôsobom vzhľadom na charakter tohto spôsobu predaja a charakter predávaného výrobku je nevyhnutné výrobok pri predaji zabaliť do hygienicky nezávadného obalu. V tomto prípade podľa citovaného ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa znáša náklady na takého zabalenie predávajúci.
 • Účastník konania nezabezpečil dodržiavanie povinnosti predávajúceho: Podľa § 17 zákona predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, pričom náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci, keď vykonanou kontrolou bolo zistené, že účastník konania v rozpore s touto povinnosťou predávajúceho účtoval spotrebiteľovi (inšpektorom) obalový materiál – papierovú tácku á 0,07 €, do ktorej 3 kusy zákuskov zakúpených v kontrolnom nákupe zabalil. Účtovaním obalového materiálu pri predaji výrobkov, ktorých ponuka si balenie vyžaduje, účastník konania porušil ustanovenie 17 zákona.
 • Účastník konania ako predávajúci účtoval inšpektorom vystupujúcim v pozícii spotrebiteľov vo vykonanom kontrolnom nákupe (1ks venček) za obalový materiál – papierovú tácku. Požiadavkou inšpektorov bolo zakúpenie 1ks venčeka a vzatie so sebou. Kontrolný nákup bol balený a účtovaný prítomnou predavačkou nasledovne: 1ks venček 150g á 0,55 eur/ks, 1ks tácka papierová á 0,05 eur/ks, teda spolu vo výške 0,60 eur. Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle § 24 ods. 5 zákona prihliadnuté najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti vzhľadom na to, že účastník konania nezabezpečil dodržanie povinnosti predávajúceho uhrádzať náklady na zabalenie výrobku a obalový materiál v prípade, ak to povaha predávaného výrobku vyžaduje. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie práva spotrebiteľa chráneného dotknutým ustanovením zákona o ochrane spotrebiteľa. Nakoľko mal spotrebiteľ požiadavku požadované zákusky nekonzumovať v prevádzkarni – v cukrárni, ale vziať si ich so sebou a predávajúci takýto spôsob predaja umožnil, mal spotrebiteľ právo na to, aby neuhrádzal náklady na obalový materiál a zabalenie.

Stanovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie

K problematike účtovania gastro obalov sa vyjadrila aj Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webe.

Podľa SOI je účtovanie gastro obalov v poriadku, ak v gastro prevádzke podávate jedlá a zákazník si ho chcieť vziať so sebou. Zákazníka musí vopred informovať o cene takéhoto obalu.

V prípade gastro prevádzok si predávajúci splní povinnosť poskytnutia vhodného nezávadného obalu tým, že spotrebiteľovi podá objednané jedlo na tanieri (či už plastovom alebo porcelánovom) a ak spotrebiteľ požaduje akýkoľvek iný obal, v ktorom by si jedlo mohol odniesť, môže predávajúci takýto obal účtovať. Je však potrebné, aby bol spotrebiteľ o cene takéhoto obalu vopred vhodnou formou informovaný, napr. v cenníku.

V prípade donáškovej služby alebo rozvozu musí predávajúci poskytnúť zákazníkovi obal na jedlo bezplatne.

Pri predaji jedla prostredníctvom rozvozu a donášky nejde o konzumáciu objednaného jedla priamo v prevádzkovej jednotke predávajúceho. Naopak, objednané jedlo je spotrebiteľovi doručené (spravidla za poplatok) na dohodnuté miesto. V tomto prípade platí, že povinnosť predávajúceho baliť výrobok do hygienicky nezávadných obalov nemôže byť splnená podaním jedla spotrebiteľovi na tanieri tak, ako v gastro prevádzke určenej na priamu konzumáciu jedla. Poskytnutie hygienicky nezávadného obalu je navyše nevyhnutnou podmienkou na to, aby bolo objednané jedlo doručené spotrebiteľovi v požadovanej kvalite. Z uvedeného dôvodu je predávajúci pri rozvoze a donáške jedla povinný poskytnúť spotrebiteľovi hygienicky nezávadný obal. Náklady na obalový materiál/zabalenie výrobku znáša v tomto prípade predávajúci.

Celé stanovisko je dostupné na webstránke SOI.

Poznámka: stanovisko SOI k účtovaniu obalov v gastro prevádzke je však v nesúlade s viacerými udelenými pokutami (viď vyššie), kde predávajúci dostali pokutu za to, že si naúčtovali poplatok za napríklad za obal na zákusky či papierovú tácku.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...