skladovanie-restauracia-suroviny

Pozor na skladovanie surovín v reštaurácii či bufete

Pripravujete jedlá alebo pokrmy vo vašej reštaurácii, bufete či jedálni? Dbajte na správne skladovanie surovín podľa inštrukcií od dodávateľa. Chladené kuracie prsia nesmiete uložiť do mrazničky a mrazené mäso zase nesmiete dať do chladničky.

Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007 prikazuje predávajúcemu:

dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu.

Osobitným predpisom sa rozumie napríklad Zákon o potravinách č. 152/1995, ktorý o skladovaní potravín hovorí, že ak skladujete potraviny alebo zložky na ich výrobu, musíte dodržiavať podmienky určené Nariadením EP č. 852/2004 o hygiene potravín a zároveň musíte:

  • zabezpečiť skladovanie len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín a surovín na ich výrobu,
  • zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
  • kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel,
  • zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich bezpečnosť a kvalitu,
  • uchovávať rýchlo sa kaziace potraviny trvale schladené a zmrazené potraviny uchovávať trvale zmrazené,
  • dodržiavať ďalšie podmienky skladovania určené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.

Častým porušením, za ktoré Slovenská obchodná inšpekcia rozdáva pokuty, je nesprávne skladovanie chladených či mrazených surovín v reštauráciách.

Napríklad ak je na výrobku uvedené, že sa má skladovať pri teplote do -10°C a vy máte takúto surovinu odloženú v chladničke, nedodržali ste podmienky skladovania určené výrobcom.

To isté platí aj v prípade, ak napríklad:

  • kuracie prsia, ktoré majú na obale uvedené „chladené mäso“, skladujete v mrazničke,
  • bravčovú šunku so skladovateľnosťou od 0°C do +4°C skladujete v mrazničke.

Preto si osobitne dávajte pozor na to, ako skladujete suroviny na prípravu jedál či pokrmov, aby ste pri kontrole zbytočne nedostali pokutu. SOI k tomu dodáva:

Výrobcom alebo osobitným predpisom určené podmienky skladovania sú ustanovené na základe poznania priebehu procesu zmien vlastností výrobkov, pre ktoré sú ustanovené. Uvedenie podmienok skladovania, t. j. teplotné označenie skladovania je teda dôležitým označením skladovateľnosti tých výrobkov, ktorých vlastnosti podliehajú zmenám v priebehu času. Výrobca pri udržaní ním označenej teploty na skladovanie zaručuje také vlastnosti výrobku, ktoré nebránia jeho riadnemu používaniu. Skladovanie v inej ako výrobcom alebo osobitným predpisom stanovenej teplote môže spôsobiť zmenu, resp. stratu určitej vlastnosti výrobku, čo môže v prípade potravín znehodnotiť ich kvalitatívne vlastnosti.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...