materialove-zlozenie-textil-nespravne-oznacenie

Pozor na označenie textilu etiketou s umelohmotným lankom

Textilné výrobky musia byť označené informáciou o ich materiálovým zložením. Takéto označenie musí byť trvalé. Ak na tento účel používate tzv. splintovacie kliešte, takéto označenie nevyhovuje predpisom.

Ak predávate textilné výrobky, isto viete, že musia byť správne označené – okrem spôsobu údržby musí byť na textile uvedené jeho materiálové zloženie. Jednou z hlavných požiadaviek je, že takéto označenie musí byť trvalé.

Povinnosť označiť textilný výrobok údajmi o materiálovom zložení stanovuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien. To hovorí, že

textilné výrobky sa označujú etiketou alebo iným označením, aby sa uviedlo ich vláknové zloženie, pri každom sprístupnení na trhu. Označenie textilných výrobkov etiketou a iným označením je trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj pevne pripevnené.

Papierová či kartónová etiketa pripevnená plastovým lankom k textilnému výrobku nespĺňa podľa SOI požiadavku z viacerých hľadísk.

SOI k papierovej etikete s prekladom materiálového zloženia textilného výrobku do slovenského jazyka dodáva: *

Už z povahy papierového zloženia uvedenej etikety vyplýva jednoznačná skutočnosť, že tento materiál nie je schopný dlhodobo zodpovedať vlastnostiam, aké má mať etiketa alebo iné označenie textilného výrobku.

Takto pripevnená etiketa nemá atribút trvalosti. Nakoľko sa jedná o papier nedá sa predpokladať ani pevnosť spoju medzi papierom a umelohmotným lankom. Tento materiál nie je schopný vytrvať aj v čase a zároveň ponúknuť spotrebiteľovi ľahko čitateľnú a viditeľnú informáciu.

Ďalej podľa SOI trvalým pripojením v tomto zmysle ide o také pripojenie etikety, ktoré zabezpečí, že informácia na etikete bude pre spotrebiteľa dostupná po celú dĺžku životnosti textilného výrobku alebo používania textilného výrobku.

Ak je textilný výrobok označený plastovým lankom s papierovou etiketou, takýto spôsob nezabezpečuje trvalosť tohto označenia a nemožno ho toto označenie považovať ani za pevne pripevnené k textilnému výrobku, keďže by len ťažko odolalo používaniu a praniu textilného výrobku.

Podľa SOI ani pripnutie letáku a dolepka s prekladmi materiálového zloženia k papierovej etikete sa nepovažuje za splnenie zákonnej povinnosti predávajúceho.  Označenie textilných výrobkov údajmi o materiálovom zložení v kodifikovanej podobe štátneho jazyka vo forme pripnutia letáku k papierovej etikete, resp. dolepky nie je zákonom akceptovaným spôsobom označenia, nakoľko papierová etiketa nie je forma trvalého a pevne pripevneného označenia. **

Ukážka nesprávne označeného textilného výrobku informáciou o materiálovom zložení:

materialove-zlozenie-textil-nespravne-oznacenie

Na záver SOI dodáva, že pre spotrebiteľa je dôležité a podstatné mať informáciu o materiálovom zložení textilného výrobku aj v priebehu doby používania tohto výrobku, nie len pri rozhodovaní o kúpe textilného výrobku.

Vyššie uvedené nesprávne označenie textilu materiálovým zložením sa samozrejme netýka len plastových laniek, ale aj obdobných dočasných označení napríklad textilnou šnúrkou a pod.

materialove-zlozenie-textil-nespravne-oznacenie-2

Ak predávate textilné výrobky a Slovenská obchodná inšpekcia nájdete vo vašej predajni takto nesprávne označený textil, môžete dostať pokutu za porušenie povinnosti označiť textilný výrobok v slovenskom jazyku.

materialove-zlozenie-spravne-textil

materialove-zlozenie-textil-spravne-oznacenie

Pripomíname teda, že materiálové zloženie musí byť na výrobku (alebo na etikete či inom spôsobe označenia) v slovenskom jazyku. Označenie musí byť trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné a v prípade etikety aj pevne pripevnené.  Podľa vyššie spomínaného nariadenia, „označenie etiketou“ je umiestňovanie požadovanej informácie priamo na textilný výrobok pripevnením etikety; „iné označenie“ označenie je uvedenie požadovanej informácie priamo na textilný výrobok prišitím, vyšitím, vytlačením, reliéfnym vytlačením
alebo akoukoľvek inou technológiou aplikácie.

* Rozhodnutie SOI č. SK/0135/99/2018

** Rozhodnutie SOI č. P/0164/03/2018

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...