poradna-podnikanie-otazky-odpovede

Poradňa: Dostali sme pokutu za chýbajúce informácie o ARS v predajni

Otázka: Máme kamennú predajňu a od Slovenskej obchodnej inšpekcie sme dostali pokutu za to, že sme zákazníkov neinformovali o alternatívnom riešení sporov. Čo s tým môžeme robiť?

Odpoveď: Ak inšpektori neurobili kontrolný nákup, môžete sa odvolať. Poradíme vám ako na to.

Ako sme už viackrát informovali, predávajúci má povinnosť informovať zákazníkov o možnosti alternatívneho riešenie sporov (ARS).

Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007 hovorí, že

Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.

Dodržiavanie tejto povinnosti kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. Zákon nehovorí o tom, akým spôsobom môžete zákazníka o ARS informovať. Môžete tak spraviť aj ústne pri kúpe tovaru. Pre udelenie prípadnej pokuty je však potrebné, aby inšpektori najprv vo vašom obchode vykonali kontrolný nákup – inak nie možné preukázať, že ste zákazníka o ARS neinformovali (kým zákazník za tovar v obchode nezaplatí, nedochádza k uzatvoreniu zmluvy).

Tip: prečítajte si, ako v predajni informovať zákazníkov o alternatívnom riešení sporov.

Ak teda dostane pokutu za neposkytnutie informácií o ARS bez toho, aby SOI u vás urobila kontrolný nákup, môžete sa odvolať na rozhodnutie SOI č. P/0383/03/2016. Podľa tohto rozhodnutia SOI začala správne konanie s predávajúcim, ktorý pri kontrole neinformoval inšpektorov o ARS. V rozhodnutí SOI k tomu uvádza:

Nakoľko však zo strany inšpektorov SOI nebol vykonaný kontrolný nákup, teda nebol naplnený jeden z pojmových znakov skutkovej podstaty vymedzený v ustanovení § 10a ods. 1 písm. k) – „pred uzatvorením zmluvy“, a teda skutkový stav veci nebol inšpektormi SOI dostatočne a spoľahlivo zistený, správny orgán prehodnotil začatia správneho konania voči účastníkovi konania v časti týkajúcej sa porušenia povinnosti oznámiť spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy jasným a zrozumiteľným spôsobom informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu.

Nezabudnite, že zákazníkov musíte informovať o ARS aj v e-shope (tu vyššie uvedená možnosť o kontrolnom nákupe ale neplatí).

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...