predajna-cena-jednotkova-cena

Označenie tovaru predajnou a jednotkovou cenou

Všetky výrobky, ktoré predávate zákazníkom, musia byť v predajni aj v e-shope označené predajnou a jednotkovou cenou. Prečítajte si, ktorého tovaru sa to týka a ako ho správne označiť cenovkou.

Povinnosť označiť tovar cenou nariaďuje Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007:

Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou.

Predajná cena

Predajnou cenou sa rozumie konečná cena vrátane DPH a všetkých ostatných daní (napr. spotrebná daň) za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku.

Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 hovorí, že

Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.

Ak sa pýtate, čo znamená „vhodne sprístupniť“, tak odpoveď nájdeme vo Vyhláške Ministerstva financií SR 87/1996, kde sa za označovanie tovaru cenami iným primeraným spôsobom považuje náhradný spôsob označovania uvedením údaja o cene na viditeľnom mieste, a to na regáli, na pulte a vo vitríne, formou jedálneho lístka, informačnej tabule, ak tieto sú umiestnené tak, aby kupujúci nemusel vyžadovať ich predloženie alebo sprístupnenie. Takéto iné primerané spôsoby označovania tovaru cenami sa používajú najmä, ak ide o nebalený, rozvažovaný alebo rozlievaný tovar, alebo ak ide o poskytovanie lekárskej, liečebnej starostlivosti, osobných, pohostinských, opravárenských, prepravných, spojových a iných služieb.

Podstatné je, aby ste kupujúceho takto informovali o cene výrobku ešte pred nákupom.

SOI k tomu dodáva:

Informácia ex post, teda dodatočne pri platení za nákup nemá pre spotrebiteľa potrebnú vypovedaciu schopnosť, pretože tento ešte pred kúpou musí vedieť, koľko ho nákup bude stáť. Následná cenová informácia stavia spotrebiteľa pred hotovú vec a oberá ho o možnosť voľby medzi rozličnými  ekonomickými operátormi s ohľadom nielen na kvalitu, ale aj cenu ich výrobkov.

Cenové informácie sú pre spotrebiteľa jednými z najdôležitejších, ktoré pri zvažovaní kúpy výrobku hodnotí a ktoré ovplyvňujú jeho ekonomické správanie, pričom tieto informácie možno považovať za úplné len v spojitosti s údajom o ponúkanom množstve alebo miere. Spotrebiteľ musí mať presné informácie o tom, za aké množstvo alebo mieru výrobku zaplatí a najmä o konečnej cene, ktorú v prípade kúpy výrobku zaplatí.

Informácia o cene výrobku je vo všeobecnosti pre spotrebiteľa jednou z kľúčových informácií pri rozhodovaní o kúpe konkrétneho výrobku. Neoznačením, resp. nesprávnym označením výrobkov informáciou o cene teda spotrebiteľovi nie je umožnené vykonať kvalifikované rozhodnutie o kúpe určitého výrobku, poskytnutej služby a je mu tiež znemožnené vykonať si kontrolu správnosti účtovania po vykonaní kúpy.

Jednotková cena

Jednotková cena je konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku.

Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou. Teda napríklad 1kg balenie múky nemusí mať uvedenú jednotkovú cenu, pretože je množstvo múky v balení zhodné s jednotkovou cenou.

Výrobok nemusí byť označený predajnou a jednotkovou cenou len v prípade, ak ide o výrobok poskytovaný ako súčasť služby alebo ak ide o predaj na dražbe či predaj umeleckých diel a starožitností.

Označenie jednotkovou cenou sa nemusí uvádzať pri:

  • výrobku, ktorý má menej ako 50g alebo 50ml,
  • rôznych druhoch výrobkoch, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu (napríklad darčekový kôš),
  • výrobkoch, ktoré nie je možné rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností (na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje, alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme, ploche),
  • potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá (koncentrované a dietetické potraviny).

Predajná cena a jednotková cena musia byť na cenovke ľahko rozlíšiteľnéľahko čitateľné.

Ak predávate nejaký výrobok s darčekom či bonusom, potom sa jednotková cena uvádza vypočítaná bez tohto bonusu.

Výrobky, ktoré predávate na množstvo, sa uvádzajú len jednotkovou cenou. Výrobkom, predávaným na množstvo, sa rozumie taký výrobok, ktorý nie je balený a meria sa alebo váži v prítomnosti spotrebiteľa.

Zákon neurčuje, ako má vyzerať cenovka, ani veľkosť písma. Podstatné je, aby boli informácie ľahko čitateľné. Cenovku si môžete vyrobiť v textovom editore (napr. vo Worde), alebo ju vypísať hoci aj rukou.

Výrobok v predajni musí byť označený predajnou a jednotkovou cenou

Výrobok v predajni musí byť označený predajnou a jednotkovou cenou

Tip: na webe alebo v e-shope uvádzajte vždy ceny s DPH.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...