Nežiadajte doručiť reklamovaný tovar v originálnom obale

„Oprávnená reklamácia je bezplatná“ – pozor na podobnú podmienku v reklamačnom poriadku

Uvádzate v reklamačnom poriadku alebo v obchodných podmienkach, že oprávnená reklamácia je bezplatná? Môžete dostať pokutu za klamlivú obchodnú praktiku.

Podľa slovenských zákonov, ak si spotrebiteľ uplatní reklamáciu v záručnej dobe, reklamácia musí byť vždy pre kupujúceho bezplatná. A to aj v prípade, ak bude zamietnutá. Spotrebiteľ nikdy neznáša žiadne náklady na uplatnenie reklamácie. Kupujúci má navyše aj právo, aby ste mu preplatili aj dodatočné náklady, ktoré musel vynaložiť na uplatnenie reklamácie (napríklad poštovné za odoslanie tovaru k vám).

Preto ak v reklamačnom poriadku v predajni alebo v obchodných podmienkach v e-shope uvádzate, že právom uplatnená reklamácia alebo záručná oprava je bezplatná, podľa zákona ide o klamlivú obchodnú praktiku. Prečo?

Zákon na ochranu spotrebiteľa zakazuje klamlivé obchodné praktiky. Jednou zo zakázaných praktík je aj:

prezentovanie práv, ktoré spotrebiteľovi prislúchajú podľa právnych predpisov, ako charakteristickej črty ponuky predávajúceho.

Preto nesmiete na webe e-shopu alebo v reklamačnom poriadku v predajni uvádzať, že oprávnená reklamácia alebo záručná oprava je bezplatná. Akákoľvek reklamácia je vždy bezplatná a spotrebiteľ nikdy neplatí žiadne poplatky pri reklamácii – aj keď bude reklamácia zamietnutá.

Slovenská obchodná inšpekcia pokutuje e-shopy, ak obdobné vety uvádzajú v obchodných podmienkach či v reklamačnom poriadku.

E-shop dostal pokutu napríklad za vetu:

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. V prípade oprávnenej reklamácie náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza predávajúci.

Podľa SOI uvedená podmienka vykazuje znaky klamlivej obchodnej praktiky pretože zdôrazňuje, akoby len právom uplatnené záručné opravy boli bezplatné. Predávajúci pritom nesmie spotrebiteľovi účtovať žiadne poplatky pri vybavovaní reklamácie.

Iný e-shop dostal pokutu za vetu:

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.

Podľa SOI uvedená podmienka vykazuje znaky klamlivej obchodnej praktiky v zmysle bodu č. 10 Prílohy č. 1 zákona [na ochranu spotrebiteľa], nakoľko prezentuje právo, ktoré spotrebiteľovi prislúcha podľa právnych predpisov, ako charakteristickú črtu ponuky predávajúceho – vykonávanie bezplatných záručných opráv v rámci reklamačného konania. Spotrebiteľovi pritom zákon o ochrane spotrebiteľa dáva právo uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady výrobku, pričom mu neukladá žiadne povinnosti či podmienky pri uplatnení tejto zodpovednosti a zároveň všetky záručné opravy musia byť v zmysle zákona bezplatné.

Ďalší e-shop dostal pokutu za uvedenie vety:

Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné.

A to s odôvodnením, že podmienka prezentuje právo, ktoré spotrebiteľovi prislúcha podľa právnych predpisov, ako charakteristickú črtu ponuky predávajúceho a zdôrazňuje, akoby len právom uplatnené záručné opravy boli bez platenia, pričom všetky záručné opravy podľa zákona musia byť bezplatné, čím táto formulácia môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje informácie, ktoré môžu priemerného spotrebiteľa uviesť do omylu, a to vo vzťahu k servisu zákazníkovi po predaji výrobku.

Skontrolujte si preto vaše obchodné podmienky v -eshope alebo reklamačný poriadok v predajni, či neuvádzate podobné ustanovenia.

Ak chcete mať istotu, že je váš reklamačný poriadok v poriadku, nechajte si spraviť audit obchodných podmienok alebo si nechajte pripraviť nové obchodné podmienky na mieru.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...