navod-na-pouzitie

Návod na použitie pri predaji tovaru

Kedy musí byť k výrobku priložený návod na použitie? Musí byť manuál v slovenskom jazyku? Nestačí v češtine? Stačí, ak je návod na používanie len obale? Čo všetko je potrebné preložiť? Ako je to s pokutami? Prečítajte si všetko o návodoch na použitie pri predaji tovaru v kamennom obchode alebo e-shope.

O návodoch na použitie hovorí zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007. V ňom sa uvádza:

Predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.

Ďalej zákon hovorí:

Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi, o miere alebo o množstve, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov

Všetky informácie na výrobku či v návode na použitie musia byť v slovenskom jazyku. Prikazuje to opäť zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2017:

Ak sa informácie uvedené v § 10a až 12 poskytujú písomne, musia byť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka.

To sa týka informácií o vlastnostiach výrobku na samotnom obale výrobku, na priloženom letáčiku či návodu na použitie. Týka sa to aj bezpečnostných upozornení na výrobku – ak na výrobku uvedené akékoľvek výstrahy či obmedzenia, musia byť bezpodmienečne preložené do slovenčiny.

Ktoré výrobky musia mať návod?

Zákon presne neurčuje, ktoré výrobky musia mať písomný návod na použitie. Písomný návod na použitie musí byť k výrobku priložený, ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania. Pri niektorých výrobkoch (najmä pri tzv. určených výrobkoch) je povinnosť návodu na použitie konkrétne stanovená, pri ostatných môžeme vychádzať z rozhodnutí SOI, podľa ktorej si návod na používanie (alebo na údržbu či starostlivosť) isté typy výrobkov vyžadujú.

Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje, či sú k výrobkom priložené návody na použitie, resp. inštrukcie na údržbu, najmä ak ide o:

 • textilné výrobky (na tie sa vzťahuje osobitná povinnosť uvádzania informácie o údržbe a ošetrovaní),
 • tašky a kabelky,
 • kvetiny v črepníkoch,
 • hračky,
 • elektrické spotrebiče pre domácnosť (napríklad mikrovlnné rúry),
 • tzv. určené výrobky (napr. nízkonapäťové elektrické prístroje, ohrievače na vodu, strojové zariadenia, meracie nástroje, zdravotnícke pomôcky, rádiové a telekomunikačné prístroje, osobné ochranné pomôcky, rekreačné lode, hračky, pyrotechnické výrobky, prístroje, ktoré môžu vytvárať elektromagnetické rušenie alebo ktorých fungovanie môže takéto rušenie ovplyvniť a ďalšie) – v zásade ide o výrobky, ktoré majú na sebe CE značku.

Pri niektorých výrobkoch osobitné povinnosti ohľadom návodov na použitie stanovujú technické normy – napríklad norma STN EN 60335-2-25 Elektrické spotrebiče
pre domácnosť a na podobné účely (norma hovorí o tom, aké informácie musia byť obsiahnuté v návode na použitie).

Ak je k výrobku priložený písomný návod v cudzom jazyku, musí byť výrobok predávaný aj so slovenským návodom, t.z. predávajúci má povinnosť priložiť k nemu slovenský preklad originálneho návodu na použitie.

Ak k výrobku nie je priložený písomný návod vo forme letáčiku či knižky, stačí, ak sú do slovenčiny preložené inštrukcie uvedené na obale.

Písomný návod totiž neznamená nevyhnutne priložený leták či brožúru; písomným návodom na použitie môžu byť aj inštrukcie uvedené na samotnom obale výrobku či na výrobku samotnom.

To ale okrem iného znamená, že aj samotný popis výrobku či dokonca jeho názov musí byť v slovenskom jazyku.

Tip: prečítajte si, aké informácie musia byť na výrobkoch a ako ich správne označiť.

Osobitné pravidlá platia pri označení textilu – na textilnom výrobku musí byť uvedené materiálové zloženie, ktoré musí byť takisto v slovenskom jazyku (teda nie „100% cotton“, ale „100% bavlna“). Pri textilných výrobkoch je stanovená ďalšia špeciálna požiadavka – označenie musí byť trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné. Ak je to uvedené na etikete, tá musí byť pevne pripevnená na výrobku. Prečítajte si podrobnosti o označovaní textilných výrobkov.

Kedy preložiť návod?

Je to jednoduché. Vždy musíte zabezpečiť, aby do slovenčiny boli preložené všetky informácie:

 • na obale výrobku,
 • na priloženom letáku,
 • v priloženom návode na používanie,
 • akékoľvek bezpečnostné upozornenia,
 • na textile (materiálové zloženie).

V češtine nestačí

Pripomíname, že všetky písomné informácie (na obale, na priloženom letáku či v návode) musia byť naozaj v slovenčine a nie je postačujúce, ak budú uvedené len v českom jazyku. Aj informácie z češtiny je potrebné preložiť od slovenčiny.

Nestačí návod dodať až pri predaji

Návod na použitie by mal byť k produktu v slovenskom jazyku priložený už pri samotnom tovare. T.j. nestačí, ak ho zákazníkovi dáte až pri kúpe, napríklad vo forme letáku pri pokladni. Zákazník by mal mať možnosť prečítať si návod na použitie už pri prezeraní vystaveného výrobku v predajni.

Podľa SOI nestačí, že informácie v návode budú spotrebiteľovi poskytnuté do momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy, predávajúci má povinnosť označiť nimi výrobok vystavený na predaj, t. j. spotrebiteľ musí mať možnosť oboznámiť sa s nimi už pri prezeraní výrobku (napríklad v samoobslužnej prevádzkarni). Spotrebiteľ musí byť o uvedených skutočnostiach v návode informovaný riadne a včas, aby tak mohol urobiť kvalifikované rozhodnutie o obchodnej transakcii. Ak teda predávajúci poskytne spotrebiteľovi uvedené informácie až po uzatvorení kúpnej zmluvy, t. j. po odovzdaní výrobku a zaplatení kúpnej ceny, dopustí sa tým porušenia predmetného
ustanovenia
(povinnosť zabezpečiť, aby informácie obsahoval priložený písomný návod).

Kto dostane pokutu?

Aj keď povinnosť poskytnúť písomné informácie o výrobku (inštrukcie na používanie, návod na používanie, pokyny na údržbu či skladovanie a pod.) má už samotný výrobca či dovozca, konečná zodpovednosť je na predajcovi.

Ako sme už uviedli vyššie, zákon hovorí, že túto povinnosť má (aj) predávajúci. A Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje najmä predajcov, pretože prostredníctvom nich sa výrobky dostávajú na trh ku konečným spotrebiteľom.

Zákon k tomu hovorí:

Povinností uvedených (označiť výrobok o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku) sa nemôže predávajúci zbaviť tvrdením, že mu potrebné alebo správne informácie neposkytol výrobca, dovozca alebo dodávateľ.

V praxi to znamená, že ak pri kontrole vami predávaných výrobkov (v e-shope alebo v kamennej predajni) Slovenská obchodná inšpekcia nájde tovar, ktorý bude bez slovenského návodu, dostanete pokutu práve vy ako predajca (zvyčajne od cca 200€). To isté platí aj v prípade, ak tovar odošlete zákazníkovi bez návodu na použitie a ten podá podnet na SOI.

Aj v e-shope

Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou alebo informáciami podľa osobitných predpisov.

To v prípade predaja výrobkov v internetovom obchode znamená, že všetky tieto informácie by ste mali zákazníkovi poskytnúť aj v popise samotného výrobku v e-shope.

E-shopy upozorňujeme na to, že ak k výrobku v e-shope uvádzajú návody na použitie alebo nejakú technickú dokumentáciu na stiahnutie, musí to byť (aj) v slovenskom jazyku.

Tip: potrebujete preložiť návod na používanie do slovenčiny? Vieme vám s tým pomôcť. Zabezpečíme preklad aj úpravu návodu v slovenskom jazyku. Kontaktujte nás pre viac info.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...