Byrokratický nezmysel roka 2015

Najväčšie byrokratické nezmysly roka 2015

Prečítajte, ktoré nezmyselné povinnosti a opatrenia najviac komplikujú podnikateľom život.

Byrokratický nezmysel je každoročná anketa o anticenu pre legislatívne opatrenie, ktoré komplikuje
život podnikateľov na Slovensku. Vyhlasovateľom ankety Byrokratický nezmysel roka 2015 je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Zmyslom ankety je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zaťažujúce podnikateľov s cieľom upozorniť na ne, odstraňovať ich a zlepšovať tak podnikateľské prostredie na Slovensku.

Medzi päť najväčších nezmyslov roka 2015 patria podľa výsledkov ankety tieto:

1. Hlásenie pobytu cudzinca za pomoci neexistujúcej elektronickej služby

Všetky ubytovacie zariadenia sú povinné zasielať úradné tlačivo „Hlásenie pobytu cudzinca“ policajnému útvaru (cudzineckej polícii), a to vždy najneskôr 5 dní od ubytovania danej osoby. Za každú ubytovanú osobu je potrebné odoslať jedno tlačivo formátu A4. Toto hlásenie musia vyplňovať aj tí najmenší ubytovatelia. Teoreticky musí ubytovateľ zaslať požadované tlačivo 5 až 6 krát do mesiaca, čo môže byť ročne aj viac ako 50 krát! Elektronické hlásenie pobytu cudzincov síce predpokladá zákon, prax to však neumožňuje.

2. Trest (pokuta) zamestnávateľovi za nepravdivé čestné prehlásenie brigádnika

Ak zamestnávateľ zamestná na dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorý podpíše čestné prehlásenie, že si uplatňuje odvodovú výnimku, nemá žiadnu možnosť overiť si, či dotyčný študent nepodpísal takéto prehlásenie aj u ďalších zamestnávateľov. Ak sociálna poisťovňa danú skutočnosť dodatočne (napr. o rok) odhalí, zamestnávateľ je povinný doplatiť odvody, ktoré by inak odviedol, a to vrátane vysokého penále, pričom navyše mu môže byť uložená aj pokuta. Sociálna poisťovňa má pritom možnosť overiť si tieto skutočnosti podľa rodného čísla študenta ihneď po prihlásení študenta do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a upozorniť na takéto porušenie včas. Nepravdivé prehlásenie študenta môže, avšak nemusí byť pokutované.

3. Koncesionárske poplatky musia platiť aj zamestnávatelia

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú minimálne 3 zamestnancov (dohodári sa do nezapočítavajú), majú povinnosť platiť koncesionárske poplatky, teda úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Zatiaľ čo podnikateľ s 2 zamestnancami a rádiom, ktoré v prevádzkarni umožňuje príjem Slovenského rozhlasu, nezaplatí žiadne koncesionárske poplatky, podnikateľ s 3 a viac zamestnancami, ktorý vo svojej prevádzkarni nemá rádio ani televíziu, za služby Rozhlasu a televízie Slovenska zaplatí.

4. Transferové oceňovanie pre tuzemské závislé osoby

Zatiaľ čo transferové oceňovanie sa do roku 2015 vzťahovalo len na zahraničné závislé osoby z dôvodu, aby sa zisk neprelieval do krajín s nižším zdanením (napr. medzi materskou spoločnosťou v Európe a dcérskou spoločnosťou so sídlom v daňovom raji), od roku 2015 platí aj pre tuzemské závislé osoby – napríklad sa týka dvoch slovenských s.r.o., ktoré si medzi sebou fakturujú. Toto opatrenie je nezmyselné hneď z niekoľkých hľadísk: – pojem ekonomicky alebo personálne prepojená osoba je definované relatívne presne, ale prepojenie typu “iné prepojenie” je definované veľmi všeobecne a vyvoláva vysoký stupeň právnej neistoty, kedy daňový úrad vyhodnocuje prepojenie podľa vlastného uváženia. Ak si daňový úrad vyžiada dokumentáciu a usúdi, že podnikatelia uskutočnili pochybnú transakciu, môže upraviť základ dane a vyrubiť vyššiu daň. – podnikateľ má možnosť zvoliť si metódu transferového oceňovanie, ale až do vykonania kontroly finančným úradom nie je možné určiť, či postupuje správne. Ak by si chcel podnikateľ nechať vypracovať záväzné stanovisko daňového úradu, zaplatil by zaň minimálne 4000 EUR. Dodnes preto nikto o takéto stanovisko nežiadal. – v prípade tuzemského transferového oceňovanie neexistuje žiadna možnosť oslobodenia od tejto povinnosti, týka sa napríklad aj živnostníka s minimálnym ročným obratom (napr. 2000 EUR). – veľkú záťaž predstavuje taktiež vedenie príslušnej dokumentácie k transferovému oceňovaniu. Aj skrátená forma dokumentácie prináša neprimerané časové a finančné náklady.

5. Zákaz hotovostných pôžičiek spoločníka s.r.o.

V prípade, že poskytuje úver s. r. o. jej spoločník, konateľ, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa, prokurista, vedúci organizačnej zložky, člen dozornej rady, tichý spoločník, osoba blízka alebo osoba konajúca na účet predchádzajúcich osôb, je možné ho poskytnúť len inak ako finančnými prostriedkami v hotovosti. Tento problém pociťujú najmä menšie spoločnosti.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...