cena-s-dph

Na webstránke či v e-shope uvádzajte ceny vždy s DPH

Cenu služieb alebo tovarov musíte vždy uvádzať aj s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Neplatí to len vtedy, ak svoje služby alebo tovary ponúkate výhradne iným podnikateľom.

Ak na svojom webe uvádzate akékoľvek ceny svojich služieb alebo tovarov, potom ich musíte vždy uvádzať s DPH. To platí nielen pre e-shopy, ale aj pre bežnú firemnú webstránku.

Samozrejme, cenu s DPH uvádzate len vtedy, ak ste platiteľ DPH.

Cenu bez DPH môžete tiež na webe či v e-shope uvádzať, no takáto informácia o cene je len dobrovoľná. Vždy musíte uviesť cenu vrátane DPH.

Odporúčame vždy pri cene uvádzať aj spojenie „s DPH“, hoci to žiaden zákon neprikazuje.

Ak nie ste platcom DPH, tak spojenie „s DPH“ neuvádzate nikdy.

Tip: prečítajte si, čo je DPH.

Uvádzanie cien s DPH prikazuje Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007. Ten hovorí, že predávajúci musí uviesť pri ponuke:

predajnú cenu výrobku alebo služby,

pričom predajnou cenou sa podľa tohoto zákona rozumie:

konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za jednotku výrobku alebo za určené množstvo výrobku.

Podľa zákona na ochranu spotrebiteľa je tiež povinnosťou predávajúceho

informovať spotrebiteľa o cene poskytovanej služby a zreteľne označiť službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť.

Nepostačuje, ak budete uvádzať cenu bez DPH a niekde v pätičke stránky či obchodných podmienkach doplňujúcu informáciu, že ceny neobsahujú DPH.

Hovorí o tom aj rozhodnutie Najvyššieho súdu (sp. zn. 3 Sžf 83/2008):

Uvádzanie prvotnej ceny ako ceny bez DPH pre konečného spotrebiteľa a to aj napriek tomu, že spotrebiteľ bol o takomto spôsobe uvádzania ceny informovaný, je nejednoznačné a zavádzajúce, pretože k spotrebiteľovi sa ako prvá informácia o cene nedostáva konečná cena, na základe ktorej sa začína rozhodovať, či ku kúpe pristúpi alebo nie, ale len cena bez DPH. Takýto postup a konanie predávajúceho k spotrebiteľovi nie je v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a cenu uvedenú bez DPH ako prvotnú informáciu adresovanú spotrebiteľovi, je potrebné považovať za porušenie povinností predávajúceho …, pretože cena bez DPH nie je cena, ktorú je možné považovať za cenu jednoznačne platnú a konečnú v okamihu ponuky. Keďže bežný spotrebiteľ nie je daňovníkomDPH, podľa názoru odvolacieho súdu nie je žiaden relevantný dôvod na to, aby informácia o cene určenej konečnému spotrebiteľovi, obsahovala údaje len o časti ceny, teda cenu bez DPH ako prvotnú informáciu. Spotrebiteľ nakupuje tovar za cenu vrátane DPH, preto aj DPH je súčasťou ceny tovaru resp. služieb ponúkaných konečnému spotrebiteľovi a preto je nepochybné, že vyčíslenie DPH musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť informácie o konečnej cene produktu adresovanej spotrebiteľovi, pokiaľ predávajúci rešpektuje povinnosti vyplývajúce mu zo znenia zákona o ochrane spotrebiteľa.

To, či uvádzate ceny s DPH, kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. Očakávaná výška pokuty za neuvedenie ceny s DPH je cca 500 EUR (viď napr. rozhodnutie č. SK/0354/99/2016).

B2B – predaj služieb a tovaru iným podnikateľom

Pokiaľ predávate tovar alebo služby výhradne iným podnikateľom (tzv. B2B  predaj) a vaše služby či tovar nie sú vôbec určené spotrebiteľom, potom je uvádzanie cien bez DPH v poriadku.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...