Služby a činnosti oslobodené od DPH

Ktoré služby sú oslobodené od DPH?

Pozrite si podrobný zoznam činností a služieb, ktoré sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

Základné sadzba dane z pridanej hodnoty na Slovensku je 20%. Niektoré vybrané tovary majú sadzbu dane zníženú na 10%. A vybrané služby a činnosti sú úplne oslobodené od DPH.

Tip: prečítajte si, čo je DPH.

Služby a činnosti, ktoré platiteľ na Slovensku nezdaňuje, sú uvedené v nasledujúcom zozname:

Poštové služby

Poštové služby oslobodené od dane upravuje § 28 zákona o DPH. Podľa tohto ustanovenia oslobodené od dane sú univerzálne poštové služby (§ 3 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách) a aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou. Univerzálne poštové služby môže poskytovať len subjekt, ktorý má na predmetné služby licenciu.

Zdravotná starostlivosť

Zdravotnú starostlivosť oslobodenú od dane upravuje § 29 zákona o DPH. Ide o poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti či už štátnym alebo neštátnym zdravotníckym zariadením za účelom ochrany, udržania a obnovy zdravia vrátane preventívnych prehliadok, ošetrovateľskej starostlivosti, kúpeľnej zdravotnej starostlivosti, poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi vrátane zubnej techniky, záchranná zdravotná služba vrátane dopravy do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia a dodanie ľudských orgánov a tkanív vrátane ľudskej krvi, krvných prípravkov a materského mlieka.

Pod oslobodené činnosti zdravotnej starostlivosti nepatrí predaj liekov a zdravotníckych pomôcok, z čoho vyplýva, že ich predaj sa zdaňuje.

Služby sociálnej pomoci

Služby sociálnej pomoci oslobodené od dane upravuje § 30 zákona o DPH. Patria sem služby súvisiace s ochranou detí a mládeže poskytované v zariadeniach sociálnych služieb podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v z.n.p.), oslobodený od dane je aj tovar dodaný spolu s tými službami.

Oslobodené od dane sú vyššie uvedené služby a tovar, ak sú dodané inou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu alebo viac podmienok neziskovosti:

výkon činnosti je iný ako na dosiahnutie zisku a prípadný zisk sa použije výlučne na pokračovanie alebo zlepšenie sociálnych služieb,
je zriadená a spravovaná za zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré z tejto činnosti nemajú žiaden finančný prospech,
uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, resp. uplatňujú ceny nižšie ako podnikatelia.

Výchovné a vzdelávacie služby

Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od dane upravuje § 31 zákona o DPH, ktoré vykonáva podnikajúci subjekt na základe osobitného oprávnenia (tzv. školský zákon, zákon o vysokých školách, zákon k školským zariadeniam…) za odplatu.

K oslobodeným výchovným a vzdelávacím službám patria aj služby, ktoré poskytujú školy a školské zariadenia, zriadené za účelom neziskovosti, t.j. musia splniť aspoň jednu z podmienok:

 • výkon činnosti je iný ako na dosiahnutie zisku a prípadný zisk sa použije výlučne na pokračovanie prípadne zlepšenie služieb,
 • je zriadená a spravovaná za zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré z tejto činnosti nemajú žiaden prospech,
 • uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, resp. uplatňujú ceny nižšie ako podnikatelia.

Nepatrí sem:

 • Činnosť škôl a zariadení, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako nepodnikajúce subjekty bezodplatne, nakoľko v danom prípade ide o činnosť mimo rozsah DPH (štátne základné a stredné školy, prípadne vysoké školy),
 • výchovné a vzdelávacie služby na komerčnej báze (semináre, kurzy).

Služby dodávané členom

Služby dodávané členom oslobodené od dane upravuje § 32 zákona o DPH. Ide o oslobodené služby, ktoré sú dodané svojím členom bez žiadania úhrady, nakoľko tieto služby sú financované z členských príspevkov členov hnutí, cirkví, politických strán, občianskych združení, profesijných komôr pričom ich činnosť je na báze neziskovosti.

Od dane sú oslobodené aj ďalšie služby dodávané svojím členom, ak ich dodáva právnická osoba, za splnenia ďalších podmienok:

 • Ide o služby, ktorých všetci príjemcovia ako členovia vykonávajú činnosti oslobodené od dane (poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné a vzdelávacie služby….),
 • Tieto služby sú nevyhnutné na predmetné činnosti,
 • Právnická osoba, ktorá poskytuje služby svojím členom, žiada od členov len úhradu podielu na spoločných výdavkoch,
 • Toto oslobodenie nenarušuje hospodársku súťaž.

Služby súvisiace so športom a alebo telesnou výchovou

Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou oslobodené od dane upravuje § 33 zákona o DPH.

Ide o oslobodené služby, ktoré bezprostredne so športom súvisia, pričom tieto služby musia spĺňať charakter neziskovosti – t.j. aspoň jednu z podmienok:

 • vykonáva činnosť za iným účelom, ako je dosahovanie zisku, príp. zisk musí byť určený na pokračovanie alebo zlepšenie týchto služieb,
 • je zriadená alebo spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy prospech na výsledkoch týchto činností,
 • uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, alebo ceny, ktoré ich neprekračujú.

Kultúrne služby

Kultúrne služby sú oslobodené služby, ktoré upravuje § 34 zákona o DPH vrátane dodania tovarov úzko súvisiacich s dodanou službu.

Patria sem napr. koncerty, divadelné predstavenia, premietanie filmov v kinách, knižničné služby, múzeá, zoologické záhrady a pod., avšak za podmienky, že sú poskytované verejno-právnymi subjektmi, alebo subjektmi, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok neziskovosti:

 • vykonáva činnosť za iným účelom, ako je dosahovanie zisku, príp. zisk musí byť určený na pokračovanie alebo zlepšenie týchto služieb,
 • je zriadená alebo spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy prospech na výsledkoch týchto činností,
 • uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi, alebo ceny, ktoré ich neprekračujú.

Zhromažďovanie finančných prostriedkov

Zhromažďovanie finančných prostriedkov, ktoré je oslobodené od dane, upravuje § 35 zákona o DPH. Charakteristickým znakom týchto služieb je ich neziskovosť.

Služby verejno-právnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu

Služby verejno-právnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu oslobodené od dane upravuje § 36 zákona o DPH. Vysielanie televízie a rozhlasu je oslobodené od dane za podmienky, že ide o vysielanie subjektmi, ktoré podliehajú verejnému právu.

Poisťovacie služby

Poisťovacie služby oslobodené od dane upravuje § 37 zákona o DPH Podmienkou oslobodenia predmetných služieb je poskytovanie zdaniteľnou osobou na základe právneho vzťahu medzi poskytovateľom poisťovacej služby a poisteným, ktorého riziká poistenie kryje. Z uvedeného vyplýva, že poisťovacie a zaisťovacie služby nemusí poskytovať len poisťovňa, ale aj zdaniteľná osoba v rámci kolektívneho poistenia. Medzi poisťovacie služby, ktoré sú oslobodené od dane, patrí aj poisťovacia činnosť Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

Dodanie a nájom nehnuteľnosti

Dodanie nehnuteľnosti je oslobodené od dane za podmienok uvedených v ustanovení § 38 ods. 1 a 2 zákona o DPH.

Nájom nehnuteľnosti, ktorý je oslobodený od dane je potom riešený v odseku 3 – 6 predmetného ustanovenia.

Predaj nehnuteľnosti je oslobodený dane za podmienky, že je uskutočnený po 5 rokoch od prvej kolaudácie, alebo prvého užívania stavby, pričom sa však platiteľ môže rozhodnúť, že takýto predaj neoslobodí od dane.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa predáva nehnuteľnosť, ktorej od prvej kolaudácie alebo prvého užívania stavby neuplynulo viac ako 5 rokov, sa vždy zdaňuje.

Predaj samostatného pozemku (napr. orná pôda) je oslobodený od dane.

Predaj samostatného stavebného pozemku sa vždy zdaňuje.

Predaj stavebného pozemku spolu so stavbou, sa posudzuje rovnako ako predaj nehnuteľnosti.

Nájom a podnájom nehnuteľnosti je oslobodený od dane, okrem nájmu v ubytovacích zariadeniach, nájmu priestorov na parkovanie, nájmu trvalo inštalovaných strojov a zariadení a nájmu bezpečnostných schránok.

Finančné činnosti

Finančné činnosti oslobodené od dane upravuje § 39 zákona o DPH. Oslobodené od dane sú aj finančné činnosti, ktoré okrem banky poskytuje aj nebankový subjekt. V odsekoch a/ až l/ cit. ustanovenia sú vymenované jednotlivé druhy finančných služieb.

Predaj poštových cenín a kolkov

Sprostredkovanie predaja poštových cenín a kolkov oslobodený od dane upravuje § 40 zákona o DPH za podmienky, že ich predaj je v nominálnej hodnote.

Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier

Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier oslobodené od dane upravuje § 41 zákona o DPH. Ide najmä o služby, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ na základe osobitného povolenia v zmysle zákona o hazardných hrách alebo ktoré prevádzkuje mandatár v mene a na účet prevádzkovateľa za podmienky, že ide o priame zabezpečenie všetkých činností spojených s prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier (prijímanie stávok, predaj žrebov, výplaty výhier a pod.)

Tip: pozrite si zoznam tovaru, ktorý má zníženú sadzbu DPH na 10%.

 

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...