zodpovedny-zastupca

Kto je zodpovedný zástupca v podnikaní

Kto je zodpovedný zástupca podľa zákona? Aké podmienky musí spĺňať? Aké sú povinnosti zodpovedného zástupcu a podnikateľa, ktorého zastupuje?

Zákon o živnostenskom podnikaní hovorí, že zodpovedný zástupca je:

fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti.

To znamená, že ak pre získanie niektorej živnosti (remeselnej, viazanej) nemáte potrebné vzdelanie alebo prax, môžete ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý tieto podmienky bude spĺňať za vás.

Kto a kedy môže byť zodpovedný zástupca

Zodpovedný zástupca musí byť v pracovno-právnom pomere, to znamená, že musí byť u vás zamestnaný.

Výnimkou z tohto pravidla je prípad, kedy je zodpovedným zástupcom váš manžel alebo manželka alebo váš príbuzný v priamom rade alebo váš súrodenec. V prípade právnickej osoby (napríklad eseročky) to môže byť spoločník spoločnosti.

Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť) a samozrejme vyššie uvedenú podmienku odbornej spôsobilosti.

Dôležité je vedieť, že jeden zodpovedný zástupca môže túto funkciu vykonávať len v jednej prevádzkarni (výnimku vám môže povoliť živnostenský úrad).

Povinnosti

Ak pre svoju prevádzkareň ustanovíte zodpovedného zástupcu, potom to musíte oznámiť živnostenskému úradu v lehote do 15 dní (pre fyzické osoby platí výnimka z tejto povinnosti).

Dôležité je, že váš zodpovedný zástupca musí súhlasiť s výkonom funkcie zástupcu. Súhlas musí byť udelený písomne a musí byť prílohou oznámenia o ustanovení zodpovedného zástupcu. Tlačivo pre súhlas s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu si môžete stiahnuť tu.

Ak váš zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu zástupcu (napríklad váš kuchár podá výpoveď), potom musíte do 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Počas týchto 15 dní môžete vykonávať svoje podnikanie aj bez zodpovedného zástupcu.

Vo svojej prevádzkarni musíte mať po celý čas prítomné doklady alebo ich kópie o ustanovení zodpovedného zástupcu a tiež odbornej spôsobilosti zástupcu.

Kto nemôže byť zodpovedný zástupca

Zodpovedným zástupcom fyzickej osoby ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie z dôvodu závažného porušenia podmienok a povinností určených zákonom pri prevádzkovaní živnosti, alebo osoba, ktorej bola zrušená jedna alebo viac živností v osvedčení o živnostenskom oprávnení z dôvodu závažného porušenia podmienok ustanovených živnostenským zákonom alebo inými osobitnými predpismi.

Pokuty

V prípade porušenia niektorej povinnosti môže byť pokutovaný samotný zodpovedná zástupca a zároveň aj podnikateľ, ktorého zástupca zastupuje.

Ak vo svojej prevádzkarni nebudete mať zodpovedného zástupcu (ak to zákon vyžaduje), môžete dostať pokutu do výšky 1659 EUR.

Pokutu do výšky 663 EUR dostanete ako podnikateľ v prípade, ak:

  • neohlásite ustanovenie zodpovedného zástupcu,
  • neoznámite ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu,
  • neoznámite ustanovenie nového zodpovedného zástupcu,
  • neohlásite zmeny a doplnky údajov o zodpovednom zástupcovi,
  •  nezabezpečíte, aby doklady alebo ich kópie o ustanovení zodpovedného zástupcu a jeho odbornej spôsobilosti boli v každej prevádzkárni.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...