Kto je živnostník (SZČO) a kto nie

Rôzne formy podnikania fyzických osôb na Slovensku: ako živnostník – SZČO, ako fyzická osoba podľa osobitných predpisov, rôzne profesie (napr. veterinárny lekári, finanční poradcovia) alebo ako samostatne hospodáriaci roľník.

Kto je SZČO – živnostník?

SZČO je fyzická, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Inými slovami, SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) je živnostník. A čo vlastne znamená táto činnosť?

Čo je samostatná zárobková činnosť?

Pozrime sa, čo hovorí zákon:

Samostatnou zárobkovou činnosťou je živnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených v zákone č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Za samostatnú zárobkovú činnosť sa považuje aj:

 • činnosť vykonávaná podľa osobitných predpisov napr. činnosť advokátov (zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a činnosť notárov (zákon SNR č. 323/1992 Z. z. o notároch a notárskej činnosti,
 • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25 tohto zákona,
 • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29 tohto zákona a
 • činnosť fyzickej osoby, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58 tohto zákona.

Sociálna poisťovňa považuje za SZČO fyzickú osobu, ktorá:

 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,
 • má oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,
 • je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • vykonáva činnosť obchodného zástupcu.

Iné formy podnikania fyzických osôb než živnosť

Podnikať je možné aj pod inými formami. Inou formou, než živnosťou, podniká napríklad fyzická osoba podľa osobitných zákonov – ide napr. o profesie ako výkon povolania psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem očných optikov a zubných technikov.

Kto nie je živnostníkom?

Živnosťou ďalej nie je výkon povolania (profesie) veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat, činnosť advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, overovateľov (audítorov) a daňových poradcov, burzových dohodcov, sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a iných fyzických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo,  sprostredkovanie alebo finančné služby na kapitálovom trhu, sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov, sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia a sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia, autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov, autorizovaných geodetov a kartografov, reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia. Tieto profesie upravujú osobitné predpisy (a teda nie živnostenský zákon).

Ďalšou skupinou fyzických osôb – podnikateľov tvoria tzv. samostatne hospodáriaci roľníci. Ich právny status je upravený v zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

 • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne
 • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo
 • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.

Tento článok predstavil formy podnikania fyzických osôb. V ďalšom článku sa pozrieme na možnosti podnikania právnických osôb.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...