nevyziadana-posta-firmam

Je možné posielať reklamné e-maily firmám bez ich súhlasu?

Nevyžiadané e-maily s obchodnou ponukou nie možné odosielať bez toho, aby na to odosielateľ nemal vopred súhlas. Niektorí podnikatelia sa domnievajú, že takýto reklamný e-mail odoslaný inej firme bez jej súhlasu je v poriadku. Nie je: nevyžiadanú poštu nie je možné odosielať ani firmám.

Odosielanie nevyžiadaných e-mailov (spamu) je nielen na Slovensku zakázané. Tento zákaz upravujú dva rôzne zákony: Zákon o elektronických komunikáciách a Zákon o reklame.

Zákon o elektronických komunikáciách č. 351/2011, v §62, odsek 2) hovorí:

Na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ďalej však zákon dodáva (odsek 4), že:

Odsek 2 sa vzťahuje na účastníkov a užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami.

To znamená, že podľa zákona o elektronických komunikáciách by teoreticky bolo možné odosielať nevyžiadané e-maily firmám aj bez ich predchádzajúceho súhlasu.

Avšak, je tu ešte Zákon o reklame č. 147/2011, ktorý hovorí (§3, odsek 3):

Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.

Tento zákon už nerozlišuje príjemcu reklamy na fyzické či právnické osoby, preto podľa zákona o reklame je nevyžiadaná reklama zakázaná aj keď je príjemcom iná firma.

Je nevyžiadaný e-mail reklamou?

Podstatné je, čo je obsahom e-mailu, ktorý posielate inej firme.

Za reklamu sa považuje:

predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu.

Ak napríklad v e-maile uvediete ponuku svojich služieb alebo hoci len odkaz na vašu webstránku, kde sa takáto ponuka nachádza, ide o reklamu.

Pokuta?

Porušovanie tohto zákazu kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. Tá posudzuje nevyžiadanú reklamu práve podľa zákona o reklame a nie podľa zákona o elektronických komunikáciách.

SOI napríklad udelila pokutu 300 EUR firme, ktorá odoslala inej spoločnosti (nie fyzickej osobe) nevyžiadaný e-mail s ponukou služieb.

Firma, ktorej SOI udelila pokutu, sa voči rozhodnutiu odvolala a argumentovala, že obchodná spoločnosť, ktorej bola e-mailová správa zaslaná, je podnikateľom, právnickou osobou, a nie spotrebiteľom a že zákon o elektronických komunikáciách im umožňuje zasielať obchodné ponuky medzi podnikateľmi – právnickými osobami bez ich predchádzajúceho súhlasu. Firma ďalej argumentovala, že nešlo o reklamu, ale o obchodnú ponuku. SOI argumentovala, že porušenie zákona neposudzuje na základe zákona o elektronických komunikáciách, ale na základe zákona o reklame.

Prípad nakoniec riešil aj súd*, ktorý sa stotožnil so Slovenskou obchodnou inšpekciou. Dotyčný nevyžiadaný e-mail ponúkal služby a odkaz na webstránku. Podľa súdu nevyžiadaný e-mail predstavoval prezentáciu, cieľom ktorej bolo upriamiť pozornosť klienta na služby firmy s úmyslom zlepšiť jej podnikateľskú činnosť.

Podľa súdu, formulácia textu emailu bola potencionálne schopná ovplyvniť ekonomické správanie sa adresáta a propagačnou technikou formulovania textu dokázala efektívne ovplyvniť jeho rozhodovanie bez toho, aby bol priamo schopný si uvedomiť reklamné pôsobenie obsahu predmetnej e-mailovej správy. Firma ako odosielateľ nevyžiadaného e-mailu, ktorá má v predmete činnosti rôzne služby (reklamné a marketingové služby, administratívne služby a pod.), má záujem získať nových klientov, čo bolo i úmyslom zaslania daného e-mailu a teda jeho obsah možno jednoznačne považovať za zmysel a cieľ reklamy. Podľa názoru súdu predmetom emailu boli reklamné informácie, ktorými odosielateľ e-mailu prezentoval svoje služby s priamym odkazom na svoju internetová stránku – išlo o reklamu produktov podnikania s cieľom uplatniť ich na trhu.

Získajte vždy súhlas

Vzhľadom na uvedené rozdiely medzi oboma zákonmi, je preto potrebné, aby ste aj pri odosielaní ponukových e-mailov iným firmám, získali od dotyčnej firmy najprv súhlas.

V opačnom prípade môže príjemca nevyžiadanej pošty podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu a tá vám môže udeliť pokutu za nedodržanie zákazu odosielať reklamu bez predchádzajúceho súhlasu.

* Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, spisová zn. 11 S/47/2015-63

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...