informacie-o-tovare-nezavazne

E-shop nesmie uvádzať, že produktové informácie sú iba nezáväzné

Ak v e-shope predávate výrobky iných výrobcov, nemôžete na sto percent vedieť, či sú všetky vlastnosti udávané výrobcom správne. No za správnosť všetkých údajov k výrobku ste zodpovedný vy ako predávajúci. Preto v e-shope nikdy neuvádzajte, že informácie sú len orientačné, nezáväzné alebo že za ich správnosť nezodpovedáte.

E-shopy často vo svojich obchodných podmienkach uvádzajú, že rozmery, váha a iné údaje uvádzané na našich stránkach sú údajmi nezáväznými a vychádzajú z údajov výrobcu. Bežne v e-shope nájdete vety ako je táto:

Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

Takýmto tvrdením e-shop porušuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku 102/2014 hovorí, že predávajúci je povinný

jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi hlavné vlastnosti tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru.

Preto tvrdenie v e-shope, že informácie o výrobku sú nezáväzné, porušujú vyššie uvedené ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa.

Navyše podľa SOI takáto podmienka vykazuje znaky nekalej obchodnej praktiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého sa obchodná praktika považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k hlavným znakom produktu, ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zloženie, príslušenstvo, servis zákazníkovi po predaji produktu a vybavovanie reklamácie, výrobný postup a dátum výroby alebo dodávky, spôsob dodania, účel použitia, možnosti využitia, množstvo, špecifikácia, jeho zemepisný alebo obchodný pôvod alebo očakávané výsledky použitia, alebo výsledky a podstatné ukazovatele skúšok alebo kontrol vykonaných na produkte.

Slovenská obchodná inšpekcia ďalej tvrdí*:

Vyššie uvedené údaje patria medzi hlavné znaky výrobku, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikované rozhodnutie spotrebiteľa o obchodnej transakcii. Tieto údaje musia byť konkrétne a záväzné, nakoľko na základe nich sa spotrebiteľ rozhoduje o kúpe daného výrobku. Poskytnutie nezáväzných údajov je spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu a zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

Podobne je to aj v prípade, ak uvádzate, že fotografie výrobku v e-shope sú len ilustračné. Tejto téme sme sa venovali v samostatnom článku o ilustračných obrázkoch v e-shopoch.

* Rozhodnutie SOI č. SK/0104/99/2018

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...