suhlas-s-obchodnymi-podmienkami

Aktualizované: E-shop nesmie od zákazníka vyžadovať súhlas s obchodnými podmienkami

Ak podmieňujete odoslanie objednávky súhlasom s obchodnými podmienkami, takéto konanie nie je dovolené. A to ani uvedením v obchodných podmienkach.

Na prvý pohľad sa to zdá absurdné, ale v obchodných podmienkach vášho e-shopu nemôžete mať uvedené, že zákazník odoslaním objednávky s nimi súhlasí.

Inými slovami, nemôžete podmieňovať uskutočnenie objednávky vyžadovaním súhlasu s obchodnými podmienkami.

To znamená, že ani pri dokončovaní objednávky nemôžete od zákazníka vynucovať zaškrtnutie políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ (napríklad ako na obrázku nižšie).

Vyžadovať podobný súhlas nie je prípustné

Vyžadovať podobný súhlas nie je prípustné

Slovenská obchodná inšpekcia považuje takého vynucovanie súhlasu s obchodnými podmienkami za neprípustné. Vo viacerých svojich rozhodnutiach (napr. SK/0677/99/2015) k tomu uvádza:

Uvedená podmienka vnáša nerovnováhu do práv a povinností kupujúceho a predávajúceho, nakoľko kupujúci síce má možnosť oboznámiť sa pred uzavretím zmluvy s obchodnými podmienkami predávajúceho, avšak nemá možnosť ovplyvniť ich obsah. Zmluvná podmienka upravujúca súhlas spotrebiteľa s obsahom obchodných podmienok vytvorením objednávky je neprijateľná, nakoľko de facto prenáša na spotrebiteľa dôkazné bremeno vo vzťahu k súhlasu s obchodnými podmienkami a s ich ustanoveniami.

V inom rozhodnutí k vete:

„Potvrdením objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich“

v obchodných podmienkach e-shopu SOI uvádza nasledujúce zdôvodnenie (P/0336/01/2015):

Stanovením uvedenej podmienky  účastník konania ako predávajúci porušil zákaz použitia neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, keďže na spotrebiteľa v rozpore s ustanovením § 53 ods. 4 písm. l) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka prenáša dôkazné bremeno v otázke možnosti oboznámenia sa s obchodnými podmienkami a súčasne formou vopred formulovanej podmienky spotrebiteľovi vnucuje súhlas s ich znením. Orgán dozoru poukazuje na ustanovenie § 3 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., v zmysle ktorého dôkazné bremeno splnenia požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5 (t.j  vrátane obsahu obchodných podmienok) znáša predávajúci. Zakotvením predmetnej podmienky dochádza k porušeniu § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

Čo s tým?

Skontrolujte si preto, či nemáte podobnú klauzulu vo svojich obchodných podmienkach. Ak áno, odstráňte túto formuláciu z obchodných podmienok. V opačnom prípade riskujte pokutu od SOI (vo výške niekoľko stoviek EUR).

Rovnako zrušte aj zaškrtávacie políčku „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ v poslednom kroku objednávky v nákupnom košíku, a to najmä v prípade, ak objednávku nie je možné odoslať bez zaškrnutia tohto políčka. Prípadne zmeňte text z „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ na „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami“.

Zbytočný súhlas

Vyžadovanie súhlasu s obchodnými podmienkami od zákazníkov je aj tak zbytočné. V obchodných podmienkach totiž nesmiete mať uvedené nič, čo by obmedzovalo práva zákazníka alebo mu ukladalo povinnosti nad rámec zákona. Akékoľvek takéto podmienky sú totiž automaticky neplatné.

Vyžadovanie súhlasu s obchodnými podmienkami nemá žiadne opodstatnenie aj preto, pretože zákazník má svoje spotrebiteľské práva bez ohľadu na to, či ich máte v obchodných podmienkach uvedené alebo nie.

SOI k tomu píše:

Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie.

Slovenská obchodná inšpekcia za vynucovanie súhlasu s obchodnými podmienkami už udelila pokuty viacerým e-shopom.

Tip: prečítajte si, čo musí byť uvedené v obchodných podmienkach e-shopu.

Aktualizácia 16.1.2017

Na základe odvolaní viacerých e-shopov, druhostupňový orgán SOI v posledných týždňoch ruší pokuty za vyžadovanie súhlasu s obchodnými podmienkami.

Odôvodňuje to napríklad v rozhodnutí z novembra 2016 č. SK/0184/99/2016 takto:

Preskúmaním rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo odvolací orgán zistil dôvod na zmenu prvostupňového rozhodnutia. Podľa názoru odvolacieho orgánu nie je právny dôvod na sankcionovanie účastníka konania pre zmluvnú podmienku v časti 8. Záverečné ustanovenia podľa ktorej: ,,Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.“ Odvolací orgán sa totiž nestotožnil s jej zdôvodnením, ktoré ponúkol správny orgán na prvom stupni vo výroku, ako aj v odôvodnení svojho rozhodnutia. Podľa názoru odvolacieho orgánu uvedená zmluvná podmienka nespôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Vzhľadom na to odvolací orgán pristúpil k zmene napadnutého rozhodnutia.

Alebo v inom rozhodnutí č.  SK/0263/99/2016 z novembra 2016:

Preskúmaním rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo odvolací orgán zistil dôvod na zmenu prvostupňového rozhodnutia. Podľa názoru odvolacieho orgánu nie je právny dôvod na sankcionovanie účastníka konania pre zmluvnú podmienku, podľa ktorej: (…) vyplnením a odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP ako aj s ďalšími podmienkami nákupu tovaru (…) Kupujúci objednaním tovaru bezvýhradne prehlasuje, že týmto VOP porozumel a súhlasí s nimi.“. Odvolací orgán sa totiž nestotožnil so zdôvodnením tejto zmluvnej podmienky, ktoré ponúkol správny orgán na prvom stupni vo výroku, ako aj v odôvodnení svojho rozhodnutia. Podľa názoru odvolacieho orgánu uvedená zmluvná podmienka nespôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko neprenáša dôkazné bremeno v otázke možnosti oboznámenia sa so všeobecnými obchodnými podmienkami, a nie je preto neprijateľná podľa § 53 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „OZ“). Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací orgán pristúpil k vypusteniu predmetnej zmluvnej podmienky z napadnutého rozhodnutia.

My však aj naďalej odporúčame e-shopom nevyžadovať súhlas s obchodnými podmienkami – či už v samotných podmienkach alebo v poslednom kroku pred odoslaním objednávky. Takýto súhlas považujeme za zbytočný.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...

1 Response

  1. ferko píše:

    Aka nerovnovaha? Zakaznik moze objednavku nedokoncit ak sa mu nepacia obchodne podmienky. Podnikatel je v tomto chorom state stvanec.