e-shop-zodpovednost-za-skody

E-shop nemôže uvádzať, že nezodpovedá za škodu

Mnoho e-shopov uvádza vo svojich obchodných podmienkach, že nezodpovedajú za škodu. Takáto podmienka je však neplatná. Predávajúci je zodpovedný za škodu, ktorý spôsobí porušením svojich právnych povinností.

Zvyčajne ide o uvedenie bodu v obchodných podmienkach, ktorý môže znieť nasledovne: Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti, alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Ak si podobné ustanovenie uvediete v obchodných podmienkach e-shopu, ide  o tzv. použitie neprijateľnej zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve. Takáto podmienka spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.

Podľa Občianskeho zákonníka sa za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve

považujú najmä ustanovenia, ktoré vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu.

Slovenská obchodná inšpekcia uvádza, že takéto ustanovenia v obchodných podmienkach obmedzuje práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za škodu. Jedným zo základných práv garantovaných v § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa je právo spotrebiteľa na náhradu škody. V zmysle § 420 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.*

Podľa SOI tak dochádza k porušeniu § 4 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého:

predávajúci nesmie používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.

Takisto pripomíname aj zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom č. 294/1999, podľa ktorého:

výrobca zodpovedá za škodu spôsobenú vadným výrobkom na zdraví alebo na živote poškodeného alebo na veci inej, ako je vadný výrobok, ak je obvykle určená na osobné použitie alebo na osobnú spotrebu, ktorá poškodenému slúžila prevažne na tento účel, ak poškodený preukáže, že výrobok je vadný, škodu a príčinnú súvislosť medzi vadným výrobkom a škodou.

Táto zodpovednosť sa netýka len výrobcov, ale aj napríklad dovozcov – ak dovážate zo zahraničia nejaký výrobok, ktorý následne ponúkate v e-shope, ste považovaný za výrobcu a teda znášate vyššie uvedenú zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrobkom.

Skontrolujete si preto obchodné podmienky vášho e-shopu a ak v nich máte bod o tom, že nezodpovedáte za škody, odstráňte ho.

* Rozhodnutie SOI č. SK/0370/99/2017

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...