obchod-potraviny-ako

Čo potrebujete pre otvorenie obchodu s potravinami

Chcete si otvoriť obchod s potravinami? Pripravili sme pre vás sprievodcu potrebnými povoleniami a povinnosťami. Všetko, čo potrebujete vedieť, ak chcete predávať potraviny.

Ak si chcete otvoriť obchod s potravinami, nevyhnete sa viacerým ohlasovacím a schvaľovacím povinnostiam. Na začiatok si musíte otvoriť správnu živnosť. Potom si musíte zriadiť prevádzkáreň a nahlásiť ju príslušným úradom (živnostenský úrad, daňový úrad, obec). Prevádzkareň musíte mať schválenú „od hygieny“ (od regionálneho úradu verejného zdravotníctva). Musíte mať vypracovaný HACCP plán, hygienický a/alebo sanitačný plán, metrologický plán. Musíte zamestnancov vyškoliť o hygiene. Musíte preukázať odbornú spôsobilosť (tzv. hygienické minimum) a takisto zdravotnú spôsobilosť (tzv. zdravotný preukaz). Musíte prevádzku patrične označiť, takisto aj predavačov. V prevádzke musíte mať vykonané opatrenia na ochranu nefajčiarov. Musíte mať zaregistrovanú elektronickú registračnú pokladňu. Musíte vyvesiť vzor pokladničného dokladu. Musíte mať vypracovaný reklamačný poriadok a viesť evidenciu o reklamáciách. Pre svojich zamestnancov musíte zabezpečiť povinnú zdravotnú službu. V prípade viac ako 2 zamestnancov musíte platiť koncesionárske poplatky.  A nesmieme zabudnúť na BOZP a požiarne predpisy.

Poďme si podrobne rozobrať všetky povinnosti pri zriadení obchodu s potravinami. Prevedieme vás všetkými potrebnými krokmi.

1. Potrebná živnosť

Pre prevádzkovanie obchodu s potravinami potrebujete mať živnostenské oprávnenie. Vybavte si živnosť s označením:

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

Predaj potravín je voľná živnosť, takže pre získanie živnosti nemusíte preukazovať odbornú spôsobilosť.

2. Základné požiadavky na prevádzkarne – predajne potravín

Ešte pred vznikom prevádzky odporúčame preštudovať si základné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na predajne potravín a sklady potravín.

O konštrukčných a priestorových požiadavkách hovorí výnos Ministerstva pôdohospodárstva  č. 28167/2007-OL. Nájdete v ňom všeobecné požiadavky na usporiadanie a vybavenie prevádzkarní – vonkajšie priestory, sklady, manipulačné priestory, wc, umývadlá a predajne potravín. Predpis hovorí aj o požiadavkách na sklady potravín (platné aj v prípade, ak predávate potraviny cez internet).

Pozrite si náš samostatný článok o požiadavkách na priestorové a konštrukčné vybavenie predajní potravín. V článku nájdete aj hygienické požiadavky na vybavenie obchodu s potravinami podľa osobitného predpisu a ďalej požiadavky zákona o potravinách – potravinového kódexu.

Nezabudnite, že pri styku a manipulácii s potravinami, môžete používať len predmety a pomôcky, ktoré sú schválené pre styk s potravinami. Pozrite si podrobnejšie informácie o požiadavkách na predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

Tip: predávate potraviny v e-shope? Prečítajte si, aké povinnosti máte pri predaji potravín cez internet.

3. Vznik prevádzkarne

Ak budete predávať potraviny v kamennom obchode (nie cez internet), musíte si zriadiť prevádzkáreň a ohlásiť ju príslušným úradom:

 • živnostenskému úradu
 • daňovému úradu
 • obci.

Tip: prečítajte si, čo je a čo nie je prevádzkáreň.

Nahlásenie živnostenskému úradu

Ak si ešte len živnosť zakladáte, prevádzkareň môžete nahlásiť hneď v ohlásení o živnosti. Ak už živnosť máte, novú prevádzkareň musíte nahlásiť živnostenskému úradu najneskôr v deň zriadenia prevádzkarne.

Ak živnostenskému úradu neohlásite zriadenie prevádzkarne, živnostenský úrad vám môže udeliť pokutu až do výšky 1659 EUR.

Pre nahlásenie prevádzkarne musíte preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť – preukazujete vlastnícke právo, užívacie právo alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti (výpis z listu vlastníctva, nájomná zmluva a pod.).

Stiahnite si vzor oznámenia o zriadení prevádzkarne živnostenskému úradu.

Nahlásenie daňovému úradu

Zriadenie prevádzkarne musíte nahlásiť aj daňovému úradu. Lehota na splnenie tejto povinnosti je 30 dní odo dňa, kedy ste zriadili prevádzkareň. Túto povinnosť si môžete splniť na jednotnom kontaktnom mieste (na živnostenskom úrade), ktoré to nahlási za vás na daňový úrad.

Ak si nesplníte túto povinnosť, môžete od daňového úradu dostať pokutu od 30 do 3000 EUR.

Nahlásenie obci

Vo väčšine prípadov obec alebo mestská časť, v ktorej chcete prevádzkovať obchod, bude vyžadovať oznámenie o zriadení prevádzkarne. Túto povinnosť ukladajú všeobecne záväzné nariadenia obcí.

Obce súčasne vyžadujú aj oznámenie otváracích hodín, ktoré podliehajú schváleniu obce.

Lehota na podanie tohto oznámenia sa líši podľa obce či mestskej časti, väčšinou je to 5 až 15 dní pred či po začiatku vykonávania činnosti v danej prevádzkarni.

4. Schválenie od regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Pre obchod s potravinami potrebujete schválenie „od hygieny“ – od regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Pre schválenie je potrebné podať žiadosť o vydanie rozhodnutia – uvedenie priestorov do prevádzky. Povolenie „od hygieny“ treba mať ešte pred začiatkom prevádzkovania činnosti  obchodu.

K tejto téme sme pre vás pripravili samostatný podrobný článok: Schválenie prevádzky od hygieny. V článku sa dozviete, ako a kde vybaviť schválenie prevádzkarne od hygieny, čo musí obsahovať žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky, kde podať žiadosť a koľko to stojí.

5. Hygienický a sanitačný plán

Prevádzkarne, ktoré manipulujú s potravinami, musia mať vypracovaný sanitačný program. Nariaďuje to potravinový kódex.

Sanitačný program je aj súčasťou prílohy žiadosti, ktorá sa predkladá regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie prevádzky.

Sanitačný program je súhrn činností, ktorými sa v prevádzke a aj jej okolí zabezpečujú požiadavky vyplývajúce najmä z hygienickej a protiepidemickej starostlivosti o potraviny. Patrí sem čistenie, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia. V užšom zmysle slova ide o zabezpečovanie mechanickej a mikrobiálnej čistoty prostredia a plôch, ktoré prichádzajú do styku s požívatinami pri ich spracovaní, skladovaní, rozvoze a pod.

Pozrite si článok Čo je hygienický režim alebo sanitačný program, kde je uvedené, ktoré prevádzkarne potrebujú hygienicko-sanitačný program, čo musí obsahovať sanitačný plán a ako sa zostavuje.

6. HACCP plán

HACCP pre prevádzkárne, ktoré manipulujú s potravinami, vyžaduje zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách a VIII. hlava Potravinového kódexu. Cieľom HACCP je zaistiť nezávadnosť potravín a prevenciu rizika poškodenia zdravia.

Povinnosť mať vypracovaný HACCP plán sa vzťahuje na všetky potravinárske podniky, t.j. všade, kde sa vyrába alebo manipuluje s potravinami, vrátane obchodov s potravinami či zariadení spoločného stravovania (teda aj reštaurácie a pod.).

Pre niektoré potravinárske podniky existuje možnosť zjednodušeného HACCP plánu, pokiaľ máte pre prevádzku vypracovanú príručku správnej praxe

Podrobné informácie o HACCP pláne nájdete v samostatnom článku Čo je HACCP (správna výrobná prax), v ktorom sa dočítate, čo je HACCP plán, kto ho musí mať vypracovaný, čo musí obsahovať HACCP plán, na čo slúži HACCP, aké sú ciele HACPP a komu stačí zjednodušený HACCP plán.

7. Metrologický program

Metrologický program je dokument, ktorý hovorí o požiadavkách a postupoch na meranie a sledovanie hodnôt pri manipulácií s potravinami. Väčšinou ide o meranie teplôt, vlhkosti vzduchu, hmotnosti, času a pod.

Vypracovaný metrologický program by mali mať všetky prevádzky, ktoré manipulujú s potravinami alebo vyrábajú, spracúvajú, podávajú pokrmy (potravinárske podniky a zariadenia spoločného stravovania).

Metrologický program by mal byť súčasťou HACCP plánu. Ak nie je jeho súčasťou, mali by ste mať vypracovaný samostatný metrologický program.

V metrologickom pláne musí byť evidencia (zoznam) všetkých meracích zariadení, ktoré sa používajú v prevádzkarni, postup pri ich čistení, postup pri nastavovaní a používaní.

Podrobnejšie o metrologickom programe sa dočítate v samostatnom článku Čo je metrologický program.

8. Zdravotná spôsobilosť (zdravotný preukaz)

Zamestnanci pracujúci v obchode s potravinami musia mať tzv. zdravotnú spôsobilosť.  Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje zdravotným preukazom.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti („zdravotný preukaz“) vystavuje lekár na základe lekárskej prehliadky.

Podrobnejšie informácie o zdravotnej spôsobilosti a nájdete v našom článku Čo je zdravotná spôsobilosť (zdravotný preukaz).

9. Evidencia záznamov

V predajni potravín si musíte viesť evidenciu o vykonanej dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii.

Ďalšou povinnou evidenciou sú záznamy o  všetkých dodávateľoch a odberateľoch zložiek potravín a potravín. V prípade kontrolu musia byť potraviny aj suroviny vysledovateľné. Ku každej predávanej potravine musíte mať doklad o jej pôvode.

Ďalej musíte mať v predajni záznamy o školení zamestnancov o hygiene, viď nasledujúci odstavec.

Nezabudnite ani na evidenciu reklamácií (viď samostatný odstavec nižšie o reklamáciách).

10. Školenie zamestnancov o hygiene

Všetci vaši zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, musia byť poučení a vyškolení o hygiene potravín v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú. Nariaďuje to zákon č. 152/1995 o potravinách.

Poučenie o hygiene potravín musí byť vykonané podľa predpisu EÚ č. č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín. Stiahnite si tento predpis (pdf). Konkrétne ide o prílohu č. II, kapitola I až kapitola XII (strany 14-19).

Zamestnanci musia byť poučení nielen o hygiene potravín, ale aj o uplatňovaní zásad HACCP.

V prípade kontroly (z regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnej veterinárnej a potravinovej správy) musíte preukázať záznam o školení zamestnancov o hygiene.

Pozrite si požiadavky na školenie zamestnancov o hygiene v našom samostatnom článku Povinné školenie pre zamestnancov potravín.

11. Odborná spôsobilosť (hygienické minimum)

Keďže obchod s potravinami spadá medzi tzv. epidemiologicky závažné činnosti, budete potrebovať (aj vaši zamestnanci v obchode) preukázať tzv. odbornú spôsobilosť. Musia mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti pri vykonávaní epidemiologicky závažných činností (hygienické minimum). V prípade, ak majú zamestnanci vzdelanie z vybraných škôl, tak potom doklad o tomto vzdelaní nahrádza odbornú spôsobilosť.

Výnimkou sú brigádnici – v prípade krátkodobého vykonávania činnosti v sezónnych aktivitách nepotrebujú preukazovať odbornú spôsobilosť a stačí im zdravotný preukaz.

Prečítajte si podrobné informácie o odbornej spôsobilosti pri vykonávaní epidemiologicky závažných činností. V článku sa dozviete, čo sú epidemiologicky závažné činnosti, kto musí mať osvedčenie, aké doklady nahrádzajú toto osvedčenie, koľko stojí skúška, aké sú otázky na skúške, kto vydáva osvedčenie a akú žiadosť treba vypísať.

12. Označenie prevádzkarne

Váš obchod s potravinami – prevádzkareň – musí byť správne označený.

Pozrite si aké všetky náležitosti musí mať správne označenie prevádzkarne. Dozviete sa, ako a kde označiť prevádzku, aké údaje musia byť na označení, kedy označiť prevádzku.

13. Označenie predavačov

Predávajúci – majiteľ či jeho zamestnanci, ktorí v prevádzkarni prichádzajú do styku so zákazníkmi, musia mať označenie (napr. visačku) alebo odev (firemné tričko, mikinu či uniformu), ktoré ich odlíšia od zákazníkov.

Na visačke nemusí byť uvedené meno pracovníka, stačí napríklad názov firmy a pracovné zaradenie (“predavač”).

Ak nosia predavači firemné tričká či iný odev s logom firmy, potom nemusia mať visačku.

14. Opatrenia na ochranu nefajčiarov

V zásade ide o umiestnenie trvalého oznamu o zákaze fajčenia v priestoroch vášho obchodu.

Podrobné informácie o tejto problematike máme pre vás v samostatnom článku Máte v prevádzke správny oznam o zákaze fajčenia s doplnkovým textom? V článku sa dozviete ako má vyzerať zákaz fajčenia v prevádzke, aký doplňujúci text musí byť pripojený k piktogramu, kto kontroluje zákaz fajčenia, aké sú pokuty a akú formu musí mať tabuľka so zákazom fajčenia.

15. Reklamácie

Reklamačný poriadok

Ako predávajúci ste povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.  Aj preto musíte mať v prevádzke umiestnený reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok musí byť sprístupnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Pozrite si ukážku reklamačného poriadku pre predajne potravín (Coop Jednota).

Evidencia o reklamáciách

Ako predávajúci máte ďalej povinnosť viesť v prevádzke evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie v prípade kontroly.

Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

Zákon nestanovuje, akým spôsobom vediete túto evidenciu. Môžete si ju viesť aj na papieri, v počítači. Postačuje, ak si v papiernictve kúpite Knihu evidencie o reklamáciách. Niektoré ekonomické či účtovné programy majú v sebe zabudované moduly na evidenciu reklamácií.

Zodpovedný pracovník pre reklamácie

Podľa zákona na ochranu spotrebiteľa ste povinný zabezpečiť, aby v obchode bol počas otváracích hodín prítomný zamestnanec zodpovedný vybavovať reklamácie. To znamená, že nemôžete odmietnuť vybaviť zákazníka so slovami, že v obchode nie je práve prítomný nikto, kto by mohol vybaviť alebo prevziať reklamáciu.

Záručná doba

Nezabudnite, že aj na potraviny sa vzťahuje záručná doba.

Záručná doba na potraviny, na ktorých nie je vyznačený dátum spotreby alebo minimálna doba trvanlivosti, je osem dní. Ustanovuje to občiansky zákonník, § 620.

Pri potravinách, ktoré sa rýchlo kazia, musí zákazník uplatniť reklamáciu  najneskôr v deň nasledujúci po kúpe (§ 626 občianskeho zákonníka).

16. Smernice BZOP a požiarna ochrana

V prevádzke musíte zabezpečiť školenie zamestnancov a dať vypracovať dokumentáciu požiarnej ochrany. Či má mať požiarny poriadok závisí to od toho, aká to je predajňa, či tam má miesto so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom (posúdi požiarny technik).

V prevádzke musíte mať požiarnu knihu. Musíte pravidelne vykonávať požiarne prehliadky, kontrolu hasiacich prístrojov a požiarnych uzáverov. Musíte pravidelne vykonávať revíziu elektriky, plynu a pod.

Dokumentáciu musíte nechať vypracovať autorizovanej osobe – požiarnemu technikovi (musí to byť tzv. osoba odborne spôsobilá).

Požiarny poriadok musí obsahovať:

 • stručný opis technologického postupu a charakteristiku nebezpečenstva vzniku požiaru na pracovisku
 • požiarnotechnické charakteristiky spracúvaných, používaných a skladovaných surovín a materiálov a ich najvyššie prípustné množstvá na pracovisku
 • požiadavky na pracovisko na zabezpečenie ochrany pred požiarmi
 • zoznam miest a zariadení alebo ich častí so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru

17. Pracovná zdravotná služba

Zamestnávateľ, ktorý vo svojej firme zamestnáva aspoň jedného zamestnanca (hoci aj sám seba), má povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby

Túto povinnosť má zamestnávateľ aj v prípade pracovníkov na dohodu (dohodárov).

Za nezabezpečenie pracovnej zdravotnej služby hrozí zamestnávateľovi od orgánu verejného zdravotníctva pokuta vo výške od 150 do 20 000 EUR.

Zamestnávateľ je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom. Dodávateľským spôsobom možno zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby len s osobami, ktoré spĺňajú požiadavky na výkon tejto činnosti.

Úplný zoznam týchto osôb oprávnených na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby je dostupný na tejto stránke Úradu verejného zdravotníctva.

18. Registrácia pokladne

Po zakúpení elektronickej registračnej pokladne je potrebné daňový úrad požiadať o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice (DKP) a servisnú organizáciu o jej uvedenie od prevádzky.

Pre vybavenie  je potrebné navštíviť príslušný daňový úrad.

Nesplnenie tejto povinnosti  sa považuje za závažné porušenia predpisov, v ktorých sa kombinuje viacero správnych deliktov s vysokými pokutami, kde môže daňový alebo colný úrad podať aj návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Prečítajte si viac o registrácii registračnej pokladne na daňovom úrade a čo je registračná pokladňa.

19. Vyobrazenie pokladničného dokladu

V reštaurácii musí byť sprístupnené vyobrazenie pokladničného dokladu , ktorý sa vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby to bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.

Na vyobrazenom pokladničnom doklade musia byť zvýraznené tieto údaje:

 • daňový kód elektronickej registračnej pokladnice (DKP),
 • dátum,
 • čas,
 • celková sumu platenej ceny a ochranný znak.

Daňový úrad alebo colný úrad môže za nesplnenie uvedených povinností uložiť pokutu od 50 eur do 330 eur.

20. Koncesionárske poplatky

Ak zamestnávate aspoň troch zamestnancov, potom ste povinný platiť koncesionárske poplatky.

To žiaľ platí aj v prípade, ak vo firme nemáte žiadny televízor ani rádio.

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na právnické osoby (napríklad sro-čky), ale aj na živnostníkov (SZČO), pokiaľ zamestnávajú viac ako 2 ľudí.

Na túto tému máme pre vás samostatný článok Podnikatelia a koncesionárske poplatky. V článku sa dočítate, aké sú presne poplatky, od čoho závisí ich výška, ako ich platiť a koho sa to presne týka.

21. Označenie obalov

Pri predaji potravín ste zodpovedný za správne označenie údajov na obaloch potravín a uvádzanie všetkých povinných údajov.

Pozrite si podrobnejší článok Nové pravidlá pre označenie potravín.

Pripomíname, že povinnosti správneho označenia údajov na obaloch potravín platia aj v prípade predaja potravín cez internet v e-shopoch.

22. Predaj alkoholu

Pokiaľ v obchode plánujete predávať aj tvrdý alkohol, budete na to potrebovať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu (označuje sa aj skratkou SBL). Túto “licenciu” na predaj alkoholu udeľuje colný úrad / finančná správa v mieste sídla vášho podnikania.

Na predaj vína alebo piva nie je potrebné SBL povolenie.

Pre získanie povolenia musíte podať žiadosť, ktorú by vám mali schváliť do 30 dní.

Podrobnejšie informácie o získaní povolenia (ľudovo nazývanej „licencia na predaj alkoholu“) nájdete v samostatnom článku Ako na predaj alkoholu (povolenie na predaj liehu).

Informujte sa aj na obecnom úrade či mestskej časti, v ktorej budete otvárať obchod s potravinami. V právomoci obcí je totiž aj možné obmedzenie predaja alkoholu (napr. v určitých hodinách či dňoch.)

23. Ďalšie povinnosti pri predaji potravín

Ako predajca potravín nesmiete meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené na spotrebiteľskom balení.

Nesmiete predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. Takéto potraviny nie je možné predávať ani so zľavou.

Musíte zabezpečiť, aby pri predaji a preprave potravín bol k dispozícii doklad o pôvode tovaru.

Ak predávate aj krájané potraviny, potom musíte údaje o ich zložení umiestniť na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny.

Potraviny, ktoré obsahujú rastlinné tuky a iné náhrady, musíte umiestniť oddelene od výrobkov z mlieka a výrobkov z mäsa.

Potraviny, ktoré obsahujú menej ako 50% mäsa, musíte umiestniť oddelene od ostatných výrobkov z mäsa.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...