Zariadenie spoločného stravovania

Čo je zariadenie spoločného stravovania

Prevádzkujete reštauráciu, bufet, kaviareň, stánok rýchleho občerstvenia alebo inú prevádzku, kde pripravujete a podávate jedlá či nápoje? Potom sa na vás vzťahujú pravidlá a zákony o zariadeniach spoločného stravovania.

Zákon č. 355 / 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia hovorí, že zariadenia spoločného stravovania sú:

zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v stánkoch s rýchlym občerstvením a v iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach.

Zariadením spoločného stravovania je teda napríklad:

 • bufet,
 • školská jedáleň,
 • hostinec,
 • reštaurácia,
 • kaviareň,
 • bagetéria,
 • stánok rýchleho občerstvenia,
 • výrobňa a predajňa šišiek či pirôžkov,
 • hotelová reštaurácia,
 • pizzeria,
 • závodná jedáleň,
 • samoobslužná reštaurácia,
 • nemocničná kuchyňa či jedáleň,
 • zmrzlináreň…

… zariadením spoločného stravovania sú všetky prevádzky, kde sa vyrába, pripravuje a podáva nejaké jedlo alebo nápoje.

Paradoxne, osobitná vyhláška Ministerstva zdravotníctva 533/2007, ktorá sa špecificky zaoberá zariadeniam spoločného stravovania, nešpecifikuje, čo je zaradenie spoločného stravovania.

Aj kde sa jedlo podáva

Podľa zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov je zariadenie spoločného stravovania:

zariadenie, v ktorom sa poskytujú stravovacie služby spojené s podávaním pokrmov a nápojov.

Čiže pre účely zákona o ochrane nefajčiarov je zariadením spoločného stravovania aj prevádzka, kde sa jedlo nemusí pripravovať, ale stačí ak sa tam jedlo či pitie podáva. To je typický príklad kaviarní či barov, kde sa jedlo nepripravuje, ale len sa podávajú pokrmy vyrobené dodávateľom – zákusky, zmrzlina a pod.

Podrobnejšie v zákonoch

Pravidlá a povinnosti prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania upravujú viaceré zákonné predpisy, napríklad:

 • Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov
 • Vyhláška č. 533/2007 Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Zaradeniam spoločného stravovania sa najpodrobnejšie venuje Vyhláška 533/2007. V nej nájdete napríklad požiadavky na sklad potravín, čo je potrebné dodržať pri uchovávaní potravín v nádobách, pri akých teplotách a ako dlho môžete uchovávať hotové alebo rozpracované jedlo, ako majú byť upravení a pripravení zamestnanci, ako majú vyzerať sociálne zariadenia (WC), a pod.

Vyhláška špecifikuje:

 • hygienické požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a na prevádzku zariadení spoločného stravovania,
 • požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov,
 • požiadavky na výživovú hodnotu pokrmov,
 • požiadavky na postup pri odbere vzoriek hotových pokrmov a pri ich uchovávaní a na obsah dokumentácie o odobratých vzorkách,
 • požiadavky na dodržiavanie osobnej hygieny a dodržiavanie hygienických požiadaviek zamestnancami zariadenia spoločného stravovania.

Vyhláška má aj dve prílohy, v ktorých je presne stanovené, aké stavebné a prevádzkové členenie má mať prevádzka vzhľadom na jej veľkosť, a taktiež presné podmienky uchovávania polotovarov, rozpracovaných a hotových jedál či cukrárskych výrobkov.

Stiahnite si vyhlášku 533/2007 aj s oboma prílohami.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...