rapex-nebezpecne-vyrobky

Čo je RAPEX a prečo by mal o ňom vedieť každý predajca tovaru

Ak budete v obchode predávať nebezpečné výrobky, hrozí vám pokuta. Prečítajte si, aká pokuta a za čo. A sledujte zoznam nebezpečných výrobkov v databáze RAPEX.

RAPEX je rýchly informačný systém Únie, ktorý slúži na rýchlu výmenu informácií o nepotravinových výrobkoch, ktoré predstavujú vážne riziko pre zdravie spotrebiteľov.

RAPEX je teda databáza nebezpečných výrobkov z celej EÚ, aj na Slovensku. Skratka RAPEX znamená Rapid Alert Products Exchage (teda Rýchla výmena informácií o výrobkoch).

Za nebezpečný výrobok sa považuje taký výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, inštalácie alebo údržby predstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo pre spotrebiteľa alebo svojimi vlastnosťami nezodpovedá požiadavkám podľa osobitného predpisu.

Do databázy RAPEX sa zapisujú nebezpečné výrobky, ktoré sa vyskytnú na trhu. Dostanú sa do nej výrobky, ktoré nahlási výrobca, distribútor alebo predajca a tiež výrobky, ktoré obchodná inšpekcia identifikuje pri kontrole ako nebezpečné.

Toto funguje v rámci celej únie, to znamená, že ak sa v Taliansku vyskytne nebezpečný výrobok, vďaka tejto databáze o tom vieme aj na Slovensku a naopak.

Ak sa v databáze vyskytne nebezpečný výrobok, Slovenská obchodná inšpekcia zakáže uvedenie výrobku do obehu alebo nariadi stiahnutie výrobku z trhu či z obehu.

Nebezpečné výrobky sa uvádzajú v týždenných prehľadoch, ktoré sú dostupné na tejto stránke RAPEXu. V databáze je možné nebezpečné výrobky aj vyhľadávať podľa rôznych kritérií.

V databáze nie sú uvedené potraviny, lieky, liečivá a zdravotnícke pomôcky (pre tieto výrobky existujú samostatné databázy).

Pozrite si video, ako funguje RAPEX systém (v angličtine):

 

Nebezpečné výrobky, ktoré sa ocitli na slovenskom trhu, zverejňuje aj SOI na svojej stránke Nebezpečné výrobky v SR.

Povinnosti pre predajcov

Zákon na ochranu spotrebiteľa 250/2007 nariaďuje predávajúcim, aby zabezpečili

predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie.

V prípade, že SOI zistí, že v obchode predávate výrobok, ktorý bol označený ako nebezpečný, potom musíte zabezpečiť stiahnutie z trhu a kontaktovanie zákazníkov, ktorí si výrobok zakúpili v minulosti. To platí nielen pre predávajúcich, ale aj pre výrobcov, dodávateľov, dovozcov a distribútorov.

Ak sami zistíte, že v obchode predávate produkt, ktorý môže byť nebezpečný, potom ste povinný kontaktovať SOI a oznámiť im to. Oznámiť im musíte aj informácie o opatreniach, ktoré ste prijali alebo ktoré bude treba prijať na zabránenie ohrozeniu spotrebiteľa. SOI následne zaradí takýto výrobok do zoznamu nebezpečných výrobkov, informuje obchodné inšpekcie v iných krajinách EU, zverejní oznam o nebezpečnom výrobku na svojom webe a odošle správu do médií, ktoré oznam musia zverejniť.

Zákazník, ktorý si takýto nebezpečný výrobok u vás kúpil, má právo vrátiť vám ho. Ak vám ho vráti, potom ste povinný vziať späť takýto výrobok a najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia výrobku vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu výrobku vrátane účelne vynaložených nákladov (napr. poštovné na odoslanie k vám), ktoré je zákazník povinný preukázať.

Ak ste výrobcom alebo dovozcom nebezpečného výrobku, potom ste povinný vziať späť výrobok, ktorý je nebezpečný, aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku.

V prípade, že Slovenská obchodná inšpekcia nájde vo vašej predajni alebo e-shope výrobok, ktorý je označený ako nebezpečný, udelí vám za to pokutu (cca 2.000 EUR). Takúto pokutu dostanete aj v prípade, ak ste nevedeli, že predávate nebezpečný výrobok.

Preto je dobré vedieť o všetkých nebezpečných výrobkoch, ktoré by sa mohli ocitnúť aj vo vami predávanom sortimente. Sledujte preto spomínané týždenné prehľady nebezpečných výrobkov alebo si ich môžete nechať posielať na e-mail.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...