co-je-prevadzkovy-poriadok

Čo je prevádzkový poriadok a ktoré prevádzky ho musia mať

Pozrite si, ktorí podnikatelia musia mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok. Kde sa podáva žiadosť na schválenie, koľko to stojí a čo musí žiadosť obsahovať. Aké náležitosti musí mať prevádzkový poriadok. Stiahnite si vzory prevádzkových poriadkov pre rôzne druhy prevádzkární.

Vypracovať prevádzkový poriadok je jednou z povinností podnikateľov vo vybraných odvetviach. Povinnosť prevádzkového poriadku majú aj niektorí podnikatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov. Tieto povinnosti upravujú viaceré slovenské zákony.

Vypracovaný prevádzkový poriadok musí mať napríklad reštaurácia, bufet, kaviareň, kaderníctvo, kozmetika, solárium, masážny salón, školské jedálne či bufety, firemné závodné jedálne.

Čo je prevádzkový poriadok?

Prevádzkový poriadok je

súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko.

Povinnosť mať vypracovaný prevádzkový poriadok stanovuje zákon č. 355/2007 O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zákon túto povinnosť prikazuje len niektorým podnikateľom a len na niektorých druhoch prevádzkarne.

Prevádzkový poriadok musí byť schválený „od hygieny“, teda od príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva (podľa miesta, kde sa nachádza vaša prevádzkareň).

Kópiu schváleného prevádzkového poriadku musíte mať neustále k dispozícii v prevádzkarni, aby bola k dispozícii k nahliadnutiu a pri kontrole z úradu verejného zdravotníctva.

Kto musí mať vypracovaný prevádzkový poriadok

Vypracovaný prevádzkový poriadok musia mať:

 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci.
 • prevádzkovatelia umelých a prírodných kúpalisiek.
 • ubytovacie zariadenia.
 • telovýchovno-športové zariadenia (krytý alebo otvorený objekt určený na telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej kultúry)
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo (najmä kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb),
 • zariadenia pre deti a mládež (zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, a prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku alebo výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže),
 • zariadenia spoločného stravovania (zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania, v stánkoch s rýchlym občerstvením a v iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach),
 • prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú povinní
 • zamestnávatelia pre pracoviská s výskytom chemických faktorov.

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok majú v istých prípadoch aj ďalší podnikatelia, ktorí zamestnávajú ľudí. Všetci zamestnávatelia musia pre svojich zamestnancov zabezpečiť zdravotný dohľad. V rámci tohto dohľadu musia zamestnávatelia zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika. Zamestnávatelia potom musia vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie úradu verejného zdravotníctva v týchto prípadoch:

 • ak výsledky hodnotenia zdravotného rizika preukážu záťaž zamestnancov teplom alebo chladom,
 • ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú fyzickú záťaž zamestnancov,
 • ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú expozíciu hluku,
 • ak výsledky posúdenia preukážu zvýšenú expozíciu chemickým faktorom.

Žiadosť o schválenie prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok musí byť schválený príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Tu nájdete ich zoznam podľa krajov.

Pre schválenie prevádzkového poriadku je potrebné podať žiadosť. Žiadosť si môžete napísať sami alebo môžete využiť formulár, ktorý vám poskytne váš regionálny úrad verejného zdravotníctva. Pozrite si vzor žiadosti o schválenie prevádzkového poriadku.

Podanie žiadosti vás bude stáť 50 EUR.

Súčasťou podania musí byť doklad o oprávnení na podnikanie (živnostenský list, výpis z OR…) a kópia dokladu o oprávnení na podnikanie (živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra,  splnomocnenie v prípade zastupovania) a samotný text prevádzkového poriadku, ktorý predkladáte na schválenie.

Čo musí obsahovať prevádzkový poriadok?

Pre každú oblasť sú náležitosti prevádzkového poriadku trochu odlišné.

Prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania

Zariadením spoločného stravovania je teda napríklad: bufet, školská jedáleň, hostinec, reštaurácia, kaviareň, bagetéria, stánok rýchleho občerstvenia, výrobňa a predajňa šišiek či pirôžkov, hotelová reštaurácia, pizzeria, závodná jedáleň, samoobslužná reštaurácia, nemocničná kuchyňa či jedáleň, či zmrzlináreň. Zariadením spoločného stravovania sú všetky prevádzky, kde sa vyrába, pripravuje a podáva nejaké jedlo alebo nápoje.

Tip: pozrite si, čo je zariadenie spoločného stravovania a ktoré prevádzkárňe spadajú pod toto označenie.

Prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania obsahuje:

 • identifikačné údaje prevádzkarne,
 • identifikačné údaje prevádzkovateľa,
 • charakteristika prevádzkarne (typ – reštaruácia, pizzeria, bufet atď.),
 • charakter prevádzky (či je prevádzka určená pre verejnosť / uzatvorenú skupinu, skupina populácie),
 • rozsah činnosti (výroba/podávanie nápojov/jedál, počet pokrmov, suroviny, systém sledovania výživovej hodnoty
 • dispozičné riešenie prevádzky (základné členenie, stoličková kapacita, nákres v grafickej forme, vyznačenie miestností – podáva sa ako príloha poriadku) ,+ vybavenie technologickým zariadením (do nákresu),
 • inžinierske siete a odpady – napojenie na zdroj pitnej vody + dokumentácia preukazujúca zdravotnú neškodnosť pitnej vody  – podáva sa ako samostatná príloha poriadku, zásobovanie teplou vodou, napojenie na kanalizáciu + dokumentáciu preukazujúcu likvidáciu tekutých odpadov – podáva sa ako samostatná príloha, nakladanie s tuhými odpadmi,
 • personálne zdroje – zodpovednosti zamestnancov
 • určenie, zavedenie a zachovanie trvalého postupu HACCP,
 • sanitačný program

V prílohe sa ďalej uvádza školenie zamestnancov, prevádzkové hodiny, záznam o odbere vzoriek pokrmov.

Stiahnite si Prevádzkový poriadok pre zariadenie spoločného stravovania (vzor) a  Prevádzkový poriadok pre krátkodobý stánkový alebo ambulantný predaj nápojov a pokrmov (vzor).

Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia

Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia musí obsahovať (podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 553/2007 Z.z):

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa pracoviska:
  • obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ak je prevádzkovateľom právnická osoba,
  • meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ak je prevádzkovateľom fyzická osoba-podnikateľ.
 • názov, typ a adresu pracoviska,
 • stavebné a priestorové členenie pracoviska,
 • podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia pacienta a zamestnanca,
 • rozpracované postupy hygienicko-epidemiologického režimu

Stiahnite si Prevádzkový poriadok pre zdravotnícke zariadenie (vzor) alebo Prevádzkový poriadok lekárne (vzor) alebo Prevádzkový poriadok pre urologickú ambulanciu (vzor) alebo Prevádzkový poriadok pre ambulanciu všeobecného lekára (vzor) alebo Prevádzkový poriadok pre gynekologickú ambulanciu alebo Prevádzkový poriadok pre zubnú / stomatologickú ambulanciu (vzor)

Prevádzkový poriadok zariadenia pre deti a mládež

Prevádzkový poriadok zariadení pre deti a mládež musí obsahovať (podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 527/2007):

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia pre deti a mládež,
 • druh zariadenia pre deti a mládež a najvyšší počet detí a žiakov zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov zariadenia pre deti a mládež,
 • organizáciu prevádzky zariadenia pre deti a mládež s uvedením spôsobu
  • organizácie režimu dňa detí a žiakov, činností vedúcich k výchove a vzdelávaniu vrátane postupu, ak sa u žiaka alebo dieťaťa predškolského veku počas pobytu v zariadení pre deti a mládež prejavia príznaky akútneho ochorenia alebo prenosné- ho parazitárneho ochorenia, podmienok pohybovej aktivity a režimu stravovania vrátane sortimentu predávaného v rámci doplnkového stravovania prostredníctvom bufetov, automatov a iných foriem ambulantného predaja,
  • zabezpečenia dostatočného množstva pitnej vody,
  • zabezpečenia čistoty a údržby jednotlivých priestorov zariadenia pre deti a mládež, frekvencie bežného a celkového upratovania, spôsobu a frekvencie dezinfekcie záchodov, spŕch, umyvární a šatní,
  • starostlivosti o vonkajšie priestory, najmä o kvalitu piesku a udržovanie piesku,
  • zabezpečenia opatrení zabraňujúcich znečisťovaniu pieskoviska,
  • starostlivosti o stav preliezačiek, hojdačiek a ďalších zariadení detských ihrísk z hľadiska bezpečnosti detí,
  • skladovania posteľnej bielizne a manipulácie s ňou vrátane frekvencie jej výmeny,
  • skladovania detských plienok a manipulácie s nimi, ak ide o školské zariadenie alebo prevádzkareň určenú pre deti do troch rokov veku
  • zneškodňovania tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie,
 • pokyny pre zamestnancov vrátane povinnosti zabezpečenia trvalého dozoru nad deťmi a žiakmi
 • pokyny pre návštevníkov,
 • plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií,
 • telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu.

Prevádzkový poriadok pre ubytovacieho zariadenia

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia musí obsahovať:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia,
 • druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb,
 • podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia,
 • spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny,
 • spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia,
 • postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu,
 • postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov,
 • spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.

Prevádzkový poriadok kúpaliska

Prevádzkový poriadok umelého kúpaliska obsahuje:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa umelého kúpaliska
 • druh a spôsob poskytovania služieb
 • údaj o kapacite kúpaliska
 • údaj o trvaní prevádzky
 • základné údaje o vode na kúpanie
 • spôsob a frekvenciu prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpanie
 • spôsob výmeny a dezinfekcie vody v bazénoch
 • spôsob údržby a čistenia priestorov umelého kúpaliska, bazénov, ich príslušenstva a mobilných pomôcok používaných vo vode
 • zásady prevádzky a údržby zariadení umelého kúpaliska
 • spôsob zneškodňovania odpadových vôd a nakladania s odpadmi
 • zásady správania sa návštevníkov
 • spôsob prevádzkovania detského bazéna a bazénov pre dojčatá a batoľatá
 • spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci
 • spôsob zabezpečovania dozoru plavčíkmi.

Ďalšie vzory prevádzkového poriadku:

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...