organ-dozoru

Čo je orgán dozoru?

Aké orgány dozoru máme na Slovensku a čo vlastne kontrolujú? Prečo ich musia poznať najmä internetoví predajcovia?

Na náš vnútorný slovenský trh dozerá viacero orgánov dozoru. Sú to inštitúcie, ktoré dozerajú na ochranu spotrebiteľa alebo na zdravie obyvateľstva, prípadne kontrolujú ďalšie činnosti.

Najčastejšie sa podnikatelia stretnú s týmito orgánmi dozoru:

 • SOI – Slovenská obchodná inšpekcia
 • UVZ – Úrad verejného zdravotníctva
 • ŠVPS – Štátna veterinárna a potravinová správa

Povinnosť uvádzať orgán dozoru v internetovom obchode (e-shope)

Podnikatelia by mali poznať orgány dozoru, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťami, ktoré sú predmetom ich podnikania. Dôležité je to najmä pri internetových obchodoch, pri ktorých má prevádzkovateľ povinnosť informovať zákazníka o orgáne dozoru.

Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode, ktorý prevádzkovateľom internetového obchodu nariaďuje okrem iného zverejniť:

názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

Ak vo svojom internetovom obchode nebudete uvádzať orgán dozoru (a jeho adresu), Slovenská obchodná inšpekcia vám za to udelí pokutu.

Orgány dozoru v ozname o zákaze fajčenia v prevádzkach

Orgán dozoru musí podnikateľ oznamovať aj zákazníkom podľa zákona na ochranu nefajčiarov. Podľa tohto zákona sú podnikatelia povinní umiestniť v prevádzkach, kde platí zákaz fajčenia, umiestniť trvalý oznam o zákaze fajčenia. Oznam musí byť umiestnený na viditeľnom miesta a musí byť sprevádzaný informáciou, na ktorý kontrolný orgán sa môžu zákazníci obrátiť v prípade porušeniu zákazu fajčenia.

Ktorý orgán dozoru uviesť na webstránke?

V zásade pre každého internetového predajcu je orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia. Ďalšie orgány dozoru závisia od tovaru a služieb, ktoré v internetovom obchode predávate.

Ak predávate potraviny alebo výživové doplnky, je vašim orgánom dozoru aj príslušná regionálna Štátna veterinárna a potravinová správa.

Ak predávate kozmetiku alebo výživové doplnky, potom je vašim orgánom dozoru aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Ak dovážate telekomunikačné zariadenia a zariadenia, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia, vašim orgánom dohľadu je Telekomunikačný úrad SR.

Ak predávate meracie zariadenia alebo zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou, vašim orgánom dozoru je Slovenský metrologický inšpektorát.

Ďalšie orgány dozoru

V článku sme už spomenuli Slovenskú obchodnú inšpekciu, Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, Úrad verejného zdravotníctva, Telekomunikačný úrad a Slovenský metrologický inšpektorát.

Ďalšími orgánmi dozoru na slovenskom trhu sú aj tieto inštitúcie:

 • inšpektoráty práce (kontrolujú napr. strojové zariadenia, elektrické zariadenia, používané v určitom rozsahu napätia, plynové spotrebiče, osobné ochranné prostriedky, tlakové zariadenia, výťahy, prepravné
  tlakové zariadenia)
 • hlavný banský úrad a obvodné banské úrady (kontrolujú výbušniny a pyrotechnické výrobky, vyhradené technické zariadenia, stroje a zariadenia na výrobu výbušnín, banské bezkoľajové stroje používané v podzemí, dýchacie a oživovacie prístroje, sebazáchranné prístroje, hasiace prístroje)
 • Štátny ústav kontroly liečiv (kontrolujú zdravotnícke pomôcky podľa
  Usmernenia EK)
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia (kontrolujú odpady a ich likvidáciu)
 • Štátna plavebná správa (kontrolujú rekreačné plavidlá)
 • Štátna energetická inšpekcia (kontrolujú energetickú účinnosť)
 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (kontrola pôdy, odrody poľnohospodárskych plodín, semená a sadenice, výživu rastlín, ochranu rastlín, vnútorné a vonkajšie karantény, krmivá, výživu zvierat)
 • Národná banka Slovenska (je orgánom dozoru nad finančným trhom).

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...