odborna-sposobilost-epidemiologicky-zavazne-cinnosti

Čo je odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností (hygienické minimum)

Čo sú epidemiologicky závažné činnosti? Kto musí mať osvedčenie? Aké doklady nahrádzajú toto osvedčenie? Koľko stojí skúška? Aké sú otázky na skúške? Kto vydáva osvedčenie a akú žiadosť treba vypísať?

Odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností je preukázanie požadovaného vzdelania a odbornej praxe alebo úspešné vykonanie skúšky.

Odbornú spôsobilosť musia mať napríklad pracovníci a zamestnanci v reštauráciách, výrobniach potravín, obchodoch s potravinami, v masážnych salónoch a pod.

Niekedy sa tejto odbornej spôsobilosti (resp. príprave na skúšky pre jej získanie) hovorí „hygienické minimum„.

Čo je epidemiologicky závažná činnosť

Epidemiologicky závažná činnosť je:

pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia.

Kto musí preukazovať túto odbornú spôsobilosť?

Odbornú spôsobilosť musia mať zamestnanci alebo pracovníci:

 • pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
 • v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení,
 • v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (v prevádzkárňach holičstva a kaderníctva, starostlivosti o pleť, manikúry, pedikúry, v masážnych erotických salónoch),
 • pri výrobe kozmetických výrobkov, kožných čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny,
 • pri výrobe liečiv.

Výnimkou sú brigádnici – v prípade krátkodobého vykonávania činnosti v sezónnych aktivitách nepotrebujú preukazovať odbornú spôsobilosť a stačí im zdravotný preukaz. V takomto prípade musí vyznačiť lekár do zdravotného preukazu jeho platnosť najdlhšie na tri mesiace od jeho vydania.

Odbornú spôsobilosť nemusia mať ani tí zamestnanci, ktorí sú vyučení v príslušnom odbore (stačí im takisto zdravotný preukaz) a majú doklad o príslušnom vzdelaní.

Ako sa preukazuje odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť sa preukazuje buď:

 • dokladom o vzdelaní alebo
 • osvedčením na výkon epidemiologicky závažných činností.

Doklad o vzdelaní, ktorým je možné preukázať odbornú spôsobilosť, môže byť z nasledujúcich inštitúcií:

 • lekárska fakulta,
 • farmaceutická fakulta,
 • fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce,
 • prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia,
 • veterinárna fakulta,
 • fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
 • stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby,
 • fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve,
 • stredná zdravotnícka škola,
 • stredná hotelová škola,
 • stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe,
 • stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby,
 • stredné odborné učilište vodohospodárske,
 • stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo,
 • vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore
 • kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
 • stredná veterinárna škola.

Ak zamestnanec nemá príslušné vzdelanie (uvedené vyššie), potom musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Kto vydáva osvedčenie

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva po úspešnom vykonaní skúšky.

Platnosť osvedčenia je na dobu neurčitú.

Skúšky

Pre získanie osvedčenia je potrebné absolvovať skúšky. Pre absolvovanie skúšky je potrebné podať žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti  na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Otázky a témy na skúške sa líšia podla jednotlivej oblasti, pre ktorú sa získava odborná spôsobilosť.

Skúšky sa vykonávajú osobitne pre tieto oblasti:

 • na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
 • na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov na úseku hygieny detí a mládeže,
 • na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení,
 • na nákup, predaj a spracovanie húb,
 • na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória,
 • na prácu s veľmi toxickými látkami a prípravkami a toxickými látkami a prípravkami,
 • na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne využitie,
 • na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov.

Napríklad pre pre získanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, sú okruhy otázok nasledovné:

 • Epidemiologicky závažná činnosť
 • Zdravotná a odborná spôsobilosť zamestnancov
 • Alimentárne ochorenia
 • Zásady osobnej hygieny zamestnancov
 • Požiadavky na vybavenie potravinárskych zariadení
 • Prevádzkový poriadok
 • Správna výrobná prax
 • Systém HACCP
 • Vysledovateľnosť potravín
 • Povinnosti zamestnancov pri výrobe potravín
 • Zásady skladovania surovín a potravín
 • Kontrola skladovania potravín
 • Zásady tepelného spracovania pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania
 • Podmienky uchovávania polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových pokrmov
 • Podmienky výdaja pokrmov
 • Odber vzoriek hotových pokrmov
 • Kontaminácia surovín a potravín
 • Sanitácia v potravinárstve
 • Zásady dezinfekcie
 • Povinnosti zamestnancov pri predaji potravín
 • Podmienky stánkového a ambulantného predaja potravín
 • Ochrana nefajčiarov

Stiahnite si študijný materiál na skúšky pre pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s potravinami.

Po úspešnom absolvovaní skúšky vám najneskôr do 15 dní bude vydané osvedčenie.

Osoby, ktoré nevyhovejú pri skúške odbornej spôsobilosti si môžu podať do jedného mesiaca odo dňa skúšky v ktorej neuspeli, žiadosť o vykonanie opravnej skúšky na predpísanom tlačive, pričom sú povinné zaplatiť správny poplatok vo výške 16,50 €. Správny poplatok za vydanie osvedčenia im v tomto prípade bude započítaný z prvej žiadosti. Opravnú skúšku môžu vykonať najskôr po uplynutí troch mesiacov a najneskôr do uplynutia 6 mesiacov odo dňa konania prvej skúšky. Ak vo vyššie uvedenej lehote jedného mesiaca žiadosť o opakované preskúšanie nepodajú , správne konanie v tejto veci bude zastavené a správny poplatok zostáva štátu.

Žiadosť

Pre absolvovanie skúšok je potrebné vyplniť a podať žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti  na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilostiStiahnite si vzor žiadosti.

K žiadosti je potrebné uhradiť ekolky v hodnote 50 EUR. 20 EUR sa platí za vydanie osvedčenia  a 30 EUR je poplatok za vykonanie skúšky.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...