co-je-danova-licencia

Čo je daňová licencia

Kto musí platiť daňovú licenciu? Ktoré firmy nie sú povinné platiť licenciu? Aká je výška daňovej licencie? Dokedy musí sro-čka zaplatiť licenciu?

Daňová licencia je minimálna výška dane, ktorú musia platiť právnické osoby (napríklad sro-čky), a to aj v prípade vykázania daňovej straty. Daňové licencie platia od 1. januára 2015.

O daňových licenciách sa hovorí ako o „dani zo straty“. Je to automatická povinnosť pre firmu platiť daň z príjmu bez ohľadu na to, či je firma v strate alebo zisku. Povinnosť platiť daňovú licenciu vzniká aj keď firma nevyvíja žiadnu činnosť.

Ak vám v daňovom priznaní vyjde nižšia daňová povinnosť ako je výška daňovej licencie, musíte zaplatiť daňovú licenciu. Ak vám v daňovom priznaní vyjde vyššia daňová povinnosť, než je výška daňovej licencie, potom platíte len túto daň a daňovú licenciu nemusíte zaplatiť.

Živnostníci (SZČO) daňovú licenciu neplatia. Daňová licencia sa týka len právnických osôb, teda napríklad sro-čiek.

Pre väčšie spoločnosti s vyšším obratom je táto daňová licencia prakticky nepodstatná, no pre menšie spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť výrazným problémom. Týka sa to najmä sro-čiek, ktoré nevykazujú žiadnu činnosť (nemajú žiadne tržby), ale licenciu musia platiť.

Prvýkrát platia spoločnosti licenciu v daňovom priznaní za rok 2014. To znamená, že licencia bola splatná v lehote na podanie daňového priznania (do 31.3.2015). Ak si firma predĺžila lehotu na podanie daňového priznania, potom je daňová licencia splatná v tejto lehote (najneskôr 30.6.2014).

Od platenia licencie sú oslobodené novovzniknuté spoločnosti a niektoré druhy organizácií.

Výška daňovej licencie

Ministerstvo financií zaviedlo tri sadzby:

  • 480 EUR pre neplatcov DPH s tržbami do 500.000 EUR,
  • 960 EUR pre platcov DPH s tržbami do 500.000 EUR,
  • 2800 EUR pre všetky firmy s tržbami nad 500.000 EUR.

Daňovú licenciu platia firmy v prípade, ak je daňová povinnosť podľa daňového priznania nižšia ako je stanovená výška licencie.

Firmy si zaplatenú daňovú licenciu môžu započítať (teda znížiť daň), a to najviac počas troch rokov a len do výšky, ktorá presahuje daňovú licenciu.

Kto musí platiť daňovú licenciu

Povinnosť platiť licenciu majú právnické osoby obchodného charakteru  – spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti a družstvá.

Povinnosť sa týka aj organizačných zložiek a stálych prevádzkarní zahraničných právnických osôb na Slovensku.

Kto nemusí platiť daňovú licenciu

  • novovzniknutá obchodná spoločnosť,
  • organizácia, ktorá nie je založená na účel podnikania – občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce a pod., profesijné komory, politické strany, rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • VOS – verejné obchodné spoločnosti,
  • firmy, ktoré prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
  • firma, ktorá je v likvidácii a konkurze.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...