Čo je a čo nie je prevádzkareň

Ktoré priestory sa považujú za prevádzkareň? Ak podnikám z bytu či domu, je to prevádzkareň?

Čo je prevádzkareň

Prevádzkarňou je priestor, kde sa živnosť prevádzkuje.

Prevádzkareň je také miesto, a na ktorom podnikateľ alebo jeho zamestnanci vykonávajú samostatnú podnikateľskú činnosť. Môže ísť o predajňu, výrobňu, kozmetický salón, penzión, reštauráciu a pod.

Čo nie je prevádzkareň

Prevádzkarňou nie je miesto podnikania (teda adresa, na ktorej podnikateľ prijíma poštu a vybavuje administratívu, teda napríklad bydlisko podnikateľa).

Ak prevádzkujete živnosť v mieste podnikania (sídle firmy), nejde o prevádzkareň.

Prevádzkarňou nie je ani priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, ani technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

Prevádzkarňou nie sú nasledujúce priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti:

 • priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
 • stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
 • miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
 • výstavné priestory a vzorkové predajne,
 • priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

Prevádzkarňou ďalej nie sú nasledujúce technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti:

 • stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,
 • zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou zábavou sa na účely tohto zákona rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu,
 • vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
 • pojazdné predajne,
 • zariadenia na poskytovanie reklamy,
 • predajné automaty.

Prečítajte si, ako musí byť prevádzkareň správne označená.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...