podnikatelsky-zamer

Čo by mal obsahovať podnikateľský zámer

Čo by mal obsahovať podnikateľský plán, ak chcete získať príspevok na podnikanie? Aký by mal mať rozsah a štruktúru? Stiahnite vzor, vrátane finančnej kalkulácie.

O podnikateľskom pláne, resp. biznis pláne podrobnejšie písal Andrej Piovarči v článku Potrebujem biznis plán?

V dnešnom článku sa pozrieme na náležitosti podnikateľského zámeru, ako to vyžaduje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pre získanie príspevku na podnikanie.

Rozsah podnikateľského zámeru

Podnikateľský zámer pre účely získania príspevku pre podnikanie by mal mať minimálne 3 strany.

Obsah podnikateľského zámeru

Podnikateľský zámer by mal obsahovať nasledujúce časti:

1) Údaje o žiadateľovi
Profesijný životopis, údaje o absolvovaní školy, priebeh zamestnaní, schopnosti, zručnosti, absolvovanie kurzov, stáží..

2) Charakteristika zámeru
Predmet podnikateľskej činnosti, opis produktu činnosti, služieb.

3) Postup realizácie zámeru
Základná myšlienka podnikateľského plánu a časový realizačný plán.

4) Miesto realizácie zámeru
Kde sa bude podnikateľský plán realizovať, priestorové zabezpečenie, údaje o nebytových priestoroch, nájomné vzťahy a pod., technické a organizačné zabezpečenie realizácie zámeru.

5) Marketingové informácie
Informácie o trhu v lokalite, odhad rozsahu produkcie podnikateľskej činnosti, reklama, konkurencia, marketingové ciele.

6) Slabé a silné stránky zámeru

7) Finančná prognóza
Celková finančná prognóza projektu a priebeh finančného toku minimálne 2 roky, predpokladané náklady a výnosy, podiel vlastného vkladu na celkovom financovaní, iné zdroje financovania.

8) Doplňujúce údaje
Informácie, ktoré zvyšujú dôveryhodnosť zámeru, napr. zmluvy o budúcej zmluve, certifikáty, osvedčenia, pripravené cenníky a pod.

9) Kalkulácia predpokladaných nákladov
Predpokladané výdavky súvisiace so samostatnou zárobkovou činnosťou. Uveďte konkrétne predmety, ktoré predpokladáte kúpiť, poplatky za služby, ktoré predpokladáte uhradiť zo získaného príspevku.

Uvedené náležitosti sú určené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa § 49 ods. 8, zákona č. 5/2004 Z. z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov  a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva ustanovenie § 69 ods. 2 uvedeného zákona.

Stiahnite si osnovu a vzor podnikateľského zámeru pre získanie príspevku na podnikanie, vrátane finančnej kalkulácie (pdf, 305 kB):

podnikatelsky-zamer-osnova

Osnova a podnikateľského zámeru pre získanie príspevku na podnikanie. Vzor v PDF.

 

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...