Nežiadajte doručiť reklamovaný tovar v originálnom obale

Chcete obmedziť záruku? Pozor na formuláciu v reklamačnom poriadku

Ak chcete v reklamačnom poriadku alebo v záručnom liste vylúčiť niektoré vady zo záruky na tovar , je to úplne v poriadku, avšak je potrebné dať pozor na správnu formuláciu.

Zo záruky môžete vylúčiť napríklad mechanické poškodenie spôsobné zákazníkom, vady spôsobené nedodržaním návodu na používanie, chyby spôsobené nesprávnym použitím na iný než stanovený účel a pod.

Dôležité je, aby ste neobmedzili právo zákazníka na uplatnenie reklamácie. Je totiž rozdiel medzi obmedzením záruky a obmedzením práva na reklamáciu.

Obmedziť záruku môžete (nie však skrátiť záručnú dobu), ale obmedziť uplatnenie reklamácie nie.

V praxi to znamená, že môžete v reklamačnom poriadku alebo v záručnom liste uviesť napríklad:

„Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru.“

Ale nemôžete uviesť:

✖ „Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká v prípade vád spôsobených neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru.“

Inými slovami – aj v prípade takýchto vád zákazník môže tovar reklamovať a vy môžete následne (napríklad na základe odborného posúdenia) reklamáciu zamietnuť, ale nemôžete odmietnuť prijatie takejto reklamácie. Rovnako nemôžete vopred vylúčiť prijatie tovaru na reklamáciu uvedením podobnej podmienky v reklamačnom poriadku, v obchodných podmienkach alebo v záručnom liste.

Jednoducho, ak je výrobok v záručnej dobe a zákazník má doklad o jeho kúpe, vždy musíte prijať reklamáciu a až v rámci reklamačného konania môžete reklamáciu zamietnuť s odôvodnením, že na danú vadu sa záruka nevzťahuje.

Slovenská obchodná inšpekcia k tomu dodáva*:

Uplatnenie reklamácie je zákonom garantované právo spotrebiteľa, preto je spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu – t. j. zodpovednosť predávajúceho za vady v prípade, že nedošlo k uplynutiu záručnej doby a na výrobku sa prejavili vady, pritom je dôležité, aby bolo zachované spotrebiteľovo právo na preskúmanie reklamácie, preto predávajúci nemôže odmietnuť prijatie reklamácie od spotrebiteľa, ak tento vie preukázať, že vadný výrobok bol u predávajúceho zakúpený a je v záručnej dobe, pričom až v priebehu reklamačného konania sa rozhodne či sa na reklamované vady vzťahuje záruka alebo nie, teda o jej opodstatnenosti.

Napríklad e-shop dostal pokutu za to, že v reklamačnom poriadku uvádzal vetu: „Nárok na uplatnenie reklamácie zákazníkom zaniká neodborným nakladaním s tovarom alebo ak tovar bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania”. SOI  túto podmienku vyhodnotila tak, že predávajúci neinformoval spotrebiteľa riadne o podmienkach a spôsobe reklamácie a udelila e-shopu pokutu.

Ak chcete mať istotu, že je váš reklamačný poriadok v poriadku, nechajte si spraviť audit obchodných podmienok alebo si nechajte pripraviť nové obchodné podmienky na mieru.

* Rozhodnutie SOI č. SK/0493/99/2017 .

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...