prispevok-na-podnikanie-2016

Ako získať príspevok na podnikanie v roku 2016

Všetko, čo potrebujete vedieť o príspevku na podnikanie. Kompletný sprievodca pre získanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce.

Kto môže získať príspevok na podnikanie?

Príspevok môže získať len občan, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce najmenej 3 mesiace.

Na príspevok nie je právny nárok, to znamená, že ak aj splníte všetky stanovené podmienky, úrad práce vám príspevok nemusí poskytnúť.

O príspevok je potrebné požiadať písomne na úrade práce.

Podmienkou poskytnutia príspevku je,  že budete živnosť vykonávať najmenej 3 roky.

Kto poskytuje príspevok

Príspevok na podnikanie poskytuje príslušný úrad práce (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Poskytne vám ho ten úrad práce, v ktorého územnom obvode budete podnikať. Presnejšie ide o územnú oblasť, kde vytvoríte pracovné miesto. Pracovným miestom sa myslí to, že práve vy budete vykonávať prácu formou živnosti.

Koľko peňazí môžem dostať?

Výška príspevku na podnikanie závisí od viacerých faktorov – od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom budete vykonávať živnosť.

Pre záujemcov je najpodstatnejší okres, v ktorom budete podnikať. Výška príspevku na podnikanie je v roku 2016 nasledovná:

Maximálna výška príspevku na podnikanie pre rok 2016

Maximálna výška príspevku na podnikanie pre rok 2016

Dôležité je vedieť, že ak vám príspevok úrad schváli, dostanete najprv len 60% z hodnoty schváleného príspevku.

Zvyšnú časť, teda zvyšných 40%, vám úrad vyplatí až o ďalší rok.

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť aká je miera nezamestnanosti na Slovensku v jednotlivých krajoch a okresoch a z toho vyplývajúca maximálna výška príspevku na podnikanie:

Údaje o miere nezamestnanosti: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Údaje o nezamestnanosti: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Na čo je možné použiť príspevok na podnikanie?

Príspevok sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou – živnosťou.

Z príspevku si môžete kúpiť napríklad počítač alebo notebook (mobilný telefón už nie): na počítačovú zostavu s operačným systémom maximálne možno minúť najviac 627 eur s DPH a na notebook s operačným systémom maximálne 589 eur s DPH. Pod pojmom počítač sa rozumie monitor, hardvér, klávesnica, myš a základný softvér (operačný systém).

Napríklad na reklamnú tabuľu formátu A2 môžete minúť do 41 eur.

Príspevok je možné použiť na platby za tovary a služby, cestovné náhrady, stravné, energie, vodné a stočné, materiál na interiérové vybavenie, spotrebný materiál pre výpočtovú techniku (tonery do tlačiarní), knihy, učebnice, softvér a licencie, reprezentačný materiál, palivo, pracovné odevy, údržba interiérového vybavenia, platby za nájom budov alebo ich častí, nájom dopravných prostriedkov, nájom softvéru, školenie, kurzy, konferencie, štúdie, odvody, rezerva na predvídané výdavky, poplatky za mobil, povinné zmluvné poistenie, povinné havarijné poistenie, diaľničné známky, parkovacie karty, údržba výpočtovej techniky, platby za reklamu, platby za vytvorenie web stránky.

Všetky výdavky musia byť tzv. oprávnené výdavky.

Na čo nemôžem použiť príspevok na podnikanie?

Príspevok nie je možné použiť v nasledovných odvetviach (oblastiach) a pre tieto vybrané činnosti:

 • v odvetví rybolovu a akvakultúry,
 • v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych produktov,
 • v oblasti spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov
  • kde výška pomoci je stanovená na základe ceny alebo množstva kúpených produktov od prvovýrobcu alebo produktov uvedených na trh príslušným podnikom,
  • keď pomoc je podmienená tým, že je čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom,
 • v uhoľnom odvetví
 • na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy v oblasti cestnej nákladnej dopravy vykonávanej v prenájme alebo za úhradu,
 • pre činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pre činnosti priamo súvisiace s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo pre iné bežné výdavky súvisiace s vývoznou činnosťou,
 • pre činnosti podmienené uprednostňovaním používania domácich tovarov pred dovezenými.

Príspevok nie je možné použiť na nákup nábytku, vybavenia, dopravných prostriedkov, infraštruktúry, nehnuteľností a pozemkov (možné je financovať také vybavenie/zariadenie, ktoré nie je majetkom a bežne sa účtuje pri jeho obstaraní do výdavkov priamo do spotreby).

Príspevok ďalej nie je možné použiť na:

 • úhradu úrokov z dlhov,
 • úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH),
 • na pokuty, penále, vrátane zmluvných, výdavky na trovy konania a pod.

Príspevok nemôžete použiť ani na kúpu mobilného telefónu, nákup použitého zariadenia, vybavenia či náradia.

Na nákup majetku je zároveň stanovený horný limit: na nákup hmotného majetku je maximálny limit 1 700 EUR a na nákup nehmotného majetku je limit maximálne 2 400 EUR.

Všetky výdavky si budete musieť evidovať a budete musieť zdokladovať použitie poskytnutého príspevku.

Aký je postup pre vybavenie príspevku na podnikanie?

Postup pre vybavenie príspevku, krok za krokom.

1. Choďte na svoj úrad práce

Ak ste evidovaný na úrade práce, navštívte úrad, konkrétne Oddelenie sprostredkovateľských služieb. Tu vám poskytnú informáciu, či máte na príspevok nárok a v akej výške ho môžete získať.

2. Absolvujte prípravu

Odporúčame prihlásiť sa na kurz – tzv. prípravu. Tento kurz vám zabezpečí úrad práce. Absolvovanie tejto prípravy nie je povinné, no my vám ho odporúčame.

Dozviete sa na ňom potrebné informácie o živnostenskom podnikaní, o všetkých zákonoch, s ktorými sa v priebehu podnikania stretnete. Najväčšou výhodou tejto prípravy je, že vám na nej pomôžu s vypracovaním tzv. podnikateľského zámeru. Ten je totiž ďalšou podmienkou pre získanie príspevku. Tento kurz sa oficiálne volá Príprava na začatie samostatnej zárobkovej činnosti vrátane prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania. Je zadarmo a prihlásiť sa môžete na úrade práce. Stiahnite si vzor prihlášky na prípravný kurz.

3. Podajte si žiadosť o príspevok

Na úrade práce podáte písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na podnikanie. Tlačivo sa oficiálne volá Žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti a môžete si ho stiahnuť tu.

Spolu so žiadosťou musíte odovzdať aj požadované prílohy:

4. Absolvujete test

Budete musieť absolvovať písomný test, ktorý slúži na overenie zručností pripravenosti na prevádzkovanie živnosti. Na test sa môžete pripraviť na vyššie spomínanom kurze.

V teste bude 20 otázok. Ku každej otázke budú tri možnosti odpovede, z ktorých musíte označiť jednu ako správnu. Na vypracovanie testu budete mať 30 minút.

Stiahnite si zadarmo odpovede na otázky z testu pre získanie príspevku na podnikanie

Tu nájdete 100 otázok, ktoré môžete čakať v teste.

Pripravili sme pre vás aj vypracované odpovede na všetky otázky.

Stiahnite si všetky vypracované otázky z testu v jednom e-booku. Zadarmo!

 

5. Predvolajú si vás pred komisiu

Na základe vašej žiadosti bude pozvaný pred komisiu. Pred komisiou budete prezentovať podnikateľský zámer.

Komisia bude posudzovať efektívnosť, reálnosť a účelnosť vášho podnikateľského zámeru, vrátane kalkulácie nákladov. Výsledok hodnotenia podnikateľského zámeru potom komisia postúpi výboru pre otázky zamestnanosti, ktorý následne vydá posudok, v ktorom odporučí alebo neodporučí úradu práce poskytnúť vám príspevok na podnikanie.

6. Predložíte ďalšie doklady

Ak vám schvália podnikateľský zámer a tiež poskytnutie príspevku, potom budete musieť doložiť ďalšie potrebné doklady:

 • kópiu živnostenského oprávnenia
 • doklady k miestu podnikania
  • ak ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom priestoru, budete potrebovať:
   • list vlastníctva z katastra nehnuteľností (nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti o poskytnutie príspevku),
   • súhlas spoluvlastníka nehnuteľnosti k podnikaniu (ak ide o družstevný byt, je potrebné doložiť výmer z bytového družstva o pridelení bytu
   • v prípade zriadenia prevádzkarne v rodinnom dome alebo byte, musíte mať aj doklad o mestského alebo obecného úradu o zmene účelu užívania domu alebo bytu
  • ak nie ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom priestoru, budete potrebovať:
   • zmluvu o nájme s výlučným vlastníkom bytových či nebytových priestorov
   • ak ide o bezodplatný nájom, potrebujete zmluvu o výpožičke a list vlastníctva z katastra nehnuteľností (nie starší ako 3 mesiaca ku dňu podania žiadosti o príspevok)
 • kópiu písomnej zmluvy o založení podnikateľského účtu alebo iného dokladu o založení alebo vedení účtu

Tieto doklady je potrebné predložiť minimálne 30 dní pred začiatkom podnikania.

7. Podpíšete dohodu

Najneskôr deň pred začatím prevádzkovania či vykonávania živnosti s vami úrad práce podpíše Dohodu o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.

Dohoda upravuje vaše práva a povinnosti v súvislosti s poskytnutým príspevkom. V dohode sa zaväzujete vykonávať alebo prevádzkovať živnosť nepretržite najmenej 3 roky.

8. Predložíte žiadosť o úhradu poplatku

Po podpísaní dohody predložíte úradu ďalšiu žiadosť, tentokrát žiadosť o úhradu platby.

Žiadosť musí byť na predpísanom tlačive a musí byť vyhotovená v dvoch kópiách.

9. Vyplatenie príspevku

Na základe žiadosti o úhradu poplatku vám úrad práce poskytne 60% schváleného príspevku a to do 30 dní od dátumu uzatvorenia dohody. Peniaze vám úrad pošle na váš bankový účet.

Zvyšných 40% dostanete až po roku, kedy musíte úradu predložiť prvú písomnú správu o prevádzkovaní živnosti, v ktorej podáte informácie o čerpaní prvých 60% príspevku. Zároveň musíte predložiť aj účtovné doklady, ktoré preukazujú, že ste príspevok použili oprávnene.

Vaše povinnosti po poskytnutí príspevku

Ako príjemca príspevku ste povinný prevádzkovať živnosť podľa vášho podnikateľského zámeru počas 3 rokov.

Počas tohto obdobia musíte úradu nahlasovať všetky zmeny týkajúce sa podmienok uvedených v dohode. Ohlásenie zmien musí byť písomné a musíte ich oznámiť v lehote do 30 dní.

Musíte umožniť kontroly povereným zamestnancom úradu. Musíte umožniť kontrolným orgánom nahliadnuť do svojich účtových výkazov, bankových výpisov a ďalších dokladov a umožniť výkon kontroly a auditu priebežne počas trvania záväzkov vyplývajúcich z dohody a to aj do piatich rokov po ukončení ich trvania. V prípade neumožnenia výkonu kontroly a auditu musíte vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške.

Dohodu si musíte uchovať.

Musíte si uchovať aj všetky účtovné doklady preukazujúce použitie príspevku, a to najmenej desať rokov od ukončenia záväzku vykonávať živnosť, teda spolu 13 rokov.

Každý rok musíte úradu predložiť správu o použití príspevku.

Prvú správu o prevádzkovaní živnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady v príslušnom období predkladáte po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania živnosti najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia 12-mesačného prevádzkovania živnosti

Druhú správu o prevádzkovaní živnosti a čerpaní príspevku predkladáte úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania živnosti.

Poslednú, záverečnú správu o prevádzkovaní živnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady do plnej výšky (100 %) poskytnutého príspevku za 3 ročné obdobie prevádzkovania SZČ predkladáte do troch mesiacov po uplynutí záväzku v zmysle príslušnej dohody uzatvorenej s úradom.

Všetky výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované. Výdavky z príspevku musia byť vynaložené v súlade s princípmi hospodárnosti, účelnosti, účinnosti, primeranosti a efektívnosti a v súlade s predloženým podnikateľským zámerom

Ak som už raz dostal príspevok, môžem o neho požiadať znova?

Áno, ale príspevok môžete opätovne dostať najskôr po uplynutí 8 rokov do začatia prevádzkovania živnosti, na ktorú vám predtým úrad práce poskytol príspevok.

Čo ak nepoužijem poskytnutý príspevok na podnikanie?

Ak poskytnutý príspevok na podnikanie nevyužijete, potom nepoužité finančné prostriedky musíte vrátiť úradu práce.

Čo ak skončím živnosť skôr než za tri roky?

Ak nedodržíte lehotu prevádzkovania či vykonávania živnosti 3 roky, potom budete musieť úradu vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku.

Vrátenie príspevku sa nevyžaduje v prípade zdravotných dôvodov (na základe posúdenia) alebo v prípade smrti žiadateľa o príspevok.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...