Ako založiť s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným

Ako založiť sro-čku a čo k tomu potrebujete: výber obchodného mena, výber predmetu podnikania, sídlo spoločnosti, potrebné dokumenty, poplatky.

Proces zakladania s.r.o. je administratívne náročná záležitosť – v prípade, že ste sa rozhodli si spoločnosť založiť svojpomocne, prinášame vám presný popis postupu jej založenia – jednotlivé kroky pri založení spoločnosti, potrebnú dokumentáciu, náležitostí na príslušných úradoch, informácie o poplatkoch (súdne a správne poplatky, notárske poplatky).

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťou s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Spoločnosť môže založiť jedna osoba a spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov. Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.

1. Výber obchodného mena

Prvým krokom pri založení s.r.o. je výber obchodného mena, teda názvu firmy. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“, postačí však skratka „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o.“.

Nezabudnite si overiť si na webovej stránke obchodného registra www.orsr.sk, či už neexistuje podnikateľský subjekt s totožným obchodným menom.

Pri výbere obchodného mena je potrebne rozlišovať veľké a malé písmena, pretože spoločnosť musí používať také obchodné meno aké má zapísané v obchodnom registri.

Ďalšie užitočné rady pre výber obchodného mena nájdete v samostatnom článku Ako si vybrať názov firmy.

2. Výber predmetov podnikania

Ďalším krokom bude výber predmetu podnikania. Predmety podnikania musia zodpovedať  plánovaným činnostiam spoločnosti. Novela Živnostenského zákona účinná od 1.6.2010 zadefinovala tri základne kategórie živností: remeselné živnosti, viazané živnosti (do tejto kategórie spadajú pôvodné koncesované živnosti) a voľné živnosti.

Na našich stránkach nájdete zoznam odporúčaných voľných živností (aj s obsahovým vymedzením), a  potrebné tlačivo pre ohlásenie predmetov podnikania nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR. Odporúčame vám vopred prekonzultovať výber predmetov podnikania na príslušnom živnostenskom úrade.

Za účelom vydania osvedčení o živnostenskom podnikaní je potrebné predložiť živnostenskému úradu :

 • formulár pre ohlásenie živnosti
 • zakladateľskú listinu (spoločenskú zmluvu)
 • kolky podľa počtu predmetov podnikania.

Vydanie osvedčení samozrejme nie je zadarmo; môžete rátať s nasledovnými správnymi poplatkami:

 • vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť – 5 eur
 • vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť 15 eur
 • vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú viazanú živnosť – 15 eur

 

3. Sídlo spoločnosti

Sro-čka potrebuje pre podnikanie nejaké sídlo.

Sídlo právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

Nezabudnite, že k sídlu je potrebné preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť (zmluva o nájme nebytových priestorov, zmluva o budúcej zmluve, prípadne súhlas vlastníka a výpis z listu vlastníctva).

V prípade, že ste vlastníkom bytu, rodinného domu alebo nebytových priestorov, v ktorej bude mať spoločnosť sídlo, je potrebné túto skutočnosť preukázať výpisom z listu vlastníctva.

4. Zakladateľské dokumenty

K založeniu sro-čky budete potrebovať ešte ďalšie dokumenty. Vypracovanie týchto zakladateľských dokumentov sa líši v závislosti od toho, či spoločnosť bude mať jedného alebo viacerých spoločníkov, resp. zakladateľov. Obsah jednotlivých dokumentov je obsiahlejšou témou a podrobnejšie ho rozoberieme v niektorom z nasledujúcich článkov, v ktorom vám dáme podrobné inštrukcie a rady, ako tieto dokumenty vypracovať.

Ak bude mať vaša s.r.o. jedného spoločníka

V prípade, že spoločnosť bude mať jedného spoločníka, resp. zakladateľa, je potrebne vypracovať nasledovné dokumenty:

 1. Zakladateľská listina s úradne overeným podpisom
 2. Podpisový vzor všetkých konateľov – nevyžaduje sa úradné overenie podpisu
 3. Vyhlásenie správcu vkladu s úradne overeným podpisom
 4. Vyhlásenie jediného spoločníka s úradne overeným podpisom
 5. Návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra s úradne overeným podpisom konateľa
 6. Splnomocnenie v prípade, že sa konateľ nechá zastupovať inou osobou s úradne overeným podpisom

Obchodnému registru je potom potrebné doložiť ako prílohy návrhu na zápis spoločnosti nasledovné dokumenty:

 1. Zakladateľská listina v dvoch vyhotoveniach
 2. Podpisový vzor všetkých konateľov v jednom vyhotovení
 3. Vyhlásenie jediného spoločníka v dvoch vyhotoveniach
 4. Vyhlásenie správcu vkladu v dvoch vyhotoveniach
 5. Súhlas vlastníka s umiestnením sídla spoločnosti a/alebo nájomná zmluva, list vlastníctva v dvoch vyhotoveniach
 6. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení v dvoch vyhotoveniach

Ak bude mať vaša s.r.o. viac spoločníkov

V prípade, že spoločnosť bude mať viacerých  spoločníkov,  je potrebné vypracovať nasledovné dokumenty :

 1. Spoločenská zmluva
 2. Podpisový vzor všetkých konateľov
 3. Vyhlásenie správcu vkladu
 4. Návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra

Obchodnému registru je potom potrebné doložiť ako prílohy návrhu na zápis spoločnosti nasledovné dokumenty:

 1. Spoločenská zmluva v dvoch vyhotoveniach
 2. Podpisový vzor všetkých konateľov v jednom vyhotovení
 3. Vyhlásenie správcu vkladu v dvoch vyhotoveniach
 4. Súhlas vlastníka s umiestnením sídla spoločnosti a/alebo nájomná zmluva, list vlastníctva v dvoch vyhotoveniach
 5. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení v dvoch vyhotoveniach

Súdne poplatky

Súdne poplatky vás budú stáť spolu 331,50 eur.

V prípade, že návrh na založenie spoločnosť podáte elektronicky prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, ušetrite polovicu zo súdneho poplatku vo výške 165,75 eur, ďalej ušetrite náklady na vyhotovenie úradne overených fotokópií všetkých dokumentov až do výšky približne 30 eur.

V ďalších článkoch si detailnejšie povieme o jednotlivých dokumentoch, ktoré sme spomenuli.

Autorom článku je Zuzana Kováčová, ktorá sa profesionálne venuje problematike spoločností s ručením obmedzeným vo firme RunBusiness.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...