ako-oznacit-prevadzku

Ako správne označiť prevádzkareň

Ako musí živnostník označiť svoju prevádzku? Akými údajmi musí byť označená? Aké ďalšie označenia musia byť v prevádzkarni?

Podľa zákona je podnikateľ povinný označiť svoju prevádzku najneskôr v deň začatia podnikania. Aké náležitosti musí mať označenie prevádzky podnikateľa?

Označenie prevádzky

Predovšetkým musí byť prevádzka označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť označenie prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.

Označenie musí byť na vhodnom a viditeľnom mieste. Zákon bližšie neurčuje miesto ani podobu označenia (farbu, font, veľkosť).

Okrem obchodného mena, musí byť prevádzkareň označená nasledujúcimi údajmi:

  • obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
  • meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
  • prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
  • ak ide o ubytovacie zariadenie, tak aj kategóriu a triedu ubytovania.

Tabuľka s povinnými údajmi a otváracími hodinami sa zvykne umiestňovať na vchodové dvere, ale môžete ju umiestniť aj inde, napríklad na okno výkladu alebo na stenu vedľa dverí. Podstatné je, aby bola na viditeľnom mieste a aby bolo jasné, k akému objektu sa vzťahuje (to znamená, že ak máte predajňu vo dvore, nestačí ak umiestnite tabuľku na fasádu na ulici, ale musí byť označená samotná prevádzka).

Označenie prevádzky môže vyzerať napríklad takto:

Ako správne označiť prevádzku

Nezabudnite, že vo svojej prevádzke (obchode, kaviarni, reštaurácii, kaderníctve), kde majú prístup zákazníci, musia byť vaši zamestnanci označení tak, aby ich bolo možné odlíšiť od zákazníkov. Týka sa to aj majiteľov prevádzky. Podrobnosti nájdete v článku V predajni musíte mať označených predavačov.

Označenie pri zatvorení prevádzky

Ak sa chystáte dočasne uzavrieť prevádzku na dlhšie ako 24 hodín (pre dovolenku, chorobu, inventúru a pod.), musíte na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne.

Označenie pri zatvorení alebo zrušení prevádzky

Ak plánujete uzavrieť prevádzkareň, ste povinný na mieste, kde sú uvedené otváracie hodiny, uviesť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím. To platí pri dočasnom uzavretí predajne (ak je zatvorená dlhšie ako jeden deň).

Ak predajňu rušíte úplne, musíte na mieste, kde máte uvedené otváracie hodiny, vyvesiť oznam o tom, kto a kde je povinný vyrovnať vaše záväzky voči spotrebiteľom, kde môže spotrebiteľ po zrušení predajne uplatniť reklamáciu a tiež dátum zrušenia predajne.

Oznámiť zrušenie prevádzkarne musíte nahlásiť aj svojmu živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia prevádzkarne. Za nesplnenie tejto povinnosti vám môžu udeliť pokutu až 663 EUR.

Oznam o zákaze fajčenia

Ak pre vašu prevádzkareň platí zákaz fajčenia, potom musí byť v prevádzkarni na viditeľnom priestore umiestnené upozornenie na zákaz fajčenia.

Ak prevádzku neoznačíte zákazom fajčenia, potom vám hrozí pokuta od 331 až do 3319 EUR od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Podrobnosti nájdete v článku Máte v prevádzke správny oznam o zákaze fajčenia s doplnkovým textom?

Upozornenie na zákaz fajčenia v prevádzke, doplnený o potrebné údaje.

Upozornenie na zákaz fajčenia v prevádzke, doplnený o potrebné údaje.

Zamestnanec zodpovedný za reklamácie

V prevádzkarni musí byť počas celej prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

Túto povinnosť vyžaduje zákon na ochranu spotrebiteľa.

To v praxi znamená, že nemôžete zákazníka odbiť s tým, že dnes v predajni nie je človek zodpovedný či schopný prijať jeho reklamáciu.

Reklamačný poriadok

Ako predávajúci ste povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.  Aj preto musíte mať v prevádzke umiestnený reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok musí byť sprístupnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Prečítajte si viac o reklamačnom poriadku.

Evidencia o reklamáciách

Ako predávajúci máte ďalej povinnosť viesť v prevádzke evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie v prípade kontroly.

Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

Zákon nestanovuje, akým spôsobom vediete túto evidenciu. Môžete si ju viesť aj na papieri, v počítači. Postačuje, ak si v papiernictve kúpite Knihu evidencie o reklamáciách. Niektoré ekonomické či účtovné programy majú v sebe zabudované moduly na evidenciu reklamácií.

evidencia-reklamacii

Kniha evidencie o reklamáciách, ktorú kúpite v papiernictve.

 

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...