soi-kontrola

Ako sa pripraviť na kontrolu zo SOI

Aké právomoci má Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole vašej prevádzky? Čo môžu kontrolovať? Aké máte povinnosti a právomoci? Ako prebieha kontrola? Prečítajte si všetko o kontrolách SOI.

Čo môžu inšpektori SOI

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie môžu pri kontrole vstupovať do podnikateľských priestorov, ktoré súvisia s činnosťami, ktoré je SOI oprávnená kontrolovať. SOI môže overovať totožnosť kontrolovaných osôb, vašich zamestnancov alebo osôb, ktoré konajú v mene podnikateľa.

SOI môže od vás vyžadovať potrebné informácie, údaje a vysvetlenie, sprievodné listiny, technickú dokumentáciu alebo inú dokumentáciu.

SOI môže odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti alebo zhody.

Pri kontrole môže SOI vydať záväzné pokyny na odstránenie nedostatkov, požadovať ich odstránenie, príčin a následkov v lehote, ktorú vám určí.

SOI môže ukladať blokové pokuty podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.

Obchodná inšpekcia môže vydať nasledovné zákazy:

  • zákaz dodávky, predaja alebo použitia výrobkov alebo poskytovaná služieb, ktoré nezodpovedajú predpisom,
  • zákaz používania neoverených meradiel (na váženie, meranie dĺžky a pod.),
  • zákaz výkonu prevádzkovej alebo obchodnej činnosti,
  • zákaz predaj a poskytovania služieb na trhovom mieste.

SOI môže aj nariadiť znehodnotenie výrobkov, ak je zjavné, že nie sú bezpečné. Môže tiež zaistiť výrobky pred predajom, ak zistí porušenie práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva – teda ak predávate „fejky“, SOI vám ich môže zabaviť.

Tip: Niektoré pokuty od SOI sú naozaj zvláštne – prečítajte si, prečo podnikateľ dostal pokutu za nápoj podaný s plátkom citrónu.

Koho kontroluje SOI

Do pôsobnosti SOI patria prakticky všetci podnikatelia, ktorí ponúkajú svoje výrobky, tovar či služby. Týka sa to najmä podnikateľov, ktorí predávajú výrobky alebo poskytujú služby spotrebiteľom. Ale SOI môže kontrolovať aj dovozcov alebo distribútorov. SOI kontroluje len podnikateľov na slovenskom trhu.

SOI robí aj kontroly internetových obchodov, kde sa napríklad zameriava na obchodné a reklamačné podmienky uvedené na webstránke e-shopu. Tiež robieva aj kontrolné nákupy v e-shopoch.

TIP: nechajte si skontrolovať obchodné podmienky vášho e-shopu, aby ste predišli zbytočným pokutám od SOI.

SOI vykonáva svoje kontroly náhodne alebo na základe spotrebiteľského podnetu (teda o vášho nespokojného zákazníka) a tiež v rámci systematických plánovaných kontrol.

Ako prebieha kontrola SOI

Inšpektori SOI vykonávajú kontrolu vždy vo dvojici. Na začiatku kontroly sa inšpektori musia preukázať služobným preukazom. Na konci kontroly všetky skutočnosti, ktoré zistia počas kontroly, zapíšu do inšpekčného záznamu.

Pri kontrole sa teda inšpektori musia preukázať služobným preukazom a spísať záznam z každej kontroly – aj z nedokončenej. Pri kontrole môžu postupovať len v súlade so zákonom a musia postupovať objektívne. Ku kontrolovaným osobám musia pristupovať nezaujato a korektne.

Inšpektori nesmú prijať úplatok či dar – musia odmietnuť akúkoľvek formu korupcie.

Inšpektori musia o zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia pri kontrole alebo v súvislosti s ňou.

Ak SOI robí u vás kontrolu na základe podnetu spotrebiteľa, musí utajiť jeho meno (okrem prípadov, ktoré nie je možné prešetriť bez toho, aby doklady od spotrebiteľa boli použité ako dôkazový materiál).

Inšpektor môže pri kontrole aj vyhotovovať obrazové a/alebo zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov.

Vaše práva a povinnosti

Pri kontrole SOI musíte inšpektorom umožniť kontrolu. Musíte im umožniť vstup do objektu, prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov, ktoré súvisia s predajom tovaru či služieb. Ak nebudete pri kontrole spolupracovať s inšpektormi, môžete dostať pokutu za marenie, rušenie alebo sťažovanie výkonu kontroly do výšky 1.659,70 EUR (a to aj opakovane).

V stanovej lehote musíte odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny a vykonať opatrenia na ich odstránenie. Musíte o tom v stanovenej lehote podať správu inšpektorátu.

Ak sa zistí, že bezpečnosť alebo kvalita výrobku, ktorý SOI odobrala na skúšku, nie je vyhovujúca, musíte uhradiť náklady na skúšky.

Pro opatreniam na mieste môžete podať námietky písomne do troch dní. Inšpektorát by mal o nich rozhodnúť do 5 dní od doručenia.

Ak dostanete pokutu na základe rozhodnutia SOI, môžete sa odvolať v správnom konaní a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Odoberanie vzoriek

Obchodná inšpekcia si pri kontrole môže zobrať vzorky tovaru na kontrolu. Avšak odoberanie vzoriek na posúdenie bezpečnosti, kvality a zhody robí SOI len v odôvodnených prípadoch.

SOI neodoberá vzorky potravín, kozmetických a tabakových výrobkov.

Ak SOI bude u vás odoberať vzorky, máte právo kontrolné vzorky odobrať sami (za účasti inšpektorov) a máte právo ponechať si časť z každej odobratej vzorky.

Tip: Prečítajte si, na čo sa zameriava hygienická kontrola v reštauráciach.

Preukaz SOI

Preukaz inšpektora SOI je v tmavohnedom koženom puzdre, so zlatým štátnym znakom a názvom Slovenská obchodná inšpekcia. Vo vnútri preukazu je fotografia inšpektora, jeho podpis a jeho oprávnenia a podpis ústredného riaditeľa SOI.

V preukaze nie je uvedené meno inšpektora.

Falošní inšpektori

Niektorí podvodníci sa snažia nachytať nepripravených obchodníkov a predstierajú, že robia kontrolu vo vašom obchode. Takýto falošní inšpektori však môžu pri pokuse o podvod (vymámiť od vás peniaze za neoprávnenú pokutu) použiť aj skutočný preukaz inšpektora – napríklad preukaz odcudzený skutočnému inšpektorovi.  SOI na svojich stránkach zvykne zverejňovať oznamy o neplatných preukazoch. V prípade, že máte podozrenie na falošného inšpektora, kontaktujte inšpektorát SOI na tel. čísle 52872 151-2, alebo 582272-103.

Kontrolný nákup v utajení

SOI je oprávnená vykonať u vás aj nákup v utajení, teda bez toho, aby vás o tom vopred informovali. Podrobnejšie o tom, ako nákup v utajení prebieha, si môžete prečítať v článku SOI a tajný nákup vo vašom e-shope.

Čo kontroluje SOI

Pri bežných kontrolách SOI zvykne kontrolovať najmä či:

Tip: prečítajte si, čo zvykne kontrolovať SOI pri kontrole ubytovacieho zariadenia.

Pokuty

SOI za zistené nedostatky alebo porušenie zákona počas kontrolu udeľuje pokuty v závislosti od porušenie zákonov a to do výšky až vyše 66 tisíc EUR.

V praxi SOI pri zistení porušenia zákonov (najmä zákonov na ochranu spotrebiteľa) udeľuje pokutu vo výške 100 – 2.000 EUR.

Pokutu možno udeliť v časovom období až do troch rokov po porušení povinnosti.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...