ako-sa-pocitaju-dni-na-vybavenie-reklamacie

Ako sa počítajú dni na reklamáciu?

Do akej lehoty musí predávajúci vybaviť reklamáciu? Rátajú sa len pracovné dni alebo kalendárne dni? Čo ak koniec lehoty pripadne na víkend?

Podľa zákona na ochranu spotrebiteľa musí predávajúci vybaviť reklamáciu do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007 hovorí jasne:

vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Lehota na vybavenie reklamácie je teda 30 dní a nemôže sa predĺžiť, a to ani po dohode so zákazníkom. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Tip: prečítajte si podrobnosti o písomnej výzve na prevzatie plnenia pri ukončení reklamácie.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní, nie pracovných dní.

Prvý deň lehoty je deň nasledujúci po dni uplatnenia reklamácie, teda ak si zákazník uplatnil reklamáciu 1. septembra, prvým dňom lehoty na vybavenie reklamácie je 2. september. Upozorňujeme na spojenie „od uplatnenia reklamácie“ – lehota totiž začína dňom, kedy zákazník nahlásil reklamáciu, nie kedy zákazník fyzicky priniesol tovar na reklamáciu*.

Ako sme spomenuli, predávajúci musí vybaviť reklamáciu do 30 dní. Lehota sa posúva jedine v prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na víkendový deň alebo štátny sviatok. Upravuje to Občiansky zákonník:

Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Pripomíname,  že vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania jedine niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • odovzdaním opraveného výrobku,
  • výmenou výrobku,
  • vrátením kúpnej ceny výrobku,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
  • písomná výzva na prevzatie plnenia alebo
  • jej odôvodnené zamietnutie.

Lehota 30 dní na vybavenie reklamácie platí pre všetkých predávajúcich, či už v kamenných obchodoch alebo v e-shopoch.

* SOI to v jednom z rozhodnutí (č.SK/0011/99/2016) zdôvodňuje takto:

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, teda nie od obdržania reklamovaného tovaru.

A takisto v rozhodnutí č. P/0043/05/2014, kde predajca dostal pokutu za to, že:

začatie reklamačného konania podmieňoval doručením tovaru. Tým uprel predávajúci spotrebiteľovi právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, keď podmienka bola vyhodnotená ako neprijateľná, nakoľko spôsobuje výraznú nerovnosť zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, nakoľko obmedzuje začatie reklamačného konania požadujúc súčasné doručenie reklamovaného výrobku, pričom pre začatie plynutia reklamačnej lehoty je rozhodujúce vytknutie vady na výrobku a preukázanie kúpno-predajného vzťahu.

(Aktualizované 16.1.2017)

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...